Изванбрачна заједница у насљедном праву – компаративна анализа

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 763-796

АУТОР(И): Снежана Миладиновић, Бланка Качер

Download Full Pdf

DOI: 10.46793/UPK20.763M

САЖЕТАК:

Насљедноправни учинак изванбрачне заједнице је од изнимног и уз то све већег значења за грађанскоправну сферу, али и живот уопће. Тај правни институт је јако сложен, толико да се чак и у једној држави у различитим законима налазе различите дефиниције самог појма изванбрачне  заједнице.  При томе, иако на први поглед изгледа друкчије, такав приступ има аргументе који га оправдавају. Свакако је значајно уочити да, чак и у случају сличних друштвених околности, нормативни одговор законодавца није нужно идентичан.

Ауторице су у овом раду направиле компаративну анализу овог правног института и изнијеле одређене закључке de lege lata и de lege ferenda. Унаточ томе што су кориштени подаци из више држава, ауторице су се у првом реду фокусирале на три државе сличне донедавне повијести, од којих је једна чланица ЕУ (Република Хрватска), а двије тек аплицирају за тај статус (Република Србија и Република Црна Гора).

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

изванбрачна заједница, насљедно право, грађанско право, компаративна анализа.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Антић, О., Кадић, Љ., Основи Насљедног права Црне Горе и Србије, Подгорица, 2012. Antokolskaja, M., Harmonization of family Law in Europe: A Historical Perspective, Intersentia, Antwerp/Oxford, 2006.
 • Бакић, В., Породично право у СФРЈ, Београд, 1982.
 • Библија, Свето писмо Старога и Новога завета, Београд, 2012. Bobbio, N., Есеји из теорије права, Сплит, 1988.
 • Бобић, М., Брак или/и партнерство (демографско социолошка студија), Београд, 2003. Boele-Woelki, K., Mol, C., van Gelder, E., European Family Law in Action, Volume V. Informal Relationships, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland, 2015.
 • Богишић, В., Изабрана дјела, Грађа у одговорима из различитих крајева словенскога југа, том II, Подгорица, Београд, 2004.
 • Богишић В., Изабрана дјела, Правни обичаји у Црној Гори, Херцеговини и Албанији, том III, Подгорица, Београд, 2004.
 • Црногорски законици 1796-1916, Правни извори и политички акти од значаја за историју државности Црне Горе, Историјски институт Републике Црне Горе, књ. I, Подгорица, 1998.
 • Црногорски законици 1796-1916, Правни извори и политички акти од значаја за историју државности Црне Горе, Историјски институт Републике Црне Горе, књ. II, Подгорица, 1998.
 • Деврња З., Ванбрачне заједнице – канонскоправна перспектива, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2014.
 • Драшкић, М., Ванбрачна заједница, Београд, 1988.
 • Ђурђевић, Д., Основи породичног права Црне Горе, Подгорица, 2008.
 • Џубран, Х., Пророк и пророков врт, Београд, 2005.
 • Ротердамски, Е., Похвала лудости, Београд, 2002.
 • Хегел, Г. Ф. В., Основне црте филозофије права, Сарајево, 1989.
 • Храбар, Д., Изванбрачна заједница – нека отворена питања, Хрватска правна ревија, бр. 2/2010.
 • Хорват, М., Римско право, Загреб, 2002.
 • Јањић Комар, М., Кораћ Р., Породично право, Београд, 1995.
 • Кашћелан, Б., Регистрација ванбрачне заједнице, Правни живот, бр. 2/2012.
 • Кораћ, Р., Породично право, Подгорица, 2011.
 • Луцић, Н., Изванбрачна заједница и правна сигурност, докторска дисертација обрањена на Правном факултету Свеучилишта у Загребу, 2015.
 • Мандић, О., Систем и интерпретација права, Загреб, 1971.
 • Muller – Freienfels, W., Cohabitation and Marriage Law – a Comparative Study, International Journal of Law and the Family, Vol. 1, no. 1/1987.
 • Неговановић О., Заступљеност и основне карактеристике ванбрачних заједница у Србији и Европској унији, Демографија, бр. 14/2017.
 • Новаковић Д., Имовина ванбрачних партнера, Мегатренд ревија, вол. 15, бр. 2/2018.
 • Пекић,   Б.,   Маргиналије   и   моралије   (мисли),    Нови    Сад,    2008. Пешић Јенаћковић, Д. С., Ванбрачне заједнице, Социолошка луча, XII/1-2018. Пуповци С., Богишић – живот и дело, Подгорица, 2004.
 • Радбрух Г., Филозофија права, Београд, 2016.
 • Рађеловић Д., Шолаја И., Ванбрачне заједнице у прописима држава бивше СФРЈ, Годишњак Факултета правних наука, бр. 9/2019.
 • Висковић, Н., Теорија државе и права, Загреб, 2001.
 • Жнидаршич Скубић В., Насљеђивање у браку и изванбрачним заједницама, Годишњак Академије правних знаности Хрватске, вол. VIII, Посебни број, 2017.
Попис прописа, аката и судских одлука:
 • Устав Републике Хрватске, Народне новине, 56/1990, 135/1997, 8/1998 – прочишћени текст, 113/2000, 124/2000 – прочишћени текст, 28/2001, 41/2001 – прочишћени текст, 55/2001, 76/2010 – промјена Устава, 85/2010 – прочишћени текст, 5/2014.
 • Обитељски закон, Народне новине, бр. 116/2003, 17/2004, 136/2004, 107/2007, 57/2011, 61/2011 и 25/2013.
 • Обитељски закон, Народне новине, бр. 75/2014 .
 • Обитељски закон, Народне новине, бр. 103/2015., 98/2019.
 • Закон о насљеђивању, Народне новине бр. 48/2003, 163/2003, 35/2005, 127/2013, 33/2015, 14/2019.
 • Закон о стамбеним односима, Народне новине, бр. 51/1985, 42/1986, 22/1992 и 70/1993. Закон о браку и породичним односима, Народне новине, бр. 11/1978, 45/1989 и 59/1990. Породични закон Црне Горе, Сл. лист РЦГ бр. 1/2007 и Сл. лист ЦГ, бр. 53/2016.
 • Закон о насљеђивању Црне Горе, Сл. лист ЦГ, бр. 74/2008, 75/2017.
 • Породични закон Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 18/2005, 72/2011, 6/2015.
 • Закон о наслеђивању, Службени гласник РС, бр. 46/95, 101/2003, 6/2015. LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 (GU n. 118 del 21-5-2016).
 • Аустријски Опћи грађански законик (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), 1811.
 • Њемачки грађански законик (Bürgerliches gesetzbuch), 1896.
Мрежни извори: