DOI: 10.46793/UPK20

Download full text in PDF  

Садржај

Начелна разматрања о услугама

[3-20] Миодраг Мићовић, Право корисника на приступачност услуга (DOI:10.46793/UPK20.003M)

[21-38] Снежана Миладиновић, Права корисника услуга (DOI:10.46793/UPK20.021M)

[39-51] Срећко Јелинић, Услужно право – потврда стварања и вриједности даљњег обликовања и развоја (DOI:10.46793/UPK20.039J)

[53-64] Јелена Јанковић, Начело хуманости као основ будућности услужне економије (DOI:10.46793/UPK20.053J)

Пословне и прометне услуге

[67-74] Игор Камбовски, Eлектронски маркетинг и друштвене мреже (DOI:10.46793/UPK20.067K)

[75-106] Славко Ђорђевић, Меродавно право за уговор о дистрибуцији у међународном приватном праву Србије (DOI:10.46793/UPK20.075DJ)

[107-116] Бојан Урдаревић, Пружање услуга на даљину и од куће за време ванредног стања (DOI:10.46793/UPK20.107U)

[117-130] Ана Човић, Оливер Николић, Александра Дариа Петровић, Облигационоправно дејство уговора о франшизи (DOI:10.46793/UPK20.117C)

[131-146] Милица Маринковић, Уговор о најму према Наполеоновом Грађанском законику (DOI:10.46793/UPK20.131M)

Финансијске и банкарске услуге

[149-164] Јасмина Лабудовић Станковић, Инвестициони портфолио mortgage reits (DOI:10.46793/UPK20.149LS) 

[165-180] Јована Брашић Стојановић, Значај отварања поглавља о финансијским услугама у циљу приступања Eвропској унији (DOI:10.46793/UPK20.165BS)

[181-195] Ратомир Антоновић, Права корисника банкарских услуга у контексту мера за спречавање прања новца (DOI:10.46793/UPK20.181A)

Осигурање

[199-224] Зоран Миладиновић, Општа правила за осигурање имовине (DOI:10.46793/UPK20.199M)

[225-235] Данијела Глушац, Регулисање уговора о осигурању живота везаном уз инвестиционе фондове (DOI:10.46793/UPK20.225G)

Туризам

[239-258] Драган Вујисић, Угоститељска делатност (DOI:10.46793/UPK20.239V)

[259-272] Андреј Мићовић, Заштита права путника поводом уговора о организовању путовања (DOI:10.46793/UPK20.259M)

Спорт

[275-295] Хрвоје Качер, Ана Радић, Давор Радић, Два аспекта глобалног спортског права за која (након корона вируса) вриједи она позната „више никада неће бити исто“ (DOI:10.46793/UPK20.275K)

[297-325] Ненад Ђурђевић, Фитнес као услужна делатност (DOI:10.46793/UPK20.297DJ)

Услуге од општег интереса

[329-345] Мирјана Кнежевић, Услуге од општег (јавног) интереса – модел за унапређење њиховог пружања (DOI:10.46793/UPK20.329K)

[347-365] Драган Батавељић, Услуге без којих се не може – погребне услуге (DOI:10.46793/UPK20.347B) 

[367-376] Срђан Владетић, Библиотека Асинија Полиона (bibliotheca asini pollionis): прва јавна библиотека у старом Риму (DOI:10.46793/UPK20.367V)

[377-390] Соња Лучић, Електронске комуникационе услуге кроз праксу суда правде (DOI:10.46793/UPK20.377L)

Интелектуална својина и услуге

[393-404] Биљана Гавриловић, Правноисторијски поглед на адвокатску професију у српском праву (DOI:10.46793/UPK20.393G)

[405-416] Урош Радуловић,  Адвокатура и бесплатна правна помоћ (DOI:10.46793/UPK20.405R)

[417-432] Марија Милојевић, Услуге стручног саветника у кривичном поступку (DOI:10.46793/UPK20.417M)

Здравство и социјална заштита

[435-449] Драгица Живојиновић, Увођење антиципираних наредби пацијената у српско право: предности и ограничења овог института (DOI:10.46793/UPK20.435Z)

[451-466] Вељко Влашковић, Правни значај биомедицинске услуге чувања репродуктивних ћелија малолетног лица (DOI:10.46793/UPK20.451V)

[467-481] Драган Дакић, Хибридна права као правни оквир за пружање хибридних услуга: примјер сурогатства (DOI:10.46793/UPK20.467D)

[483-500] Тамара Младеновић, Етички и правни аспекти узимања органа од умрлих малолетних лица (DOI:10.46793/UPK20.483M)

Управа

[503-521] Жељко Никач, Комунална милиција у Републици Србији као услужни сервис грађана (DOI:10.46793/UPK20.503N)

[523-551] Милан Палевић, Правни оквир електронске управе у Србији (DOI:10.46793/UPK20.523P)

[553-567] Јелена Вучковић, Пружање услуга у јединицама локалних самоуправа и оптимизација административних процедура (DOI:10.46793/UPK20.553V)

[569-581] Тамара Ђурђић Милошевић, Правни положај јавног бележника (DOI:10.46793/UPK20.569DJ)

[583-594] Миливоје Лапчевић, Јавно-услужна димензија економске дипломатије у ери глобализације (DOI:10.46793/UPK20.583L)

[595-607] Ванда Божић, Сузана Димић, Порески обвезник у улози корисника пореских услуга као превенција пореског криминалитета (DOI:10.46793/UPK20.595B)

Образовање

[611-620] Срђан Ђорђевић, Услуга високог образовања и проблем временског рока за завршетак докторских академских студија (DOI:10.46793/UPK20.611DJ)

[621-629] Дејан Матић, Високо образовање у ванредном стању (DOI:10.46793/UPK20.621M)

Одговорност пружалаца и заштита корисника услуга

[633-662] Бланка Качер, Хрвоје Војковић, Правно адекватна узрочност у случајевима грађанскоправне одговорности због повреде медицинског стандарда (укључујући информирани пристанак на темељу података добивених од робота) (DOI:10.46793/UPK20.633K)

[663-681] Александра Павићевић, Лекарска грешка и професионална кривица здравствених радника (DOI:10.46793/UPK20.663P)

[683-701] Милан Рапајић, Приговор у управном поступку и заштита права корисника јавних услуга (DOI:10.46793/UPK20.683R)

[703-711] Јасмина Крштенић, Садмир Каровић, Медијске услуге и права корисника медијских услуга са аспекта кривичноправне заштите (DOI:10.46793/UPK20.703K)

Услуге и друга са њима повезана питања

[715-725] Предраг Стојановић, О улогама „зелених“ пореза као економских инструмената за заштиту животне средине (DOI:10.46793/UPK20.715S)

[727-740] Радоје Брковић, Вeлисaв Maркoвић, Дискриминација Рома пружањем услуга друштвних мрежа (DOI:10.46793/UPK20.727B)

[741-761] Снежана Соковић, Фалсификовање лекова и медицинских средстава – оправданост и карактеристике кривично-правне реакције (DOI:10.46793/UPK20.741S) 

[763-796] Снежана Миладиновић, Бланка Качер, Изванбрачна заједница у насљедном праву – компаративна анализа (DOI:10.46793/UPK20.763M)

[797-817] Нина Планојевић, Мере борбе са covid – 19 у светлу српских прописа о сузбијању епидемија (DOI:10.46793/UPK20.797P)

[819-836] Стефан Шокињов, Тржишна координација предузета с циљем нарушавања конкуренције (DOI:10.46793/UPK20.819S)

[837-849] Маријана Дукић Мијатовић, Надежда Љубојев, Утицај директних страних инвестиција на привредни раст Србије у светлу легислативних реформи (DOI:10.46793/UPK20.837DM)

[851-873] Владимир Козар, Уједначавање положаја инсолвентних правних и физичких лица увођењем личног банкрота (DOI:10.46793/UPK20.851K)

[875-889] Мирослав Милосављевић, Исидора Милошевић, Јелена Милосављевић, Европско друштво – нова правна форма привредног друштва у услужном праву Републике Србије (DOI:10.46793/UPK20.875M)

[891-909] Зоран Јовановић, Утицај новог јавног менаџмета на приватизацију јавних служби (DOI:10.46793/UPK20.891J)

[911-921] Драгана Ћорић, Стварање етичких кодекса (DOI:10.46793/UPK20.911C)

[923-944] Драгана Петровић, Казна по мери учиниоца „милосрдног убиства“ (DOI:10.46793/UPK20.923P)

[945-960] Иван Д. Милић, Правне последице осуде и вођење казнене евиденције за правна лица која су учинила кривично дело (DOI:10.46793/UPK20.945M)

[961-974] Дијана Савић Божић, Правни основ и критеријуми за стицање порекла робe (DOI:10.46793/UPK20.961SB)

[975-988] Рози Дајани Сантос де Брито, Римска и модерна концепција ропства (DOI:10.46793/UPK20.975S)

[1003-1017] Ружица Кијевчанин, Говор мржње у медијима (DOI:10.46793/UPK20.1003K)