Лекарска грешка и професионална кривица здравствених радника

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 663-681

АУТОР(И): Александра Павићевић

Download Full Pdf

DOI: 10.46793/UPK20.663P

САЖЕТАК:

У раду се разматра појам и сврсисходност института лекарскa (стручна) грешкa у позитивном српском праву (Закон о здравственој заштити), затим у упоредном праву de lege lata, а у циљу формулисања предлога што адекватнијег одређења de lege ferenda. Предмет анализе су и различити ставови доктрине и судске праксе о позиционирању лекарске грешке у структури елемената грађанскоправне одговорности за штету, нарочито у односу на професионалну кривицу. Аутор оцењује да одговорност лекара за стручну грешку, иако јесте донекле особена, у домаћем праву није нови законски основ одговорности, већ само једна од могућих манифестација повреде дужне пажње стручњака (из Закона о облигационим односима). Медицински посленици сносе грађанскоправну одговорност и за обичну непажњу, по основу (објективизоване) професионалне кривице из ЗОО, а лекарска, тј. медицинска грешка је само један од параметара за њено утврђивање.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

лекарска грешка, грађанскоправна одговорност за штету, професионална кривица здравствених радника

ЛИТЕРАТУРА:

 • Deutsch, Е., Medizinrecht, Arztrecht, Arzneimittelrecht und Medizinprodukterecht, Berlin, 1997.
 • Ђурђић Милошевић, Т., Лекарска грешка и професионална одговорност лекара, Зборник радова: Услужни послови, Крагујевац, 2014.
 • Jackson, E., Medical Law, Text, Cases and Materials, Oxford: University Press, 2009.
 • Караникић Мирић М., Кривица као основ деликтне одговорности у грађанском праву, Београд, 2009.
 • Караникић Мирић М., Кривица као основ деликтне одговорности лекара у грађанском праву, Правни живот, књ. 564, бр. 10/2013.
 • Кларић, П., Ведриш, М., Грађанско право, Загреб, 2006.
 • Константиновић, М., Основ одговорности за проузроковану штету, Архив за правне и друштвене науке, бр. 3/1952.
 • Koziol, H., Österreichisches Huftpflichtrecht, Band II, Besonderer Teil, Wien, 1975.
 • Kuhlmann, H. J. Übereinstimmungen und Unterschiede im medizinischen, haftungsrechtlichen und sozialversicgerungsrechtlichen Begriff des medizinischen Standards, Versicherungsrecht, бр. 13/1997.
 • Kuhn, М., Die Artzthaftung in der Schweiz, Medizinrecht, бр. 6/1999.
 • Laufs, A., Uhlenbruck, W., Handbuch der Artztrechts, 6. Auflage, München, 2002.
 • Matz, S., Der ȁrztliche Kunstfehler und sein Beweis, у: Moderne Medizin und Strafrecht, Heidelberg, 1989.
 • Memeteau, G., Cours de droit médical, Les Études Hospitaliéres, Bordeaux, 2006.
 • Мујовић Зорнић, Х., Медицинске грешке у оквирима грађанскоправне одговорности, Страни правни живот, бр. 3/2011.
 • Мујовић Зорнић, Х., Лекарска грешка – медицински или правни појам?, Свет рада, вол. 1, бр. 6/2004.
 • Mchale, J., Fox, M., Gunn, M., Wilkinson, S., Health Care Law: Texts and Materials, London, 2007.
 • National Patient Safety Foundation Survey, Report, 1997.
 • Орлић, М., Закон о здравственој заштити и одговорност лекара за проузроковану штету, Зборник радова: Актуелна питања савременог законодавства, Београд, 2012.
 • Орлић, М., Правна и морална одговорност, Правни живот, бр. 10/2012.
 • Орлић, М., Професионална одговорност и накнада штете, Правни информатор, бр. год. XVI, 9/2013.
 • Орлић, М., Оглед о односу кривичне и грађанске одговорности, Правни живот, бр. 10/2011.
 • Орлић, М., Субјективна деликтна одговорност (у Преднацрту српског грађанског законика), Београд, 2017.
 • Орлић, М., Субјективна деликтна одговорност у српском праву: развој и перспективе, Зборник радова: Форум за грађанско право за југоисточну Европу, Избор радова и анализа, књ. 1, Београд, 2013.
 • Почуча, М., Шаркић, Н., Мрвић – Петровић, Н., Лекарска грешка као разлог правне одговорности лекара и здравствених установа, Војносанитетски преглед, бр. 70(2)/2013.
 • Радишић, J., Медицинско право, Београд, 2004.
 • Радишић, Ј., Медицинско право, Београд, 2008.
 • Радишић, Ј., Појам лекарске грешке, Правни живот, бр. 9/2010.
 • Радишић, Ј., Медицински стандард и одговорност лекара, Правни живот, бр. 9/2008.
 • Радишић, Ј., Одговорност због штете изазване лекарском грешком у лечењу и у обавештавању пацијента, Београд, 2007.
 • Радишић, Ј., Лекарске грешке у светлости правних разматрања, Анали Правног факултета у Београду, бр. 3/1995.
 • Радишић, Ј., Грађанска одговорност због грешака у лечењу и обавештавању пацијената по немачком Закону о правима пацијената, Европска ревија за право осигурања, бр. 4/2013.
 • Радишић, Ј., Одговорност лекара у случају кад није довољно сигурно да је његова грешка нанела штету пацијентовом здрављу, Ревија за право осигурања, бр. 3/2010.
 • Сидорович, Ју. С., Медицинскаја осибка как основание гражданско-правовој ответственности, Москва, 2005.
 • Sieiglitz, S., Die Wrongful birth and Wrongful life Problematik im deutschen Deliktsrecht, München, 1989.
 • Сјеничић, М., Лекарска грешка – грађанскоправни аспект, Зборник радова Правног факултета, бр. LIX. 2.
 • Стојановић, Д., Антић, О., Увод у грађанско право, Крагујевац, 2004.
 • Schreiber, H. L., Abschied vom Begriff des ȁrztlichen Kunstfehler?, Der medizinische Sachverstȁndige, бр. 4/1976.
 • Stauch, M. C., Medical Malpractice and Compensation in Germany, Chicago-Kent Law Review, Vol. 86, 2011, интернет адреса: https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/ vol86/iss3/7.
 • „To Err is Human“, Report, Institute of Medicine, National Academy Press, Washington D.C. (2000), интернет адреса: http://www.nationalacademies.org/hmd/~/media/Files/Report%20Files/1999/To-Err-is- Human/To%20Err%20is%20Human%201999%20%20report%20brief.pdf.
 • Ulsenheimer, K., Artztstraftrecht in der Praxis, Heidelberg, C. F. Müller, 2003.
 • Farthmann, E. H., Abschied von „statischen“ Kunstfehlerbegriff, у: Arzt und Patient zwischen Therapie und Recht, Stuttgart, 1981.
 • Franzki, H., Behandlungsfehler, у: Eser/Lutterotti/Sporken, Lexikon Medizin, Ethik, Recht, Freiburg, Basel, Wien, 1989.
 • Cigoj, S., Odškodninsko pravo, Ljubljana, 1976.
 • Watson, K., Kottenhagen, R., Patients Rights, Medical Error and Harmonisation of Compensation Mechanism in Europe, European Journal of Health Law, бр. 25/2018.
 • Закон о здравственој заштити Републике Србије, Сл. Гласник РС, бр. 25/2019.
 • Закон о облигационим односима Републике Србије, Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93, Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља и Сл. гласник РС, бр. 18/2020.
 • Немачки грађански законик – Bunderlichesgesetzbuch (BGB), интернет адреса: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BGB.pdf.
 • Преднацрт Грађанског законика Републике Србије, Београд, 2009, интернет адреса: https://www.paragraf.rs/nacrti_i_predlozi/280519-prednacrt-gradjanskog-zakonika-republike-srbije.html.
 • Електронска правна база ParagrafLex.