Меродавно право за уговор о дистрибуцији у међународном приватном праву Србије

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 75-106

АУТОР(И): Славко Ђорђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.075DJ

САЖЕТАК:

Овај рад се бави одређивањем меродавног права за уговор о дистрибуцији са елементом иностраности. Сам „процес“ одређивања меродавног права започиње квалификацијом, што значи да је неопходно разграничити уговор о дистрибуцији од других сличних уговора у складу са мерилима домаћег права како би се извршило његово „типизирање“ као посебног уговора (који се, због обавезa којe настајu за дистрибутера, може сврстати у категорију уговора о пружању услуга) и истовремено одредиле колизионе норме Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља (ЗРСЗ) које се имају применити на овај уговор. Након тога, потребно је анализирати примену ових колизионих норми на уговор о дистрибуцији – најпре, правило о колизионоправној аутономији воље из чл. 19 ЗРСЗ, а затим „чврсто“ колизионо правило за неименоване уговоре из чл. 20 тач. 20 ЗРСЗ (које одступа од принципа примене права дужника карактеристичне престације због чега „заслужује“ озбиљну критичку анализу) и посебну клаузулу одступања из чл. 20 реч. 1 ЗРСЗ. На крају, важно је осврнути се и на питање одређивања меродавног права за  форму уговора о дистрибуцији, као и на тзв. норме непосредне примене које се примењују или узимају у обзир код уговора о дистрибуцији са елементом иностраности, без обзира које је право меродавно за овај уговор.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

квалификација уговора о дистрибуцији; споразумни избор меродавног права; колизионо правило из чл. 20 тач. 20 ЗРСЗ; карактеристична престација код уговора о дистрибуцији; норме непосредне примене.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Ancel, M-E., The Rome I Regulation and Distribution Contracts, Yearbook of Private International Law, Vol. 10, 2008.
 • Basedow, J., Commercial Agency, Franchise and Dstribution Contracts, in: Encyclopedia of Private International Law, Volume 1, Cheltenham (UK, Northampton MA, USA) 2017.
 • Berger, M., Vertragsgestaltung: Anforederungen an Kaufs-, Vetribs- und Lizennzverträge, in: Brenner, H., Misu, C. (Hrsg.), Internationales Business Development: Export-Märkte, Risikoanalyse, Strategien, Wiesbaden, 2015.
 • Варади, Т. Бордаш, Б., Кнежевић, Г., Павић, В., Међународно приватно право, Београд, 2012.
 • Васиљевић, М., Трговинско право, Београд, 2016.
 • Viscasillas, P.P., The Good, The Bad, and The Ugly in Distribution Contracts: Limitation of Party Autonomy in Arbitration?, Penn State Journal of Law and International Affairs, Vol. 4, No. 1/2015.
 • Вукадиновић, Р., Међународно пословно право – општи и посебни део, Крагујевац, 2012 Gilddeggen, R., Willburger, A., Internationale Handelgeschäfte, München, 2012.
 • Giulliano, M., Lagarde, P., Explanatory report, OJ C 282, 31.10.1980.
 • Dannemann, G., Die ungewollte Diskriminierung in der internationalen Rechtsanwendung, Tübingen, 2004.
 • Дика, М., Кнежевић, Г., Стојановић, С., Коментар Закона о међународном приватном и процесном праву, Београд, 1991.
 • Ђорђевић, С., Утврђивање и попуњавање правних празнина у Закону о решавању сукоба закона са прописима других земаља, Крагујевац, 2020.
 • Ђорђевић, С., Мешкић, З., Међународно приватно право I, општи део, Крагујевац, 2016
 • Ђуровић, Р. Међународно привредно право, Београд, 2000.
 • ICC Model Contract: Distributorship, 2016 (https://2go.iccwbo.org/icc-model-distributorship- contract-ebook.html)
 • Јакшић, А., Међународно приватно право, општа теорија, Београд, 2017. Köhler, A., Artikel 4 Rome I-VO, in: BeckOKG, Rom I-VO, München, 2016.
 • Köhler, A., Eingriffsnormen – Der „unfertige Teil“ des europäischen IPR, Tübingen, 2012.
 • Kuckein, M., Die Berücksichtigung von Eingriffsnormen im deutschen und englischen internationalen Vertragsrecht, Tübingen, 2008.
 • Лукић, Р., Кошутић, Б., Увод у право, Београд, 2003.
 • Martinez-Luna, W.F., Applicable Law to Distribution Contracts in the European Union Regulation 593/2008 (Rome I), International Law, Revista Columbiana Derecho International, 2016.
 • Martiny, D. Art. 4 Rom I-VO, in: MüKoBGB, Rom I-VO, München, 2015.
 • Mogendorf, M, Der strukturell unterlegene Unternehmer im internationalen Privat- und Verfahrensrecht, Tübingen, 2016.
 • Марковић, С., Поповић, Д., Право интелектуалне својине, Београд, 2015.
 • Мићовић, М., Привредно право, Крагујевац, 2016.
 • Станивуковић, М., Ђундић, П., Међународно приватно право, посебни део, Нови Сад, 2008.
 • Станивуковић, М., Ђундић, П., Међународно приватно право, посебни део, Нови Сад, 2016.
 • Станивуковић, М., Живковић, М., Међународно приватно право, општи део, Београд, 2008.
 • Стојиљковић, В., Међународно привредно право, Београд, 2001.
 • Stober, R. (Hrsg), Deutsches und internationales Wirtschaftsrecht, Stuttgart, 2007.
 • Томић, Љ., Кључна питања уговора о међународној дистрибуцији, Ревија копаоничке школе природног права, бр. 1/2019.
 • Закон о жиговима, Службени гласник РС, бр. 6/2020.
 • Закон о облигационим односима, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Службени лист СРЈ, бр. 31/93, Службени лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља и Службени гласник РС, бр. 18/2020.
 • Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља – ЗРСЗ, Службени лист СФРЈ, бр. 43/82 и 72/82 – испр., Службени лист СРЈ, бр. 46/96 и Службени гласник РС, бр. 46/2006 – др. закон.
 • Нацрт Општег референтног оквира (Draft Common Frame of Reference – DCFR).
 • Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво, Службени гласник РС, бр. 54 од 10. априла 2020. године (доступно на http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2020/54/2/reg, посећено 22.04.2020).
 • Преднацрт Грађанског законика Републике Србије.
 • Уредба бр. 593/2008 Европског парламента и Савета од 17. јуна 2008. године о меродавном праву за уговорне обавезе – Рим I Уредба (Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Concil of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I), Official Journal L 177/6, 4.7.2008).