Дискриминација Рома пружањем услуга друштвних мрежа

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 727-740

АУТОР(И): Радоје Брковић, Вeлисaв Maркoвић

Download Full Pdf

DOI: 10.46793/UPK20.727B

САЖЕТАК:

Дискриминација, заједно са сиромаштвом, основна је препрека социјалном укључивању Рома и Ромкиња. Када је реч о областима у којима је дискриминација потенцијално извршена, највише притужби је у ширем оквиру повреде достојанства лица, односно увреде, претње или сличног понашања које карактерише вербално угрожавање лица. Говор мржње – јавно саопштавање порука мржње или нетрпељивости према некој расној, националној, етничкој, верској, сексуалној или другој друштвеној групи или њеним припадницима се често испољава на друштвеним мрежама.

У раду аутори представљају правни основ заштите Рома од дискриминације, могуће акте дискриминације на друштвеним мрежама, разматрају однос говора мржње и слободе говора и могућу одговорност друштвених мрежа

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

друштвене мреже, услуге  друштвених мрежа, дискриминација, дискриминација Рома

ЛИТЕРАТУРА:

 • АНЕМ, Правни мониторинг медијске сцене у Србији, Извештај бр. 56, зa септембар 2014. дотупно на: http://www.anem.org.rs/sr/aktivnostiAnema/monitoring/story/16904/ PEDESET+%C5%A0ESTI+MONITORING+IZVE%C5%A0TAJ+ANEMA.html
 • Брејтвејт, Б., Харби, К., Милетић, Г., Слобода изражавања и њен однос са правом на поштовање приватног живота и правом на правично суђење, Сарајево, 2017.
 • Брковић, Р; Урдаревић, Б. Радно право са елементима социјалног права, Београд, 2020.
 • Fenelon, E., Weiss, A., Забрана дискриминације, према Европској конвенцији о људским правима, Сарајево, 2012.
 • Гајин, С. и др., Антидискриминациони закони – Водич, Београд, 2010.
 • Гачаница, Л., Арнаутовић, М., Механизми заштите од online насиља, Сарајево, 2018.
 • Годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2019. годину, доступно на: http://ravnopravnost.gov.rs/izvestaji/
 • Јакоби, Т., Извештавање медија о Ромкињама и Ромима: фактографија без контекста, https://www.publicpolicy.rs/Romkinje%20i%20Romi%20u%20medijima#.Xq Bf82gzZPY
 • Јоксимовић, В., Судска пракса у вези са чл. 10. Европске конвенције о људским правима,
 • Београд, 2006.
 • Којић, T., Говор мржње у пракси европског суда за људска права, НБП, Журнал за криминалистику и право, бр. 3/2018.
 • Пајванчић, M., Повреда забране дискриминације по полу као основ органичења људских права, Зборник радова правног факултета у Новом Саду, бр. 2/2009.
 • Пешић, M., Пракса Европског суда за људска права која се односи на слободу изражавања, Мастер рад, Правни факултет у Нишу, стр. 59, доступно на: http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master-radovi/marija-pesic.pdf.
 • Петрушић, Н., Бекер, К., Практикум за заштиту од дискриминације, Бегорад, 2012.
 • Поповић Ћитић, Б., Вршњачко насиље у сајбер простору, Темида, бр. 3/2009.
 • Реџепи, Т., Вучковић, Ј., Дискриминација Рома у мдијима – проблм којим с друштво мора бавити, https://www.studnel.com/drustvo/item/2809-diskriminacija-roma-u-medijima-problem- kojim-se-drustvo-mora-vise-baviti,
 • Стојковић, M., Покушевски, D., Анонимна мржња, Механизми заштите од говора мржње на интернету, Београд, 2018.
 • Weber, A., Manual on hate speech. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2009.
 • Међународна конвенција о укидању свих облика расне дискриминације, Службени лист СФРЈ – додатак, бр. 6/1967.
 • Универзална декларација о људским правима, Службени лист ФНРЈ, бр. 0/48.
 • Декларација УН о правима лица која припадају националним или етичким, верским или језичким мањинама, Rезолуција бр. 47/1345 од 18. децембра 1992. године.
 • Декларација о слободи изражавања и информисања Савета Европе из 1982. године, доступно на: https://www.poverenik.rs/images/stories/Dokumentacija/55_ldok.pdf.
 • Оквирна конвенција за заштиту националних мањина, Сл. лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 6/98.
 • Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, Службени лист СЦГ – Међународни уговори, бр. 9/2003.
 • Закон о ратификацији Међународног пакта о грађанским и политичким правима, Службени лист СФРЈ, бр. 7/71.
 • Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98/2006.
 • Закона о електронској трговини, Сл. гласник РС, бр. 41/2009, 95/2013, 52/2019.
 • Закон о јавном информисању и медијима, Сл. гласник РС, бр. 83/2014, 58/2015, 12/2016 – аутентично тумачење.
 • Закон о оглашавању, Сл. гласник РС, бр. 6/2016 и 52/2019.
 • Закон о забрани дискриминације, Сл. гласник РС, бр. 22/2009.
 • Закон о заштити права и слобода националних мањина, Сл. лист СРЈ, бр. 11/2002, Сл. гласник РС, бр. 72/2009 – др. закон, 97/2013 – одлука УС, 47/2018.
 • Стратегијa превенције и заштите од дискриминације, Сл. гласник РС, бр. 60/2013.
 • Стратегија за социјално укључивање Рома за период од 2016. до 2025. године, Сл. гласник РС, бр. 26/2016.
 • https://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:416743-Beograd-Tuca-romskih-mladica-kod- Sava-
 • http://www.prelistavanje.rs/vest/prikazi/masovna-tuca-roma-u-kuli-radili-pajseri-bokseri-sipke- a-ucestvovala-i-mala-deca-policija-trazila-pojacanje-da-smiri-strasti/2982990
 • http://informer.rs/hronika/vesti/469698/drama-bulevaru-grupa-roma-kamenovala-autobus- nakon-sto-udario-pesaka-kraju-napali-vozaca
 • https://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:727920-Decaci-iz-Nisa-tvrde-da-su-ih-napali-Romi https://www.poverenik.rs/images/stories/Dokumentacija/55_ldok.pdf