Тржишна координација предузета с циљем нарушавања конкуренције

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 819-836

АУТОР(И): Стефан Шокињов

Download Full Pdf

DOI: 10.46793/UPK20.819S

САЖЕТАК:

Нарушавање конкуренције не сме бити, алтернативно, било циљ било последица споразума тржишних субјеката. Забрањени „по циљу“ су они рестриктивни споразуми који су у тој мери штетни по конкуренцију да се сматрају недозвољеним без потребе да се у сврху доказивања противправности утврде њихови негативни тржишни ефекти. Пошто неки критеријум за утврђивање њиховог постојања ипак мора бити установљен, то је у раду заузето становиште да се нарушавање конкуренције као циљ тржишне координације доказује одсуством позитивних тржишних ефеката као могућег алтернативног објашњења предузимања предметне пословне праксе. Ово отуд што споразуми којима је нарушавање конкуренције циљ не производе нити могу да произведу позитивне тржишне ефекте, барем не на тржишно адекватан начин, па је одсуство таквих ефеката сигуран доказ да је у питању пракса која је, по самој својој природи – таква каква јесте – инхерентно рестриктивна.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Европска унија, право конкуренције, антиконкуренцијски циљ.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Anchustegui, I. H., Joint bidding and object restrictions of competition: The EFTA Court’s take in the Taxi case, European Competition and Regulatory Law Review, бр. 1/2017.
 • Baldwin, S. MacM., The battle of the object box – Appeals Tribunal hands down important precedent pushing back Danish NCA (http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/
 • 2018/10/01/battle-object-box-appeals-tribunal-hands-important-precedent-pushing-back-danish-nca, приступљено јуна 2019).
 • Bruzzone, G., Capozzi, S., Restrictions by Object in the Case Law of the Court of Justice: In Search of a Systematic approach in: L’applicazione delle regole di concorenzia in Italia e nell ‘Unione Europea (eds. Benacchio, G., Carpagnano M.). Atti del V Convegno biennale Antitrust di Trento, 16-18 aprile 2015, Editoriale scientifica, 2015.
 • Colomo, P. I., Pablo, A. L. de, On the notion of restriction of competition: what we know and what we don’t know we know in: The Notion of Restriction of Competition: Revisiting the Foundations of Antritrust Enforcement in Europe (eds. Gerard, M., Meyring, B.), Brisel, 2017.
 • Dabbah, M., EC and UK Competition Law, Commentary, Cases and Materials, Cambridge, 2004. Easterbrook, F., Monopolization: Past, Present, Future, Antitrust Law Review, бр. 61/92
 • Fattori, P., The Impact of Groupment des Cartes Bancaires on Competition Law Enforcement,
 • Rivista Italiana di Antitrust, бр. 2/2015. Goyder, D., EC Competition Law, Oxford. 2003.
 • Meinhardt, M., Restriction of competition by object or effect, 23rd St. Gallen International Competition Law Forum (ICF) 2016, https://ssrn.com/abstract=2780009 (посећено јуна 2019).
 • Peeperkorn, L., Defining ‘by object’ restrictions, Concurrences, бр. 3/2015.
 • Svetlicinii, A., Objective Justifications of Restrictions by Object in Pierre Fabre: A More Economic Approach to Article 101(1) TFEU, European Law Reporter, бр. 11/2011.
 • Tsormetsri,          N.,     The    ‘object’         and    ‘effect’         restriction         of    Article        101(1)         TFEU https://ssrn.com/abstract=2596940 (приступљено јуна 2019).
Судска пракса
 • C-179/16 Hoffman-La Roch, ECLI:EU:C:2018:25.
 • C-209/07 Beef Industry Development Society (BIDS), ECLI:EU:2008:643. C-286/13 P Dole Food Company, ECLI:EU:C:2015:184.
 • C-32/11 Allianz Hungaria, ECLI:EU:C:2013:160. C-373/14 P Toshiba, ECLI:EU:2016:26.
 • C-389/10 P KME Germany AG, ECLI:EU:C:2011:816.
 • C-403/08 Football Association Premier League, ECLI:EU:C:2011:631. C-439/09 Pierre Fabre, ECLI:EU:C:2011:649.
 • C-469/15 P FSL Holdings, ECLI:EU:C:2017:308.
 • C-501/06 P GlaxoSmithKline, ECLI:EU:C:2009:610. C-551/03 P General Motors BV [2006] ECR I-03173.
 • C-67/13 P Groupment des cartes bancaires (CB), ECLI:EU:C:2014:2204. C-8/08 T-Mobile Netherlands BV, ECLI:EU:C:2009:343.
 • Case 29/83 CRAM and Rheinzink [1984] ECR 01679, тач. 26 на стр. 1704. Case 56/65 Societe Technique Miniere [1966] ECR 00235.
 • Cases 96/82 IAZ [1983] ECR 03369.
Мишљења општих правобранилаца
 • Мишљење Општег правобраниоца Јулијане Кокот (Juliane Kokott) дато 19. фебруара 2009. године у предмету C-8/08 T-Mobile Netherlands BV.
 • Мишљење Општег правобраниоца Јана Мазака (Jan Mazak) дато 3. марта 2011. године у случају C-439/09 Pierre Fabre.
 • Opinion of Advocate General Henrik Saugmandsgaard Øe delivered 21st September 2017 in case C- 179/16 Hoffmann-La Roch.
 • Мишљење Општег правобраниоца Нилса Вала (Nils Wahl) дато 27. марта 2014. године у предмету C-67/13 P Groupment des cartes bancaires (CB).
 • Мишљење које је Општи правобранилац Вателе (Whatelet) дао 25. јуна 2015. године у предмету C-373/14 P Toshiba.
Правно необавезјућа упутства
 • Guidance on restrictions of competition “by object” for the purpose of defining which agreements may benefit from the De Minimis Notice, Commission staff working document SWD(2014) 198 final, Brussels 25th June 2014.