УТИЦАЈ РЕГУЛАТИВЕ НА РАЗВОЈ ТРЖИШТА УСЛУГА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 29-42

АУТОР(И): Андреј Мићовић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.029M

САЖЕТАК:

У новој индустријској стратегији за Европу јединствено тржиште је од пресудне важности као један од темеља индустријског преображаја Европе. Како би јединствено тржиште функционисало доносе се заједничка правила којима се уклањају препреке и олакшава кретање робе и услуга широм ЕУ. Та правила могу дати очекиване ефекте само ако је осигурана њихова примена. У подручју услуга постоји велики потенцијал који би се могао остварити бољом применом постојећих и доношењем нових правила поводом кључних инструмената за осигурање слободе кретања услуга, а то су Директива о услугама и Директива о признавању стручних квалификација. То је разлог што је у раду посвећена пажња наведеним директивама, али првенствено кроз анализу правила која су садржана у другим документима, који су повезани са назначеним директивама, а садрже правила која би требало да осигурају правилну и потпуну примену онога што је већ на снази поводом пружања услуга. Ради се о правилима којима се регулише поступак обавештавања о захтевима за приступ и пружање услуга, дефинишу начело пропорционалности и јединствене контакт тачке, на потпунији и нешто другачији начин од онога како је то чињено раније.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

пропорционалност, обавештавање, контактне тачке, тржиште, захтев, препреке.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Вујичић, Ј., Слобода пружања  услуга у праву ЕУ, Зборник радова: Услужно право, Крагујевац, 2013.
 • Кастро, М. Ф., Либерализам, конкуренција и услуживање права, Зборник радова: Либерализам и заштита конкуренције, 2010.
 • Марковић, С., Колективно остваривање ауторских права у светлу слободе конкуренције на тржишту ЕУ, Зборник радова: Либерализам и заштита конкуренције, 2010.
 • Миленковић,  Ј.,  Директива  ЕУ  2006/123  о  услугама  на  унутрашњем   тржишту,
 • Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011. Panamariovas,  A.,  Losis,  E.,  Proportionality:  From  the  Concept  to  the  Procedure, Jurisprudence, вол. 120, бр. 2/2010.
 • Поповски, А., Улога начела размјерности у ограничавању темељних господарских слобода унутрашњег тржишта ЕУ, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.
 • Родин, С., Директива ЕУ 2006/123 о услугама – досег и оправдање, Зборник ПФ у Загребу, бр. 1/09.
 • Родин, С., Високо образовање и слобода пружања услуга у праву ЕУ, Зборник радова XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.
 • Учур, М., Закон о услугама, Хрватска правна ревија, децембар 2011.
 • Да ли је Комисија обезбедила делотворну примену Директиве о услугама, Европски ревизорски суд, тематски извештај, бр. 5/2016, https://www.eca.europa.eu/ Lists/ECADocuments/ SR16_05/ SR_ SERVICES _ HR.pdf.
 • Eurostat, The European economy since the start of the millennium, Evropska unija, Bruxelles, 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy_2019/trad/hr_hr/bloc- 3a.html?lang=hr.
Правни извори
 • Пречишћена верзија Уговора о ЕУ и Уговора о функционисању ЕУ, Сл. лист ЕУ, Ц 202 од 7. 6. 2016.
 • Повељом ЕУ о темељним правима, Сл. лист ЕУ, Ц 202 од 7. 6. 2016.
 • Директива о услугама 2006/123/ЕУ, Сл. лист ЕУ, Л 376 од 12. 12. 2006.
 • Директива о признавању стручних квалификација 2013/55/ЕУ, Сл. лист ЕУ, Л 354 од 28. 12. 2013.
 • Директива ЕУ 2018/958 о испитивању пропорционалности пре доношења нових прописа о регулисаним професијама, Сл. лист ЕУ, Л 173 од 9. 7. 2018.
 • Директива ЕУ 2015/1535 о утврђивању поступка пружања информација у подручју техничких прописа и правила о услугама информатичког друштва, Сл. лист ЕУ, Л 241 од 17. 9. 2015.
 • Предлог Директиве о примени Директиве ЕУ 2006/123, којом се утврђује поступак обавештавања и захтеви повезаним са услугама, као и измени Директиве 2006/123 и Уредбе ЕУ бр. 1024/2012 о административној сарадњи путем информационог система унутрашњег тржишта, Брисел, 10. 1. 2017, COM(2016) 821 final.
 • Комуникација Комисије: Утврђивање и уклањање препрека на јединственом тржишту, Брисел, 10.3. 2020, COM(2020) 93 final.
 • Комуникација Комисије: Дугорочни акцијски план за бољу проведбу и осигуравање примјене правила јединственог тржишта, Брисел, 10. 3. 2020, COM(2020) 94 final.
 • P9_TA(2021)0007, Резолуција Европског парламента од 20. 1. 2021. године о јачању јединственог тржишта: будућност слободног кретања услуга (2020/2020(INI)).
 • Предлог закона о услугама, усвојен на 202. седници Владе РС која је одржана 25. 2. 2016. године.