QUO VADIS CHF CASE – СТАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ 2022. ГОД. … ИЛИ КАДА ЋЕ БАНКЕ (И ЈОШ НЕКИ) КОНАЧНО СХВАТИТИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 169-196

АУТОР(И): Хрвоје Качер, Бланка Качер, Фани Милан Остојић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.169K

САЖЕТАК:

Актуални су поступци пред различитим домаћим и међународним судовима и Међународним судом за рјешавање инвестицијских спорова (ICSID) у Washington-у, с неизвјесним како временом одлучивања, тако и садржајем одлуке. Иако је точно да је размјерно давно пресуђено гледе ништетности овласти банака једнострано мијењати каматну стопу и у том смислу дјеломичне ништетности уговора о кредиту, као и о ништетности валутне клаузуле у CHF, временом су се појављивали нови пријепори (од рокова за утужење даље). Није колективни спор (и одлуке у њему) једини у којему се одлучује о ономе што је познато као CHF case, ту су и многи појединачни случајеви, али и наведена арбитража пред ICSID.

Банке су (очито неповратно) изгубиле свој повлаштени положај, али то није довело (барем не у великим бројевима) до вансудских договора, чак и када је потпуно извјесно каква ће бити судска одлука. Банке очито могу трпјети судске трошкове, али очито фаворизирају одгађање било каквог плаћања, сматрајући да њима то више одговара него странкама. Међутим, нису банке једине које, изгледа, нису много научиле. Још је мање научила држава у најширем смислу те ријечи, држава која онда, када је то било најпотребније, када је цијели проблем и настао, није радила апсолутно ништа. Прихваћајући ватрогасни вокабулар „није се гасило мали пожар док није постао огроман, у сваком погледу катастрофичан“. Касније се држава активирала, али с досезима који су више него скромни до сада и с неизвјесношћу што ће се догађати с арбитражом у Washington-у.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

CHF, судови, пресуде, потрошачи, одговорност, арбитража.

ЛИТЕРАТУРА:

Књиге и чланци
 • Баретић, М., Непоштене одредбе у трговачким уговорима, Зборник радова: Обвезе трговаца у суставу заштите потрошача, Загреб, 2003.
 • Bobbio, N., Есеји из теорије права, Сплит, 1988.
 • Ћесић, З., et. al., Коменатар Закона о обвезним односима, Загреб, 2005.
 • Geilen, G., Einwilligung und ärztliche Aufklärungspflicht, Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld, 1963.
 • Гиунио, А. М., Укидање или поништење неуставнога и незаконитог прописа, Нови информатор, бр. 5909/2010.
 • Качер, Х., Јесу ли законите неке одредбе у уговорима о кредиту, Нови информатор, бр. 5792- 5793/2009.
 • Kačer, H., The issue of nullity of contractual provisions entitling the creditor to unilaterally alter the interest rate, Правни живот, том V, бр. 13/2009.
 • Linden, A., Canadian Tort Law, third Edition, Toronto, 1982.
 • Linzbach M., Informed Consent – Die Aufklaerungspflicht des Arztes im amerikanischen und deutschen Recht, Frankfurt am Main, 1980.
 • Мандић, О., Систем и интерпретација права, Загреб, 1971. Радоловић, А., Качер, Х., Слакопер, З., Коментар ЗОО, Загреб, 2005. Висковић, Н., Теорија државе и права, Загреб, 2001.
Прописи
 • Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, OJ L 095, 21/04/1993 p. 0029 – 0034
 • Устав Републике Хрватске (Народне новине бр. 56/90, 135/97, 8/98 – прочишћени текст, 113/2000, 124/2000 – прочишћени текст, 28/2001, 41/2001 – прочишћени текст, 55/01 – исправак, промјена Устава Републике Хрватске објављена у Народне новине бр. 76/10, 85/10, 05/14.
 • Закон о обвезним односима (Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85 и 57/89, Народне новине, бр. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99. и 88/01).
 • Закон о обвезним односима (Народне новине, бр. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21).
 • Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Републике Хрватске и еуропских заједница и њихових држава чланица (Народне новине, – МУ 14/01)
 • Закон о заштити потрошача (Народне новине, бр. 79/07., 125/07., 79/09., 89/09., 78/12).
 • Закон о заштити потрошача (Народне новине, бр. 41/14, 110/15, 14/19).
 • Закон о заштити потрошача (Народне новине, бр. 19/22).
 • Закон о потрошачком кредитирању (Народне новине, бр. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 9/15. и 78/15, 102/15).
 • Закон о кредитним институцијама (Народне новине, бр. 117/08, 74/09, 153/09, 108/12). Под истим називом донесен је закон који је сада на снази (Народне новине, бр. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19, 47/20, 146/20. – даље: ЗКИ 13).
 • Закон о парничном поступку, објављен у СЛ СФРЈ, бр. 4/77. и 36/77. (испр.) те његове измјене и допуне објављене у СЛ СФРЈ, бр. 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90. и 35/91, Закон о преузимању Закона о парничном поступку, објављен у НН, бр. 53/91. (ступио на снагу 8. листопада 1991), Закон о измјенама Закона о парничном поступку, објављен у НН, бр. 91/92. (ступио на снагу 8. сијечња 1993), Закон о измјенама и допунама Закона о парничном поступку, објављен у НН, бр. 112/99. (ступио на снагу 6. студенога 1999), чл. 50. Закона о арбитражи, објављен у НН, бр. 88/01. (ступио на снагу 19. листопада 2001), Закон о измјенама и допунама Закона о парничном поступку, објављен НН, бр. 117/03. (ступио на снагу 1. просинца 2003), чл. 129. Закона о измјенама и допунама Овршног закона, објављен у НН, бр. 88/05. (ступио на снагу 28. српња 2005), Одлуку УСРХ, бр. У-И- 1569/04. и др., објављена у НН, бр. 2/07. и 96/08, Закон о измјенама и допунама Закона о парничном поступку, објављен у НН, бр. 84/08. (ступио на снагу 1. листопада 2008, осим одредбе чл. 49. која ступа на снагу на дан пријама Републике Хрватске у Еуропску унију), исправак Закона о измјенама и допунама Закона о парничном поступку, објављен у НН, бр. 123/08) те Закон о измјенама и допунама Закона о парничном поступку, објављен у НН, бр. 57/11. (ступио на снагу 2. липња 2011, осим одредби чл. 14., чл. 29. у дијелу који се односи на Еуропски суд и чл. 49. које ступају на снагу на дан пријама Републике Хрватске у Еуропску унију), 148/11.-прочишћени текст, 25/13, 89/14., 70/19).
Судска пракса
 • Одлука Трговачког суда у Загребу, посл. бр. П-1401/12, од 4.7.2013.
 • Пресуда и Рјешење Високог трговачког суда Републике Хрватске, посл. бр.: Пж-7129/13-4 Одлука Врховног суда Републике Хрватске посл. бр. Ревт-575/16, од 3. листопада 2016.
 • Одлука Високог трговачког суда Републике Хрватске Пж-6632/17
 • Одлука Врховног суда Републике Хрватске у предмету посл. бр. Рев-2245/17 Одлука Врховног суда Републике Хрватске, посл. бр. Рев-3740/18, од 4.3.2020. Одлука Врховног суда Републике Хрватске у предмету посл. бр.:Рев-3142/18 Рјешење Врховног суда, посл. бр. Рев-2868/2018, од 12. вељаче 2019.
 • Рјешење Врховног суда Републике Хрватске, у предмету посл. бр. Ревд-1581/2020, од 27. листопада 2020.
Интернетски извори