XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 21-38

АУТОР(И): Снежана Миладиновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.021M

САЖЕТАК:

Предмет овог рада су права корисника услуга. Бавићемо се правима и заштитом права која припадају финалним потрошачима и пословним купцима, по основу уговора о пружању услуга, у ком једна страна, давалац услуга, преузима обавезу да пружи услугу другој страни, примаоцу услуга, у замјену за цијену, односно, еквивалентну новчану накнаду.

Анализираћемо приступ аутора текста DCFR правима и заштити права корисника услуга, а посебно, садржину и домете општих и посебних правила садржаних у овом тексту. Аутори DCFR су, не без разлога, значајну пажњу и простор посветили правном регулисању уговора о пружању услуга, што уз Директиву ЕУ о услугама, чини јединствен правни механизам који има за циљ да афирмише слободу кретања услуга и обезбиједи ефикасну заштиту права њихових корисника.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

права корисника услуга, финални потрошачи, пословни купци, DCFR, Директива ЕУ о услугама, гаранција нивоа квалитета услуга, кодекс професионалног понашања

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бакић, О., Љубојевић, Ч., Живковић, А., Менаџмент услуга у савременој економији, Београд, 1998.
 • Библија, Свето писмо Старога и Новога завета, Београд, 2012.
 • Божанић, В., Стокић, Д., Нормативно регулисање квалитета, Београд, 2010.
 • Векас, Л., Прилози историјској и упоредноправној оцени Мађарског грађанског законика, European Lawyer Journal, Европски правник, вол. XIII, бр. 1/2015.
 • Вељковић, С., Маркетинг услуга, Београд, 2009.
 • Вилус, Ј., Директива европског парламента и Савета 2006/123 о услугама на унутрашњем тржишту, Европско законодавство, бр. 23-24/08.
 • Von Bar C., Beale H., Clive E. and Schulte-Nölke H., Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law – Draft Common Frame of Reference (DDCFR) Outline Edition; Academic contributors and funders, Sellier, European law publishers GmbH, Munich, 2009. Von Bar C., Европски размишљати о приватном праву, European Lawyer Journal,
 • Европски правник, вол. XIII, бр. 1/2015.
 • Вујић, В., Предузетништво и менаџмент у услужним делатностима, Ријека, 2010.
 • Вукадиновић, Р., Право ЕУ, Крагујевац, 2006.
 • Grönroos C., Gummerus J., The service revolution and its marketing implications: service logic vs service-dominant logic, Managing Service Quality, 2014, Vol. 24 Iss: 3.
 • Дабовић Анастасовска, Ј., Гавриловић, Н., Заштита “слабије” стране код уговора о услугама у новом европском уговорном праву: модалитети, дилеме и перспективе, Зборник радова: Услуге и заштита корисника, Крагујевац, 2015.
 • Јелинић, С., Правна регулатива и пружање услуга у сувременом животу, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.
 • Кант, И., Заснивање метафизике морала, Београд, 2008.
 • Костић, М., Менаџент тоталним квалитетом, Београд, 2007. Лаертије, Д., Живот и дјела истакнутих филозофа, Београд, 2003. Љубојевић, Ч., Маркетинг услуга, Београд, 1996.
 • Мићовић, М., Хетерогеност услуга и хомогеност услужних правних правила, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.
 • Мићовић, М., О условном Услужном праву, Зборник радова: Слобода пружања услуга и правна сигурност, Крагујевац, 2019.
 • Мићовић, М., Привредно право, Крагујевац, 2010.
 • Мићовић, М., Заштита права потрошача, Крагујевац, 2009.
 • Миладиновић, С., Нивои правне заштите корисника услуга, Зборник радова: Услуге и заштита корисника, Крагујевац, 2015, стр.27-48.
 • Миладиновић, С., Поједини уговори о пружању услуга у свијетлу Заједничког референтног оквира за приватно право (Draft Common Frame of references for private Law), Зборник радова: Услужно право, Крагујевац, 2013.
 • Миладиновић, С., Уговор о пружању услуга у одредбама Заједничког референтног оквира за европско приватно право (Draft Common Frame of Reference for a European Private Law – DDCFR), Зборник радова: Право и услуге, 2012.
 • Миладиновић, С., Услуге и одговорност, Зборник радова: Услуге и одговорност, Крагујевац, 2017.
 • Миладиновић, С., Услужна правила (корак ка „космополитском праву“ будућности),
 • Зборник радова: Услуге и услужна правила, Крагујевац, 2016.
 • Његош, Петар II Петровић, Луча микрокозма, Београд, 2005.
 • Палевић М., Елементи услуге као посебног облика производа, Зборник радова: Слобода пружања услуга и правна сигурност, Крагујевац, 2019.
 • Palmer A., Principles of Services Marketing, 5th edition, McGraw Hill Publishing Company, England, 2008.
 • Пекић, Б., Маргиналије и моралије – мисли, Нови Сад, 2008.
 • Платон, Протагора, Горгија, Београд, 1968.
 • Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law – Draft Common Frame of Reference (DCFR) Outline Edition; Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group); Based in part on a revised version of the Principles of European Contract Law; Edited by Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nölke and Hugh Beale, Johnny Herre, Jérôme Huet, Matthias Storme, Stephen Swann, Paul Varul, Anna Veneziano and Fryderyk Zoll – Sellier, European Law Publishers, 2009.
 • Раковић, Р., Квалитетом до пословне изврсности, Београд, 2006.
 • Родин, С., Директива Европске уније 123/2006 о услугама – досег и оправдања, Зборник Правног факултета у Загребу, бр. 59(1) 2009.
 • Ротердамски, Е., Похвали лудости, Београд, 2002.
 • Савковић, В., Право унутрашњег тржишта Европске уније – приватноправни аспекти
 • (хоризонтално непосредно дејство четири слободе), Подгорица, 2019.
 • Ушћумлић, Д., Бабић, Ј., Квалитет и менаџмент квалитетом, Београд, 2015.
 • Hojnik, J., EU Internal Market and National Tradition and Culture: Any Room for Market Decentralisation? Croatian Yearbook of European Law and Policy, no. 8/2012.
 • Hojnik, J., The servitization of industry: EU law implications and challenges, Common Market Law Review, no. 53/2016, Issue 6.
 • Цицерон, Држава, Београд, 2002.