РАЧУНАРСТВО У ОБЛАКУ – ПРАВНА ПИТАЊА И ДИЛЕМЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 379-388

АУТОР(И): Игор Камбовски

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.379K

САЖЕТАК:

Рачунарство у облацима (енг.-Cloud Computing) је део наше свакодневице, револуционарни изум 21 века којим се превазилази можда највећи проблем од појаве интернета и онлајн комуникација и трансакција-проблем сигурног и безбедног трансфера и складирања података. Cloud Computing је савремена технологија која омогућава коришћење информатичких услуга на даљину, преко интернета и мреже физички удаљених сервера. Овај вид рачунарства пружа огромне могућности потрошачима, купцима, компанијама, свим заинтересованим субјектима да комуницирају и послују онлајн, уз битно смањење трошкова и улагања у хардвер и софтвер. Услуге рачунарства у облаку су доступне и веома атрактивне за кориснике, пре свега због тога што су или бесплатне, или je цена за њихово коришћење симболична. Рачунарство у облаку, у односу на стандарни модел коришћења кућних или службених рачунара на послу, разликује се у томе што се читаво оптерећење за складирање података и апликација са рачунара пребацује на мрежу, а затим на сервере у такозваном облаку, тако да су све информације и апликације које су нам потребне на мрежи, тачније у облаку. Сервери се налазе на више локација широм света, на тзв „серверским фармама“ и гарантују континуирани и стабилни приступ апликацијама, складиштење података и заштиту и контролу свих података и позадинских процеса. Корисницима услуга рачунарства у облаку је потребан рачунар са интернет претраживачем, стабилна интернет конекција и закључен уговор о претплати са провајдером који пружа такве услуге. Уговори о рачунарству у облаку обично се склапају онлајн, на мрежи. Уговором се могу навести и мере безбедности (нпр. захтеви за чишћење или брисање података на оштећеним медијима, складиштење података о купцу на приватном хардверу, складиштење и диверзификација података на различитим локацијама и др.). Правна правила која се примењују на уговоре о рачунарству у облаку могу захтевати да уговор буде у писаној форми, посебно када се ради о обради и чувању личних података, и да сви пропратни документи буду приложени уз главни уговор. Чак и када није потребна писана форма, ради правне сигурности, лакшег сналажења, јасноће, потпуности, извршности и ефикасности уговора, стране могу одлучити да закључе уговор у писаној форми.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

рачунарство, облак, уговор.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Armbrust, M. et. al., Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, EECS Department, University of California, Berkeley, Tech. Rep. UCB/EECS-2009-28, Feb. 2009.
  • Marinescu., C. D., Cloud Computing, Theory and Practice. AMSTERDAM • BOSTON • HEIDELBERG • LONDON. NEW YORK • OXFORD • PARIS • SAN DIEGO, Morgan Kaufmann, 2017.
  • Notes on the Main Issues of Cloud Computing Contracts (prepared by the Secretariat of the United Nations Commission on International Trade Law – UNCITRAL, 2019), приступ страници 14.04.2022 године https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media- documents/uncitral/en/19-09103_eng.pdf
  • COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS European Cloud Initiative – Building a competitive data and knowledge economy in Europe COM/2016/0178  final, приступ страници 10.04.2022, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1503411518133&uri=CELEX:52016 DC0178
  • https://elab.fon.bg.ac.rs/udzbenik-internet-inteligentnih-uredaja/racunarstvo-u-oblaku-i- internet-inteligentnih-uredaja/
  • https://www.industrija.rs/vesti/clanak/racunarstvo-u-oblacima-cloud-computing