Пружање услуга на даљину и од куће за време ванредног стања

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 107-116

АУТОР(И): Бојан Урдаревић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.107U

САЖЕТАК:

Последњих година, нарочито са развојем електронског пословања и трговине, све је заступљенији, тзв. флексибилни модел запошљавања, односно рад ван просторија послодавца (рад од куће, рад на даљину, итд). Иако Закон о раду у чл. 42 уређује институт обављања послова ван просторија послодавца, он не дефинише конкретне послове које запослени може обављати од куће. Најчешће су то послови у области IT услуга, одржавања сајтова, администрирања друштвених мрежа, уноса података, као и пружање преводилачких, дизајнерских, књиговодствених и других услуга. Са аспекта послодавца, овај модел запошљавања има доста погодности у виду смањења одређених трошкова, али и за запосленог је удобнији јер не мора да путује сваки дан на посао. С друге стране, велики недостатак оваквог рада је управо у томе што је тешко раздвојити приватан живот од радних обавеза.

С обзиром на проглашено ванредно стање у Републици Србији на снагу су ступиле мере надлежних државних органа које, између осталог, подразумевају ограничење кретања одређених категорија становништва, јавља се потреба да се рад организује на другачији начин од уобичајеног. Најчешће се прелази на рад са скраћеним радним временом, или на рад од куће, тамо где је то могуће и у наставку овог рада анализираћемо тренутну позитивноправну регулативу која уређује ово питање.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

рад од куће, услуге на даљину, уредбе, Закон о раду

ЛИТЕРАТУРА:

  • Анђелковић, Б., Шапић, Ј., Скочајић, М., Гиг економија у Србији: ко су дигитални радници и раднице из Србије и зашто раде на глобалним платформама? Београд, 2019.
  • Betten, L, International Labour Law, Kluwer, 1993.
  • Билић, А., Рад на даљину према међународном, еуропском и хрватском радном законодавству, Зборник радова Правног факултета у Сплиту, бр. 3/2011.
  • Di Martino, V., Wirth, L., Telework, Conditions of Work Digest, Geneva, International Labour Office, vol. 9, no. 1/1990.
  • Greene, M. L., The Future of Work: Increasing Reach Through Mobile Technology, ILO, 2015. Nilles, J. M., Carlson, F. R., Gray, P., The Telecommunications-Transportation Trade-off, Chichester, 1976.
  • Servais, J. M., International Labour Law, Wolters Kluwer, 2005.
  • Урдаревић, Б., Нормативни оквир привременог рада у Србији са посебним освртом на земље у окружењу, Зборник радова: Услуге и заштита корисника, Крагујевац, 2015.
  • Шундерић, Б., Право Међународне организације рада, Београд, 2001.