УСЛУЖНО ПРАВО КАО ПОСЕБНА АКАДЕМСКА ДИСЦИПЛИНА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 21-27

АУТОР(И): Срђан Ђорђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.021DJ

САЖЕТАК:

Стрпљивост и истрајност научног истраживања одређене теме требало би да нас претпостављено упућује и на очекивање значајних резултата таквих истраживања. Када се томе дода тимско деловање кроз озбиљно окупљен истраживачки тим, нема сумње да се налазимо на терену методолошки прихватљивог научног поступања у циљу реализације хипотетички постављених циљева на почетку тог пута. Уважавајући до сада исказане научно-истраживачке напоре и резултате групе истраживача окупљених око централне теме пројекта дефинисане као „XXI век – век услуга и Услужног права“ приближавамо се овладавању једним циљем дефинисаним већ у самом називу пројекта. Стога се чини интересантним спознати постојање претпоставки за успостављање посебне академске дисциплине која завређује управо онакав назив какав је и одређен приликом креирања планираног научног истраживања. Односно, поставља се питање оправданости услужног права као посебне академске дисциплине. С тим у вези, овај рад ће управо у том смислу бити посвећен неким разлозима који иду у прилог оправданости потребе да се ова научна дисциплина изучава самостално. Као што ћемо у раду и приметити, постоји низ особености које карактеришу ову научну дисциплину те и из тих разлога постоји и низ различитих конфликтних ситуација које се у пракси, кроз правила ове правне дисциплине, морају разрешити

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

услуга, право, дисциплина, предмет, метод, циљ проучавања.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Вељковић, С., Маркетинг услуга, Београд, 2006.
  • Директива 2006/123 о услугама на унутрашњем тржишту.
  • Канцир, Р., Маркетинг услуга, Београд, 2007.
  • Мићовић, М., Хетерогеност услуга и хомогеност услужних правних правила, XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.
  • Мићовић, М., Слобода приступа и пружања услуга, Зборник радова Право и услуге, Крагујевац, 2012.
  • Сенић, Р., Сенић, В., Менаџмент и маркетинг услуга, Крагујевац, 2008.
  • Симић, М., Ђорђевић,С., Матић, Д., Увод у право, Крагујевац, 2009.
  • Стојадиновић Јовановић, С., Међународна трговина услугама САД, Међународна политика, бр. 1136/09.
  • Табароши, С., Јованић, Т., Нови хоризонти права заштите потрошача, Правни живот, бр. 10/10.