ПРАВО НА ДОСТОЈАНСТВЕНУ СМРТ У ИТАЛИЈАНСКОМ ПРАВУ – ЖИВОТ У МРЕЖИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 647-669

АУТОР(И): Драгана Петровић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.647P

САЖЕТАК:

Тема је важна, тешка, заморна, оптерећујућа… Овде се ништа не мења, никада. Умирање, страх, бол, патња, тескоба, безвољност… Нико није изузет из те „приче“. Смрт је нужна. Живот се увек окончава смрћу. То је путовање у непознато које са становишта дугог и срећног живота производи велики неред и жестоке фрустрације. Низ крупних ставова се просто намеће. Мишљења су претерана у једном или другом правцу. Црно-бело!? Заправо, глупе крајности, па макар и „начини“ употребљени при том били за многе достојни „милосрдног“ окончања живота. Сам живот нас, истиче аутор, упућује на одбијање свих теоријских екстрема. Међутим, чини нам се да на овом терену не би смо и под умеренијим, много повољнијим условима прошли боље. У тој превеликој збрци важно је само задржати нешто више рационалности!? „Право решење“, или ако хоћемо „задовољавајуће“ ће већ искрснути!? У том контексту, са ризиком да поновимо нешто од онога што је речено, нашу пажњу је конкретно привукло кажњавање учиниоца односног дела у праву Италије. Са напоменом – слика коју нам је проучавање ове комплексне и провокативне проблематике пружила, у ствари је огледало специфичног односа између законодавних решења, особених најизразитије на подручју одговорности и кажњивости главних актера „еутаназије“ и „пружања помоћи у самоубиству“, и компликованих животних ситуација у којима се они, видећемо, значајно разилазе. Најзад, како истиче аутор, чини се да овде разматрани ставови дају могућност да се отворе неки нови видици, можда осветли проблем из друге перспективе и понуде другачије могућности решавања поменутих, веома сложених и тешких питања која искрсавају у вези са њим.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

достојанствена смрт, пружање помоћи у самоубиству, дилеме у решењима, жеља пацијента, ризик злоупотребе.

ЛИТЕРАТУРА:

Књиге и чланци
 • Gifford, E. A., Artes moriendi: active euthanasia and the art of dying, 40 UCLA L. Rev. 1545, 1566 /1993.
 • Govаart, G., Rolies, J., део: Ars Moriendi из књиге Солидарност са онима који умиру. Ђорђевић, Ђ., Кривичноправни аспекти самоубиства, Правни живот, бр. 9/2009.
 • Ивановић, М., Шћепановић, М., Кривично-правни третман еутаназије, Правни живот, бр. 9/1997.
 • Keown, J., Euthanasia, Ethics and Public Policy An Argument Against Legalization 9 (2002) [hereinafter Koewn, Public Policy]
 • Kevin B.O. Reilly, „Montana Court Oks Doctor – Assisted Suicide“, AM. MED. News, Dec. 29. 2008.
 • Клајн-Татић, В., Допустивост и забрана еутаназије зависно од начина извршења,
 • Зборник радова: Актуелни правни проблеми у медицини, Београд, 1996.
 • Марић, Ј., Медицинска етика, Београд, 1998.
 • Marino, R., Gatti, G., Codice penale et leggi complementari, Napoli, 1992.
 • Мариновић С., Право на смрт (еутаназија), Подгорица, 1996.
 • Петровић, Д., Еутаназија, мнове димензије, Београд, 2010.
 • Петровић, Д., Еутаназија и помоћ у самоубиству у Швајцарском праву, контексти и оквири, Зборник радова: Увод у право Швајцарске, Београд, 2018.
 • Petrović, D., ‘Mercy killing’ in comparative legislation, Страни правни живот, бр. 4/2017.
 • Petrović, D., About the value and duration of life in the „vicious circle“ disposition of the owner or the state, Ius Romanum, no. 2/2019.
 • Sayid, D. M., Euthanasia: A Comparison of the Criminal Laws of Germany, Switzerland and the United States „, Boston College International & Comparative Law Review, no. 2/1983.
 • Foregger, E., Serini, E., Strafgesetzbuch StGB, IX Auflage, Wien, 1989.
Интернетски извори