Правне последице осуде и вођење казнене евиденције за правна лица која су учинила кривично дело

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 945-960

АУТОР(И): Иван Д. Милић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.945M

САЖЕТАК:

У појединим случајевима новчана казна није кривична санкција која најтеже погађа осуђено правно лице. Некада су по правно лице строже правне последице осуде. Оне трају одређено време и наступају по сили закона. Суд нема могућности да их индивидуализује, као што може да индивидуализује кривичну санкцију. Свако осуђено правно лице се уписују у казнену евиденцију. Подаци из евиденције могу се дати само законом одређеном кругу лица. У фокусу пажње аутора су управо правне последице осуде које могу да трпе осуђена права лица и вођење казнене евиденције.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

осуда, евиденција, правно лице, забрана, губитак права.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Јакшић Д., Рехабилитација у кривичном праву Србије, Журнал за криминалистику и право, бр. 2/2014.
 • Јовашевић, Д., Кривична одговорност правних лица у Републици Србији, Војно дело, бр. 3/2019.
 • Јовашевић, Д., Кривичне санкције ‒ средство контроле криминалитета правних лица, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 74/2016.
 • Качалов, В. В., Уголовная ответственность юридических лиц: критический анализ аргументов против, Леx руссица (Русский закон), № 12 (121) декабрь 2016.
 • Лазаревић, Љ., Коментар Кривичног законика, Београд, 2011.
 • Милић, И., Евиденција о осудама за привредни преступ, Зборник радова: Слобода пружања услуга и правна сигурност, Крагујевац, 2019.
 • Милић, И., Евиденција прекршајно кажњених лица, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2015
 • Милић, И., Индивидуализација казне затвора – криминолошки, кривичноправни и пенолошки аспект, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, 2017.
 • Милић, И., Правне последице осуде за привредни преступ, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.
 • Милић И., Правне последице прекршајног кажњавања, Гласник Адвокатске коморе Војводине, бр. 3–4/2017.
 • Минязева, Т. Ф., Серебренникова, А. В. Уголовная ответственность юридических лиц в России и Германии: к постановке проблемы, Lex russica (Русский закон), № 2 (123) февраль 2017.
 • Митровић, Љ., Одговорност правних лица за прекршај, Годишњак Факултета правних наука, бр. 6/2016.
 • Стојановић, З., Кривично право – Општи део, Београд, 2009.
 • Ћоровић, Е., Милић, И., Шта даље са привредним преступима и актуелним Законом о привредним преступима?, Зборник радова: Услуге и услужна правила, Крагујевац, 2016.
 • Федченко, В. В., Правовые меры предупреждения преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности, Уголовная политика и культура противодействия преступности: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 20 сент. 2019. г. Том II.
 • Закон о јавним набавкама, Службени гласник РС, бр. 91/2019.
 • Закон о одговорности правних лица за кривична дела, Службени гласник РС, бр. 97/2008.
 • Закон о привредним преступима, Службени лист СФРЈ, бр. 4/77, 36/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90, Службени лист СРЈ, бр. 27/92, 24/94, 28/96, 64/2001, Службени гласник РС, бр. 101/2005.
 • Кривични законик, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 35/2019.
 • http://www.stambeno.com/images/stories/tenders/15-50%20pojasnjenje%20BR.2.pdf http://www.eps.rs/cir/Nabavke/Izmena%20KD%20JN%208000-0054-1-2016.pdf http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XcQA10KTeZwJ:dzns.rs/wp-content/uploads/glavni/Tender/2017/JN/44-17/Konkursna_JN-44- 17.doc+&cd=3&hl=sr&ct=clnk&gl=rs
 • https://www.ns.os.sud.rs/uverenja.html
 • http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/fp/news
 • https://www.bg.vi.sud.rs/tekst/149/obavestenje-za-uverenje-iz-nadleznosti-posebnog-odeljenja-za-organizovani-kriminal-i-odeljenje-za-ratne-zlocine-viseg-suda-u-beogradu.php
 • https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20195655.pdf