XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 1003-1017

АУТОР(И): Ружица Кијевчанин

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.1003K

САЖЕТАК:

Савремено доба и развој технологије намеће друштву нова правила понашања и комуникације, у циљу обезбеђивања лагоднијег живота. Данас је скоро незамисливо постојање појединца који није окружен бројним и разноврсним информацијама, односно медијима, као посредницима између оних који информацију шаљу и оних који је примају. Појава ових средстава комуникације са собом је донела пуно предности, али њихова злоупотреба и неконтролисано коришћење могу пољуљати основне, ванвременске вредности и изазвати опасност како за човека, тако и за целу државу. У овом раду ћу се посветити анализи говора мржње у медијима, као не тако реткој појави, којој би требало поклонити више пажње, у смислу надзора и сузбијања, услед значаја који има и последица које би могла изазвати како на националном, тако и на глобалном нивоу. Говор мржње је изричито забрањен Уставом Републике Србије, док се у области медија конкретније регулише законским прописима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

говор мржње, медији, слобода изражавања, дискриминација, ограничења.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Вучковић, Ј., Медијско право, Ниш, 2019.
 • Вучковић, Ј., Људска права и медији, Зборник радова Правног факултета у Нишу, LV.
 • Ђорђевић, С., Слобода изражавања медија у пракси Европског суда за људска права,
 • Зборник радова Правног факултета у Нишу, , LXI, 2012
 • Крстић, И., Говор мржње – међународни стандарди, Lex Forum, бр. 1/2008.
 • Сурчулија Милојевић, Ј., Дозвољеност ограничења слободе изражавања у складу са Европским инструментима и медијским законодавством Републике Србије, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду.
 • Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98/2006.
 • Закон о јавном информисању и медијима, Сл. гласник РС, бр. 83/2014, 58/2015, 12/2016.
 • Закон о забрани дискриминације, Сл. гласник РС, бр. 22/2009.
 • Закон о оглашавању, Сл. гласник РС, бр. 6/2016 и 52/2019.
 • Закон о радиодифузији, Сл. гласник РС, бр. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 79/2005.
 • Закон о електронским медијима, Сл. гласник РС, бр. 83/2014 и 6/2016.
 • Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Сл. гласник РС, бр. 33/2006 и 13/2016.
 • Кривични законик, Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005- испр., 107/2005- испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019.
 • Кодекс новинара Србије, http://www.nuns.rs/codex/ethicalcode.html
 • Кривични закон Републике Хрватске, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1993_04_32_574.html
 • Устав Босне и Херцеговине, http://www.ccbh.ba/public/down/USTAV_BOSNE_I_ HERCEGOVINE_bos.pdf
 • Кривични закон Босне и Херцеговине, https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Krivicni_ zakon_BiH.pdf
 • https://pn2.propisi.net/Home/ShowDocument/?di=sp31197&dt=sp&dl=31197file:///C:/Users/ Korisnik/Downloads/Presuda%20YIHR.pdf
 • http://www.vestinet.rs/pogledi/sulejman-ugljanin-upoznao-sam-najvece-zlo-koje-se-zove- drzava-srbija
 • https://www.intermagazin.rs/jelena-milic-rusija-postoji-nazalost/ http://www.savetzastampu.rs/cirilica/pres/95/2019/12/05/2219/nedopustive-razmere-govora-agresivnosti-i-mrznje-u-medijima.html http://www.mc.rs/govor-mrznje-na-internetu.3542.html
 • http://www.mc.rs/upload/documents/projekti/Govor-mrznje/10-2013-Medija-centar-
 • Govor_mrznje_na_internetu.pdf http://www.yucom.org.rs/upload/vestgalerija_38_5/1198696141_GS0_Metodologija%20govor%20mrznje%20zlocin%20mrznje.pdf
 • https://www.dw.com/sr/govor-mr%C5%BEnje-na-internetu/a-16849108