Пружање услуга у јединицама локалних самоуправа и оптимизација административних процедура

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 553-567

АУТОР(И): Јелена Вучковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.553V

САЖЕТАК:

Локална самоуправа је један сложени систем управљања (Holding Company) који непосредно пружа разне услуге локалној заједници или пак управља системом пружања услуга, при чему је то својеврсно пружање услуга „вишег“ управљачког (политичког, економског, социјалног) нивоа. Услуге које се пружају у локалној самоуправи су веома бројне и по свом карактеру различите. У том мноштву услуга комуналне услуге се могу сматрати услугама локалне самоуправе у ужем смислу. Комуналне делатности су сервиси који се пружају у локалним самоуправама а којима се задовољавају потребе и интереси грађана и организација. Све комуналне делатности су заправо делатности којима се пружају комуналне услуге, односно услуге које пружа локална самоуправа, преко својих органа, организација и служби. Радње којима се реализује ове комуналне делатности су стручно техничке радње и поступци али оно што претходи предузимању тих комуналних служби јесу одређене законом прописане (ЗУП) административне процедуре. Дакле, пружање јавних – комуналних услуга има свој стручно-технички аспект али и административни, који га прати пре, у току и после, у смислу управљања комуналним делатностима. Оптимизација административних процедура постало је важан циљ управних реформи у многим земљама и оно обухвата низ мера. Оно што се је примарно јесте утврђивање административних трошкова и оптерећења, који су значајна препрека за пословање као и за задовољавање свакодневних потреба грађана.

По попису административних поступака потребно је извршити анализу, а затим и оптимизацију административних поступака који су у вези са вршењем комуналних делатности, како би се установило које поступке је потребно поједноставити, а које укинути. По спроведеној анализи приступиће се припреми предлога за измену, односно поједностављење административних поступака, као и евентуално укидање оних који су непотребни.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Оптимизација, административна процедура, локална самоуправа, комуналне услуге.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Vučetić, D., General Administrative Procedure Act and Information Technology improvements in Serbian Public Administration, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2020.
  • Диги, Л., Преображаји јавног права, Београд, 1998.
  • Димитријевић, П., Вучетић, Д., Вучковић, Ј., Систем локалне самоуправе, Ниш, 2018.
  • Димитријевић, П., Делотворност административних процедура у јединицама локалне самоуправе, Зборник радова Правног факултета Универзитета у Приштини (Косовска Митровица), Том 1, 2019.
  • Mетодологија за поједностављење или укидање непотребних административних поступака, Подршка реформама у Србији, УК/РС, 2017 (www.rsjp.gov.rs).
  • Пусић, Е., Локална заједница, Народне новине, Загреб, 1963.
  • Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир” за период 2019 – 2021. године (2019) (www.rsjp.gov.rs).
  • Радуловић, Б., Упутство за спровођење анализе поједностављења административних поступака, Подршка реформама у Србији, УК/РС, 2017.
  • Радуловић, Б., Методологија за обрачун административних трошкова за потребе анализе административних поступака, Подршка реформама у Србији, УК/РС, 2017.
  • Закон о општем управном поступку, (Сл. гласник РС, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018). Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник РС, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018). http://www.skgo.org/modeli-administartivnih-procedura. (приступ: 03.04.2020).