КРАТКО ПОДСЕЋАЊЕ НА ДЕЛО ЉУБОМИРА С. ДУКАНЦА И ЊЕГОВЕ СТАВОВЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 1049-1061

АУТОР(И): Војислав М. Бачанин

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.1049B

САЖЕТАК:

Текст представља покушај да се подсећањем на дело Љубомира С. Дуканца, врсног представника „београдске школе Јавних финансија“, укаже на неке значајне моменте у његовом раду, пружи оцена о његовим ставовима о предмету јавних финансија и допринесе неговању културе сећања. У првом делу рада пружа се осврт на неке детаље из његовог живота и указује на његов допринос теорији јавних финансија. Други део текста односи се на његове ставове поводом границе предмета јавних финансија и односа јавних финансија и финансијског права. Уместо закључка, у последњем делу рада, аутор констатује да би Дуканца требало сврстати међу представнике тзв. „савремене финансијске доктрине“ будући да је још тридесетих година прошлог века признавао аутономност финансијском (пореском) праву

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Љубомир С. Дуканац, наука о финансијама, јавне финансије, финансијско право, пореско право

ЛИТЕРАТУРА:

 • Аврамовић, Д., Љубомир С. Дуканац: (1910-1949), Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/1953.
 • Апел српском народу, Ново време, 13.08.1941.
 • Благојевић, О., Економска мисао у Србији до Другог светског рата, Београд, 1980.
 • Боголепов, М., Совјетски финансијски систем: превео с руског Љубомир С. Дуканац, Београд, 1946.
 • Дуканац, Љ., Alfred Leitner, Uvod u studij Poreznog prava, Zagreb, 1939, страна 399: приказ, Архив за правне и друштвене науке, књ. XXXIX, бр. 4/1939.
 • Дуканац, Љ., Wilhelm Andreae, Leitfaden der Finanzwissenschaft, Grudnsätze und Tatsachen aus der jüngsten deutschen Staatswirtschaft, Jena, 1938, страна 158: приказ, Архив за правне и друштвене науке, књ. XXXVII, бр. 4/1938.
 • Дуканац, Љ., Економија и политика, Архив за правне и друштвене науке, књ. XXXVIII, бр. 4/1939.
 • Дуканац, Љ., Индекси конјунктурног развоја Југославије : 1919-1941: Индексные числа коньюнктурного развития в Югославий: 1919-1941: Yugoslav business cycles: (index numbers): 1919-1941, Београд, 1946.
 • Дуканац Љ., Наука о финансијама на прекретници, Архив за правне и друштвене науке, књ. XXXVI, бр. 1-2/1938.
 • Дуканац, Љ., Новије синтетичке теорије о вредности: сепарат, [б. и.], Београд, 1940.
 • Дуканац, Љ., Однос економије према психологији и социологији: сепарат, [б. и.], Београд, 1940.
 • Дуканац, Љ., Однос социологије и науке о финансијама, Социолошки преглед, бр. 1/1938.
 • Дуканац, Љ., О објективности економске науке : приступно предавање на катедри за Народну економију Правног факултета у Београду, одржано 7 новембра 1938, Архив за правне и друштвене науке, књ. XXXVII, бр. 6/1938.
 • Дуканац, Љ., Oskar Lange and Fred M. Taylor, On the Economic Theory of Socialism with a preface by Benjamin E. Lippincott, The University of Minnesota press, Mineapolis, Minnesota, 1938, стр. 142: приказ, Архив за правне и друштвене науке, књ. XXXVIII, бр. 4/1939.
 • Дуканац, Љ., Основни проблеми порезивања, [б. и.], Београд, 1938.
 • Дуканац, Љ., Положај адвокатског сталежа у доба кризе, Правна мисао: Часопис нове генерације, бр. 1-2/1937.
 • Дуканац, Љ., Порез на промет : теорије о подели пореза на непосредне и посредне – финансиска теорија пореза на промет – важнији финансиско-правни проблеми пореза на промет, [б. и.], Београд, 1938.
 • Дуканац, Љ., Преваљивање пореза: С нарочитим обзиром на прилике у Југославији: докторска расправа брањена 7 јуна 1935, Правни факултет Универзитета у Београду, 1935.
 • Дуканац, Љ., Привредно уређење федералних држава, Политика и друштво, Београд, [б.г.].
 • Дуканац, Љ., Проблем сировина, Правна мисао : Часопис нове генерације, бр. 9-10/1937.
 • Дуканац, Љ., Проблем побуде људске привредне делатности, Југословенски економист, бр. 10/1938.
 • Дуканац, Љ., Противречности у теорији васпитне заштите, Архив за правне и друштвене науке, књ. XXXIX, бр. 5/1939.
 • Дуканац, Љ., Рационална економија: Нов метод изучавања економских појава, Југословенски економист, бр. 2/1938.
 • Дуканац, Љ., Реформа пореза на промет у Француској, Југословенски економист, бр. 4/1938.
 • Дуканац, Љ., Савезнички новчани планови у Другом светском рату, Београд, 1946.
 • Дуканац, Љ., Увод у народну економију : књига прва, [б. и.], Београд, 1940.
 • Дуканац, Љ., Увод у народну економију : књига друга, [б. и.], Београд, 1940.
 • Дуканац, Љ., F.A. von Hayek: L’Economie dirigée en régime collectiviste, Paris 1939, стр. 303: приказ, Архив за правне и друштвене науке, књ. XXXIX, бр. 1-2/1939.
 • Дуканац, Љ., Henry Laufenburger, L’intervention de l’État en matière économique (Vol. IV. De la collection „L’economie politique contemporaine“, dirigée par Bertrand Nogaro), Париз, 1939, страна 362: приказ, Архив за правне и друштвене науке, књ. XXXVIII, бр. 3/1939.
 • Илић Попов, Г., Основни проблеми опорезивања код Љубомира Дуканца, у: Научно наслеђе Правног факултета у Београду: 1841-1941, Београд, 1994.
 • Кандић, Љ, Историја Правног факултета : 1905-1941. Књ. 2, т. 1, .Београд, 2002.
 • Кандић, Љ., Историја Правног факултета у Београду: 1941-1945. Књ. 3, Београд, 2005.
 • Лабус, М., Допринос Љубомира Дуканца статистици привредних криза, у: Научно наслеђе Правног факултета у Београду: 1841-1941, Београд, 1994.
 • Leitner, A., Увод у студиј порезног права, Загреб, 1939.
 • Ловчевић, Ј., Институције јавних финансија: пето издање, Београд, 1993.
 • Мијатовић, Б., Прилог проучавању српске економске мисли после II светског рата, Економска мисао, бр. 1-2/1998.
 • Ненезић, З., Масони у Југославији: (1764-1980) : преглед историје слободног зидарства у Југославији: прилози и грађа: треће, допуњено издање, Београд, 1988.
 • Пејић, Л., Развој економске мисли у јуословенским земљама до првог и у Југославији између два светска рата, Београд, 1986.
 • Поповић, Д., Наука о порезима и пореско право, Будимпешта/Београд, 1997.
 • Поповић, Д., Однос науке о финансијама и финансијског права : Европске тенденције и београдски професори, у: Научно наслеђе Правног факултета у Београду: 1841-1941: реферати са симпозијума одржаног 9. и 10. априла 1992, Београд, 1994.
 • Поповић, Д., Пореско право: двадесето издање, Београд, 2021.
 • Поповић, Д., Унификација пореског права у првој југословенској држави, Београд, 2020.
 • Тодоровић, М., Наука о финансијама. 1, Наука о порезима / написао Милан Тодоровић, Београд, 1930.
 • Тркуља, Ј., Репресија на Правном факултету у Београду (1941-1946), Hereticus, бр. 1- 2/2020.
 • https://www.sfd-ifa.rs/wp-content/uploads/2019/11/Profesori_Finansija_na_Pravnom_fakultetu_u_ Beogradu.ppt.