Општа правила за осигурање имовине

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 199-224

АУТОР(И): Зоран Миладиновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.199M

САЖЕТАК:

Правила за осигурање имовине умногоме се разликују од других врста осигурања, нарочито од осигурања лица. Накнада штете и интерес да се штета не догоди два су основна начела имовинских осигурања. Према првом начелу, имовинско осигурање се изражава на објективан начин, а то значи да накнада из осигурања не може да пређе висину претрпљене штете. У праву осигурања имовине ово начело означава се као начело обештећења. Другим начелом-начелом интереса да штета не настане изражен је субјективан принцип у осигурању имовине, који подразумева да право на осигурање имовине има само лице које има материјални интерес да се штета не догоди. Из ова два основна начела произилазе општа правила (особине) имовинских осигурања које се детаљно обрађују у овом раду а огледају у следећем: да би корисник осигурања могао да оствари накнаду из осигурања мора да докаже да је услед наступања осигураног случаја претрпео штету на имовини-ствари која је предмет осигурања и која је осигурана од тачно одређеног ризика; забрањено је надосигурање и двоструко осигурање; у случају подосигурања накнада штете се сразмерно смањује; забрањено је кумулирање накнаде од осигуравача и од лица одговорног за штету; имајући у виду да је вредност осигуране имовине-ствари изражена у новцу а да је циљ осигурања имовине накнада штете у случају наступања осигураног случаја, осигурана сума није битан елеменат уговора о осигурању па уговор о осигурању може постојати и без ње. Применом наведених општих правила, заштита имовине осигураника, односно корисника осигурања добија прави смисао, јер закључивањем уговора о осигурању и плаћањем премије, као цене услуге коју осигуравач пружа, уговарач осигурања, односно осигураник је обезбеђен од штетних последица које могу да задесе његову имовину.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

осигурање, имовина, осигуравач, уговарач осигурања, осигураник, штета, надосигурање, вишеструко и двоструко осигурање.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Borselli, A., Некоректни услови у уговорима о осигурању, Ревија за право осигурања, бр. 2/2011.
 • Гашпаревић, Ј., Наставак осигурања после остварења осигураног случаја, Осигурање и привреда, бр. 3/1963.
 • Голубовић, М., Застарелост регресних потраживања заједница осигурања имовине и лица и заједнице социјалног осигурања, Судска пракса, бр. 536/72.
 • Драшкић, М., Одговорност за другог, Правни живот, бр. 1/891.
 • Ђорђевић, Ж., Начело једнаке вредности давања у практичној примени, Правни живот, бр. 10-12/88.
 • Јанковец, И., Миладиновић, З., Право осигурања, Ниш, 2006.
 • Јанковец, И., Уговори у привреди, Београд, 1987.
 • Јанковец, И., Обавезно осигурање за штете од моторних возила, Београд, 1985.
 • Јовановић, М., Осигурање од свих ризика на тржишту осигурања у Србији, Европска ревија за право осигурања, бр. 4/2012.
 • Јовановић, В.; Начело обештећења у осигурању, Осигурање и привреда, бр. 6-7/ 1971.
 • Ковачевић, О., Осигурање нове вредности и ликвидација штете, Осигурање и привреда, бр. 2/89.
 • Максимовић, В., Настављање осигурања после губитка својине односно права управљања, Осигурање и привреда, бр. 1-2/61.
 • Миладиновић, З., Обавезе уговарача осигурања, односно осигураника из уговора о осигурању, Зборник радова: Слобода пружања услуга и правна сигурност, Крагујевац, 2019.
 • Миладиновић, З., Обавезе осигуравача из уговора о осигурању, Зборник радова: XXI век-век услуга и Услужног права, књ. 10, Крагујевац, 2019.
 • Миладиновић, З., Ризик као елемент осигурања, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.
 • Миладиновић, З., Премија као цена ризика и битан елемент уговора о осигурању, Зборник радова: ХХI век – век услуга и Услужног права, књ. 9, Крагујевац, 2018.
 • Мркшић, Д., Сума осигурања и накнада штете, Правни живот, бр. 11/95. Николић, Н., Утврђивање штете у шомажном осигурању, Осигурање, бр. 3/1957. Николић, Н., Двоструко осигурање, Осигурање, бр. 10/57.
 • Обрадовић, П., Лимит код осигурања ауто-одговорности, Правни живот, бр. 11/97.
 • Пак, М., Двоструко осигурање ризика грађанске одговорности, Ревија за право осигурања, бр. 2/2002.
 • Пак, Ј., Осигурање правне заштите, Правни живот, бр. 11/95.
 • Пигац, И., Врсте осигурања имовине и особа, Право и привреда, бр. 6/1986. Picard, M., Besson, A., Les assurances terrestes et droit francais, Paris, 1964.
 • Радишић, Ј., Облигационо право (Општи део), Београд, 1979.
 • Радишић, Ј., Одмеравање накнаде за тоталну штету употребљене ствари (Проблем “ново за старо”), Анали Правног факултета у Београду, бр. 1-2/1970.
 • Радовић, З., Накнада штете у поморском осигурању, Правни живот, бр. 11-12/92.
 • Сокал, В., Штете покривене осигурањем и њихова накнада, Правни живот, бр. 11- 12/92.
 • Станишић, В., Одговорност родитеља за штету коју проузрокују њихова малолетна деца, Правни живот, бр. 10/95.
 • Стојиљковић, В., Прелаз права осигураника на осигуравача са становишта правде и правне сигурности, Правни живот, бр. 11-12/94.
 • Томашић, В., Интерес осигураника као елемент поморског осигурања, Осигурање и привреда, бр. 2/84.
 • Томашић, В., Проблем регресних захтева осигуравајућих завода, Привреда и право, бр. 12/68.
 • Ћурковић, М., Промена власништва над осигураним возилом и уговор о осигурању,
 • Осигурање и привреда, бр. 9/71.
 • Црнић, Ј., Право регреса осигуратеља код осигурања моторних возоила, Информатор, бр. 2765/80.
 • Шулејић, П., Право осигурања, Београд, 2005.

Прописи

 • Закон о обавезном осигурању у саобраћају, Службени гласник РС, бр. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 и 7/2013 – одлука Уставног суда.
 • Закон о осигурању, Службени гласник Републике Србије, бр. 84/2004.
 • Закон о осигурању, Службени гласник Републике Србије, бр. 139/2014.
 • Закон о облигационим односима, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, са изменама у бр. 38/85, 46/85, 57/89, и Службени лист СРЈ, бр. 31/9, 22/99, 23/99, 35/99, 44/99.
 • Директива ЕЕЗ 73/239 од 24. јула о усаглашавању законских, подзаконских и управних аката који се односе на започињање и обављање делатности директног осигурања, осим осигурања живота, ОЈЛ 228, од 16. Августа 1973. године.
 • Уредба о класификацији делатности, Службени лист СРЈ, бр.54/2010.

Судска пракса

 • Пресуда Врховног привредног суда 2146/89, од 18. 3 1989.
 • Решење Врховног суда БиХ, Пж, 287/83 од 18. 3. 1983, Информатор, бр. 3185 од 15. 9. 1984.
 • Решење Вишег привредног суда Србије, Пж. 1909/82 од 7. 12. 1982, Привредно правни приручник, бр.7/83.
 • Пресуда врховног привредног суда, Сл.1430/69 од 16.05. 1970, Збирка судских одлука, књига 15, свеска 3.
 • Пресуда Врховног суда Војводине, Гж. 18/70 од 26. 03. 1970, Збирка судских одлука, књига 15, свеска 3.
 • Мишљење Врховног суда Југославије, Рев. 1746/63 од 14. 11. 1963. Информатор, бр. 258/64.