КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ У ЕРИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 687-700

АУТОР(И): Зоран Јовановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.687J

САЖЕТАК:

Намера је аутора да у раду анализира кориснике услуга електронске управе са позитивно-правног аспекта. У том смислу, корисници услуга електронске управе представљају шири појам који, поред странака у управном поступку, обухвата и све остале субјекте који ступају у одређене односе са органима управе. Такође, у циљу класификације корисника електронске управе, аутор је приметио да се у литератури најчешће прави подела према категоријама и односима пружаоца и корисника. Ова подела као кориснике, односно као субјекте који ступају у однос са органима електронске управе препознаје: грађане: (C – Citizen), привредна друштва, односно пословни сектор (B – Business) и друге органе управе, односно све органе јавне власти (G – Government).

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

услуге електронске управе, органи јавне управе, управни поступак, грађани, привредна друштва, приватни сектор.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Backus, M., E-Governance and Developing Countries – Introducion and Examples, Research Report, стр. 4, доступно на: https://bibalex.org/baifa/ Attachment/Documents/119334.pdf
 • Вучинић, Д., Електронска управа – концепт и услуге са освртом на електронску управу у Републици Србији, Гласник права, год. XI, бр. 1, Крагујевац, 2020.
 • Fang, Z., E-Government in Digital Era: Concept, Practice and Development, International Journal of the Computer and the Internet Management, no. 10(2)/2002.
 • Јовановић, З., Електронска управа у Србији, Зборник радова: Правни систем Србије и стандарди Европске уније и Савета Европе, књ. 3, Крагујевац, 2008.
 • Копрић, И., Марчетић, Г., Муса, А., Ђулабић, В., Лалић Новак, Г., Управна знаност, Загреб, 2014.
 • Лилић, С., Управно право и управно процесно право, Београд, 2013.
 • Милков, Д., Положај странке у управном поступку, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2005,
 • Милков, Д., Управно право I – Уводна и организациона питања, Нови Сад, 2016.
 • Palvia, S. C., Sharma, S., E-government and e-governance: definitions/domain framework and status around the world, International Conference on E-governance IECG, Hyderabad, India, 2007.
 • Прља, Д., Е-управа и царински управни поступак, Администрација и јавне политике год. 2, бр. 3/2016.
 • Радојевић, М., Независна (регулаторна) тела и институције у Србији, Српска политичка мисао, год. 17. бр. 4/2010.
 • Стефановић, Д., Николић, Ј., Митровић, С., Андерла, А., Електронска управа у Србији – Перспектива грађана, Infoteh вол. 13, Јахорина, 2014.
 • Урошевић, З., Положај и улога јавних агенција у нашем правном систему, Правни живот,
 • Weber, M., Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology, University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London, 1978.
 • Закон о безбедносно-информативној агенцији, Службени гласник РС, бр. 42/2002, 111/2009, 65/2014 – одлука УС, 66/2014.
 • Закон о библиотечко-информационој делатности, Службени гласник РС, бр. 52/2011.
 • Закон о главном граду, Службени гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 37/2019.
 • Закона о државној управи, Службени гласник РС, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018, 30/2018.
 • Закон о јавним агенцијама, Службени гласник РС, бр. 18/2005 и 81/2005 – испр. Закон о јавним предузећима, Службени гласник РС, бр. 15/2016.
 • Закон о јавном бележништву, Службени гласник РС, бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 –др. закон, 93/2014 – др. закон, 121/2014, 6/2015, 106/2015.
 • Закон о локалној самоуправи, Службени гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018.
 • Закона о министарствима, Службени гласник РС, бр. 128/2020.
 • Закон о општем управном поступку, Службени гласник РС, бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење.
 • Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи, Службени лист АП Војводине, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020.