ПОГЛЕД НА НОВО ХРВАТСКО СТЕЧАЈНО ЗАКОНОДАВСТВО ИЗ 2022: покушај усклађивања тржишне димензије и заштите презадужених потрошача

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 981-1017

АУТОР(И): Дејан Бодул

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.981B

САЖЕТАК:

Како је Стечајни закон из 1996. био мијењан седам пута, законодавац се 2015. одлучио за доношење новог Стечајног законa. Иако је циљ Новелом Стечајног закона 2017. примарно олакшати предстечајни поступак прописивањем реалних рокова за подузимање одређених радњи у поступку, исправљају се уочене погрешке и пропусти учињени кроз цијели Стечајни закон те се отклањају двојбе око примјене појединих одредаба. Поновни циљ Новеле Стечајног закона 2022. (за коју је предвиђено да ступа на снагу 31. ожујка 2022, 87. сједница Владе РХ, 12.2021) је осигурати дјелотворно, једноставно и флексибилно управљане поступком, с прецизно одређеним роковима и јасним посљедицама подузетих радњи, али првенствено ускладити Стечајни закон с еуропском правном стечевином и опћим трендом одступања од традиционалних, формалних стечајних поступака отварањем широког подручја приватном уређењу, са свим повезаним могућностима и ризицима. Паралелно питање имплементације и уређења института потрошачког стечаја као подврсте стечаја представља једно од актуалнијих питања у ревизији Закона о стечају потрошача (измјене требају ступити на снагу у ожујку 2022). Ratio овог скромног подухвата је потреба измјене одређених рјешења неријетко без уважавања приједлога и сугестија судске праксе која је резултат шестогодишње примјене, али такођер и обвезе имплементирања рјешења Директивe о реструктурирању и несолвентности. Аутор ће анализирати најважније карактеристика Коначног приједлога Стечајног закона из вељаче 2022. и Коначног приједлога Закона о стечају потрошача из вељаче 2022. уз нагласак на оне одредбе које су претрпјеле највише измјена као и оне које у највећој мјери унапрјеђују учинковитост (пред)стечајних и потрошачко стечајних поступака.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

стечајни    поступак, предстечајни поступак, стечај потрошача, Новеле 2022.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Директива (ЕУ) 2019/1023 Еуропског парламента и Вијећа од 20. липња 2019. о оквирима за превентивно реструктурирање, отпусту дуга и забранама те о мјерама за повећање учинковитости поступака који се односе на реструктурирање, несолвентност и отпуст дуга и о измјени Директиве (ЕУ) 2017/1132 (Директива о реструктурирању и несолвентности) СЛ Л 172, 26. липња 2019, стр. 18–55.
 • Казнени закон, НН, бр. 125/11 до 84/21.
 • Правилник о садржају и облику образаца на којима се подносе поднесци у извансудском поступку и поступку стечаја потрошача, НН, бр. 2/16 и 1/19.
 • Стечајни закон, НН, бр. 71/15. и 104/17.
 • Уредба о критеријима и начину обрачуна и плаћања награде повјереницима у поступку стечаја потрошача, НН, бр. 13/16. и 9/19.
 • Устав РХ, НН бр. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/2001, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14.
 • Закон о стечају потрошача, НН, бр. 100/15 и 67/18.
 • ECHR, Атанасовски против Бивше Југославенске Републике Македоније, бр. 36815/03, одлука од 14. сијечањ 2010, ст. 38.
 • ECHR, Nejdet Şahin i Perihan Şahin против Турске, бр. 13279/05, одлука од 20. листопад 2011., пар. 84.
 • ECHR, Unedic против Француске, бр. 20153/04, одлука од 18. просинац 2008, ст. 74. ECHR, Заводник против Словеније, бр. 53723/13. из 2015.
 • Одлуке Уставног суда РХ у предметима, посл. бр.: У-И-3465/17, 3912/17 и 3498/18 од 18. просинца 2018.
 • Са сједнице Одјела трговачких и осталих спорова Високог трговачког суда Републике Хрватске одржане 26. листопада 2021.
 • Бодул, Д., et al., Модели поступака за рјешавање проблема особне презадужености у Еуропској унији: хрватска искуства и рјешења, Зборник радова с IV. Међународног савјетовања „Актуалности грађанског процесног права – национална и успоредна правнотеоријска и практична достигнућа“, Правни факултет Сплит, 2018.
 • Бодул, Д., et al., Стечајно законодавство у транзицији: компаративни осврт, хрватски изазови и потенцијална рјешења, Зборник радова Правног факултета у Сплиту, вол. 49, бр. 3/2012.
 • Бодул, Д., Избор, именовање и разријешене стечајног управитеља у Хрватском праву: модел за правну рецепцију? Ревија за право и економију, Вол. 20, бр. 1/2019.
 • Храстински Јурчец, Љ., Баран, Н., Марковић, Н., Стечај потрошача – приручник за полазнике, Правосудна академија, Загреб, 2019.
 • Марковић, Н., Баран, Н., Закон о стечају потрошача – приручник за полазнике, Правосудна академија, Загреб, 2016.