ПРУЖАЊЕ ЈАВНИХ УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ – ЕУПРАВА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 755-766

АУТОР(И): Јована Петровић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.755P

САЖЕТАК:

Поред несумњивог напретка у односу на претходни период, мали простор који је освојила е-управа недовољно се користи. Помаци у нормативном аспекту нису увек праћени адекватним активностима у техничко- технолошком сегменту. Претерана комплексност процедура пружања јавних услуга електронским путем, слаба информатичка писменост грађана и запослених у органима управе, свест и култура, недовољна технолошка опремљеност, непостојање адекватне координације и сарадње органа управе и бројни други проблеми ометају масовнију примену. А управо је то потребно да се спозна немерљива корист е-управе. Брже и квалитетније пружање јавних услуга, чему е-управа и тежи, најбољи је подстицај за њен даљи развој. Иако треба имати у виду да е-управа није панацеа за све бољке јавне управе – о чему сведоче бројни изазови са којима се суочавају чак и државе које су у овом погледу далеко испред Србије – на многим примерима се показала као моћан катализатор њене реформе. С обзиром на то да је модернизација јавне управе један дуготрајан процес, њени ефекти ће бити видљиви тек у периоду који нам предстоји, тако да је тешко и помало незахвално давати прогнозе у погледу даљег правца развоја. Међутим, оно што се сматра императивним у наредном периоду, а посебно због значаја који ефикасна јавна управа има за функционисање целокупног друштва, је усмеравање пажње стручне и политичке јавности ка што ефикаснијем отклањању наведених препрека развоју е-управе и бољем и потпунијем искоришћавању постојећих потенцијала.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

е-управа, електронске услуге, Република Србија, дигитализација, портал е-управе.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Јовановић, З., Електронска управа – пут ка услужнијој управи, Зборник радова: Право и услуге, Крагујевац, 2012.
 • Крећа, М., Влашковић, Ј., Анализа стања сервиса електронске управе у Србији, Београд, 2013, доступно на: http://www.infotech.org.rs/blog/wp-content/uploads/radovi 2013/024.pdf
 • Латиновић, Б., Електронско пословање, Бања Лука, 2007.
 • Palvia, S. C. J., Sharma, S. S., E-Government and E-Governance: Definitions/Domain Framework and Status around the World, доступно на: http://www.csi- sigegov.org/1/1_369.pdf
 • Раденковић, Б., Деспотовић-Зракић, М., Богдановић, З., Бараћ, Д., Лабус, А.,
 • Електронско пословање, Београд, 2015.
 • Симовић, В., Електронско пословање, скрипта, Београд, 2013.
 • Спасојевић, Н., Специфичности е-управе:економско-финансијске консеквенце, Стручни чланак, Босна и Херцеговина, 2015, доступно на: https://www.researchgate.net/ publication/97725147_Specificnosti_e_-_Uprave_Ekonomsko_-_Finansijske_Konsekvence_ Specifics_E_-_Governance_Economic_-_Financial_Consequences
 • Спалевић, Ж., Милисављевић, Б., Илић, М., Правни аспекти развоја електронске управе у Републици Србији, Sinergija University International Scientific Conference, вол. 18, бр. 3/2017.
 • Тодоровић, С., Симеуновић, Ј., Значај електронског пословања у свету и националној економији“, Зборник радова – ЕконБиз, 2018.
 • Ђуретић, Г., Красуља, Н., Могућности примене достигнућа у управљању променама из развијенихземаља на Републику Србију, Гласник Баштина, св. 49.
 • Програм развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2020. до 2022. године са Акционим планом за његово спровођење (Службени гласник РС, бр. 85/2020.
 • Закон о електронској управи, Сл. гласник РС, бр. 27/2018.