Европско друштво – нова правна форма привредног друштва у услужном праву Републике Србије

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 875-889

АУТОР(И): Мирослав Милосављевић, Исидора Милошевић, Јелена Милосављевић

Download Full Pdf

DOI: 10.46793/UPK20.875M

САЖЕТАК:

Циљ истраживања је европско друштво, нова правна форма привредног друштва, које се у правни систем Републике Србије уводи Законом о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, који је усвојен средином 2018. године. Ова законодавна активност представља усаглашавање законодавства Републике Србије са правним тековима Европске уније, у процесу приступања овој значајној европској асоцијацији. У раду се истражује и анализира појам Европског друштва, начин његовог оснивања, управљање, престанак, као и друга значајна питања која су неопходна за свеобухватно сагледавање правног положаја и улоге овог друштва у нашем правном систему. Приликом истраживања коришћен је, пре свега, нормативни метод тако што су анализирана законска решења код нас која се односе на европско друштво, као и компаративни метод са којим се упоређују решења која су садржана у нашем закону са уредбом Савета (ЕК) о Статуту европског друштва. На крају рада дат је одговарајући закључак у коме се указује на значајне користи које може да донесе оваква правна форма привредног (акционарског) друштва нашој економији.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

европско друштво, оснивање, регистрација, правно лице, повезивање, престанак

ЛИТЕРАТУРА:

 • Васиљевић, M., Компанијско право-право привредних друштава. Београд, 2013.
 • Вилус, Ј., и др. Међународно привредно право, Нови Сад, 2008.
 • Ђого, М., Европско акционарско друштво, Финансинг-промотивни број, Бања Лука, 2010, https://markodjogo.blogspot.com/2011/06/societas-europeae-se.html, приступљено: 2.04.2020.
 • Јевремовић Петровић, Т., Европска компанија у праву ЕУ, Београд, 2007. https://www.researchgate.net/publication/275636307/download
 • Коменко, O., Европска компанија и њена примена у делатности осигурања, Европска ревија за право осигурања, бр. 3/2017; http://www.erevija.org/pdf/articles/ser/Oleksandr%20srb.pdf
 • Лазаревић, Н. и др. Студија потрошачке политике у Србији, Београд, 2013.
 • Милосављевић, М.,. Европска компанија, Право, теорија и пракса, бр.11-12/2009.
 • Мешкић, З., Заштита потрошача у светлу права ЕУ, Право и правда – часопис за правну теорију и праксу, бр. 1/2012, доступно на: https://www.researchgate.net/publication/259293240_Zakon_o_zastiti_potrosaca_u_svijetlu_prava_EU, 12.04.2019.
 • Поповић, В., Вукадиновић, Р., Међународно пословно право – општи део. Бања Лука – Крагујевац, 2005.
 • Европско друштво, http://hotfirm.cz/sr/evropsko-drustvo
 • Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа, Сл.гласник РС, бр. 93/2014 и 22/2015.
 • Закон о стечају, Сл. гласник РС, бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017 и 44/2018.
 • Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Сл. гласник РС, бр. 99/2011 и 83/2014.