Порески обвезник у улози корисника пореских услуга као превенција пореског криминалитета

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 595-607

АУТОР(И): Ванда Божић, Сузана Димић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.595B

САЖЕТАК:

Пореским захватањем обезбеђују се средства за оптимално функционисање друштвеног поретка. Због тога што се опорезивањем смањује расположиви доходак, порески обвезници неретко прибегавају разним облицима избегавања плаћања пореза. Савремене тенденције у развоју јавне управе под утицајем идеје о New Public Management утичу на модификацију традиционалног односа пореских органа и пореских обвезника. Уместо потчињеног субјекта пореског односа, порески обвезник постaје корисник пореских услуга. Промена улоге пореског обвезника, развијањем савременог пореског система у правцу сарадње пореских органа и пореских обвезника, доприноси добровољном повиновању пореској обавези. На овај начин се, превентивно, може утицати на сузбијању избегавањa плаћања пореза, па и деликтних понашања пореских обвезника. У раду аутори су указали на проблематику оперезивања, на модификацију традиционалног односа пореских органа и пореских обвезника у услужни концепт рада пореских органа те тиме и на поверење пореских обвезника у пореску власт. Превенција пореског криминалитета огледа се кроз улогу пореског обвезника као корисника пореских услуга. Репресивне мере у борби против најтежих облика противправних понашања пореских обвезника састоје се у инкриминисању пореских кривичних дела садржаних у Кривичном законику и Закону о пореском поступку и пореској администрацији.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

порези, порески обвезник, корисник пореских услуга, пореска кривична дела, превентивне и репресивне мере.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Анђелковић, М., Права обвезника у пореском систему, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр.42/2002.
 • Божић, В., Коруптивно казнено дјело давања мита као незаконита „протууслуга за услугу“, Зборник радова: Услуге и услужна правила, Крагујевац, 2016, стр. 829-846.
 • Debelva, F., Mosquera, I., Privacy and Confidentiality in Exchange of Information Procedures: Some Uncertainties, Many Issues, but Few Solutions, Intertax, бр. 5/2017.
 • Илић-Попов, Г, Пореска администрација и порески обвезник у пореском поступку: „супарници“ или „сарадници„, Правни живот, бр. 11/2019.
 • Кривични Законик Републике Србије, (Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019).
 • Кулић, М., Милошевић, Г., Однос кривичних дела пореске утаје и неуплаћивања пореза по одбитку у српском кривичном праву, Анали Правног факултета у Београду, LIX, бр. 2/2011, стр. 323.
 • Павишић, Б., Грозданић, В., Веић, П., Коментар Казненог закона, Загреб, 2007.
 • Пресуда Апелационог суда у Нишу Кж. 2889/2010, Билтен Апелационог суда у Нишу, бр. 1/2010.
 • Пресуда Врховног суда Србије Кж. 32/78.
 • Пресуда Апелационог суда у Новом Саду Кж. 3392/2011 од 22. новембра 2012, Билтен судске праксе Вишег суда у Новом Саду, бр 4/2013.
 • Пресуда Окружног суда у Београду Кж. 3441/2006 од 30. јануара 2007, Билтен Окружног суда у Београду, бр. 77/2008.
 • Пресуда Окружног суда у Београду Кж. 1544/2005 од 22. јуна 2005, Билтен Окружног суда у Београду, Београд, бр. 69/2005.
 • Закон о пореском поступку и пореској администрацији Републике Србије (Сл. гласник РС, бр. 80/2002, 84/2002 – испр., 23/2003 – испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 и 86/2019).