У СУСРЕТ НОВОМ ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 633-645

АУТОР(И): Бојан Урдаревић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.633U

САЖЕТАК:

Социјално предузетништво темељи се на етичким, хуманим принципима узајамне солидарности и одговорности према оним друштвеним групама које нису у стању да саме уђу у друштвену утакмицу у којој владају оштри тржишни критеријуми. Концепт социјалног предузетништва и социјалне економије у многим земљама се и даље перципира као генератор економског развоја, али и као средство за решавање социјалних проблема и високе стопе незапослености маргинализованих група.

Од изузетне важности је да државе створе повољан законски и стратешки оквир који укључује организације цивилног друштва у обављање послова од јавног интереса на националном и локалном нивоу и који подржава развој нових и иновативних пружалаца услуга социјалне заштите, доприносећи на тај начин квалитетнијем испуњењу циљева државне социјалне политике.

Република Србија је почетком 2022. године усвојила Закон о социјалном предузетништву којим се први пут на свеобухватан начин уређује област социјалног предузетништва и подстиче његов даљи развој.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

запошљавање, услуге, социјално предузетништво, социјално предузеће, Закон о социјалном предузетништву.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Hegyesi, Z., Од социјалне државе до социјалнога друштва: модел партнерства, Ревија за социјалну политику, бр. 11/2004.
  • International Labor Organization, Universal Challenge: Social Security for the World, World of Work, бр. 49, Geneva 2003.
  • Јашаревић, С., Социјално право, Нови сад, 2010.
  • Керавица, Р, Социјално предузетништво као инструмент социјалне политике, Нови Сад, 2014.
  • Миличић, В., Социјална држава, држава благостања, Ревија за социјалну политику, бр. 3-4/1996.
  • Nyssens, M., Social enterprise: At the crossroads of market, public policies and civil society, London/New York, 2006.
  • Pennings,, F., Introduction to European Social Security Law, Kluwer Law International, 2010.
  • Урдаревић, Б., Социјално предузетништво као облик помоћи угроженим друштвеним групама, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 5, Крагујевац, 2014.
  • Fici, A., The New Italian Law on Social Enterprise, http://www.oecd.org/cfe/leed/37508649.pdf,