ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРОДАВНОГ ПРАВА ЗА УГОВОР О ФРАНШИЗИНГУ – НЕКОЛИКО НАПОМЕНА ИЗ УГЛА МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВАТНОГ ПРАВА СРБИЈЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 113-134

АУТОР(И): Славко Ђорђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.113DJ

САЖЕТАК:

Овај рад се бави одређивањем меродавног права за уговор о франшизингу са елементом иностраности. Процес одређивања меродавног права започиње квалификацијом, што значи да је неопходно дефинисати уговор о франшизингу у складу са мерилима домаћег права како би се извршило његово „типизирање“ као неименованог уговора sui generis и истовремено одредиле колизионе норме Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља (ЗРСЗ) које се имају применити на овај уговор. Након тога, потребно је објаснити колизионоправну аутономију воље из чл. 19 ЗРСЗ на основу које давалац и прималац франшизе могу изабрати меродавно право за својој уговор, затим примену „чврстог“ колизионог правила за неименоване уговоре из чл. 20 тач. 20 ЗРСЗ (за које сматрамо да је бесмислено и да га треба „заменити“ новим колизионим правилом изграђеним у складу са чл. 2 ЗРСЗ) у комбинацији са посебном клаузулом одступања из чл. 20 реч. 1 ЗРСЗ, као и питање одређивања меродавног права за форму уговора о франшизингу у складу са чл. 7 ЗРСЗ. На крају, бавимо се одређивањем меродавног права за уговор о мастер франшизингу и чинимо кратки осврт на тзв. норме непосредне примене које се могу применити на прекограничне уговоре о франшизингу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

квалификација уговора о франшизингу; аутономија воље; колизионо правило за неименоване уговоре; корисник франшизе као дужник карактеристичне престације; меродавно право за форму уговора о франшизингу; уговор о мастер франшизингу; норме непосредне примене.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Ancel, M-E., The Rome I Regulation and Distribution Contracts, Yearbook of Private International Law, Vol. 10, 2008.
 • Basedow, J., Commercial Agency, Franchise and Dstribution Contracts, in: Encyclopedia of Private International Law, Volume 1, Cheltenham (UK, Northampton (MA, USA), 2017
 • Варади, Т. Бордаш, Б., Кнежевић, Г., Павић, В., Међународно приватно право, Београд, 2012.
 • Васиљевић, М., Трговинско право, Београд, 2016.
 • Вукадиновић, Р., Међународно пословно право – посебни део, Крагујевац, 2009. Gilddeggen, R., Willburger, A., Internationale Handelgeschäfte, München, 2012.
 • Giulliano, M., Lagarde, P., Explanatory report, OJ C 282, 31.10.1980.
 • Gutierrez, L.G., Franchise Contracts and the Rome I Regulation on the Law Applicable to International Contracts, Yearbook of Private International Law, Vol. 10, 2008 .
 • Дика, М., Кнежевић, Г., Стојановић, С., Коментар Закона о међународном приватном и процесном праву, Београд, 1991.
 • Ђорђевић, С., Меродавно право за уговор о дистрибуцији у међународном приватном праву Србије, Зборник радова: Услуге и права корисника, Крагујевац, 2020.
 • Ђорђевић, С., Мешкић, З., Међународно приватно право I, општи део, Крагујевац, 2016.
 • Ђорђевић, С., Утврђивање и попуњавање правних празнина у Закону о решавању сукоба закона са прописима других земаља, Крагујевац, 2020.
 • Ђуровић, Р. Међународно привредно право, Београд, 2000.
 • Закон о жиговима, Службени гласник РС, бр. 6/2020.
 • Закон о заштити конкуренције (ЗЗК), Службени гласник РС, бр. 51/2009 и 95/2013.
 • Закон о облигационим односима, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Службени лист СРЈ, бр. 31/93, Службени лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља и Службени гласник РС, бр. 18/2020.
 • Закон о правној заштити индустријског дизајна, Службени гласник РС, бр. 104/2009, 45/2015 и 44/2018-др. закон.
 • Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља – ЗРСЗ, Службени лист СФРЈ, бр. 43/82 и 72/82 – испр., Службени лист СРЈ, бр. 46/96 и Службени гласник РС, бр. 46/2006 – др. закон.
 • Јакшић, А., Међународно приватно право, општа теорија, Београд, 2017. Köhler, A., Artikel 4 Rome I-VO, in: BeckOKG, Rom I-VO, München, 2016.
 • Köhler, A., Eingriffsnormen – Der „unfertige Teil“ des europäischen IPR, Tübingen, 2012.
 • Kuckein, M., Die Berücksichtigung  von Eingriffsnormen  im deutschen und englischen internationalen Vertragsrecht, Tübingen, 2008.
 • Лукић, Р., Кошутић, Б., Увод у право, Београд, 2003.
 • Martiny, D., Art. 4 Rom I-VO, in: MüKoBGB, Rom I-VO, München, 2015. Merioni, R. in: Abell, M., The International Franchise Option, Waterloo, 1990. Марковић, С., Поповић, Д., Право интелектуалне својине, Београд, 2015. Милкотин-Томић, Д., Уговор о франшизингу, Загреб, 1986.
 • Миљковић, С., Правни односи код уговора о франшизингу, докторска дисертација, Нови Сад, 2013.
 • Мићовић, М., Привредно право, Крагујевац, 2016.
 • Станивуковић, М., Ђундић, П., Међународно приватно право, посебни део, Нови Сад, 2015. Станивуковић, М., Живковић, М., Међународно приватно право, општи део, Београд, 2008. Stober, R. (Hrsg), Deutsches und internationales Wirtschaftsrecht, Stuttgart, 2007.
 • Стојиљковић, В., Међународнопривредно право, Београд, 2003.
 • Томић, Љ., Кључна питања уговора о међународној дистрибуцији, Ревија копаоничке школе природног права, бр. 1/2019.
 • Шулејић, Франшизинг, лизинг, факторинг – отворена питања код регулисања ових уговора у Грађанском законику Србије, Право и привреда, бр. 5-8/2008.