Медијске услуге и права корисника медијских услуга са аспекта кривичноправне заштите

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 703-711

АУТОР(И): Јасмина Крштенић, Садмир Каровић

Download Full Pdf

DOI: 10.46793/UPK20.703K

САЖЕТАК:

Модеран начин живота олакшан могућностима нових технологија јесте корист коју човек има у 21. веку, али велика предност може да постане негативна страна технолошких достигнућа. Незамислив је живот без интернета, а медији своје услуге пружају користећи интернет везе. Све је брзо доступно, такорећи одмах и свуда. Та предност може да произведе и негативне последице по кориснике. Заштиту увек потраже од државе, неупознати са својим правима, убеђени да немају обавезе. Овај сажет приказ законодавних граница права корисника услуга и његове заштите у кривичноправном смислу надамо се да ће послужити као упозорење да се пре сваког активирања линка на интернету размисли о могућим исходима предузетих радњи. Држава штити све грађане подједнако, али и грађани  имају обавезу да пријаве све догађаје у којима примете одступање од прихватљивог поступања. Једино тако може ефикасно да се делује и заштите остали корисници услуга од незаконитог поступања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

медијска услуга, корисник медијске услуге, кривичноправна заштита корисника, будућност.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Закон о електронским медијима, Службени гласник РС, бр. 83/2014 и 6/2016-др. закон.
  • Закон о електронској трговини, Службени гласник РС, бр. 41/2009, 95/2013 и 52/2019.
  • Кривични законик, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005-испр. 107/2005-испр. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019.
  • Стојановић, З., Коментар Кривичног законика, десето допуњено издање, Београд, 2020.
  • Liability and jurisdictional issues in online defamation cases, Council of Europe study DGI (2019)4.
  • Study on Algorithms and Human Rights, Council of Europe DGI (2017)12.
  • Terms of service and human rights: an analysis of online platform contracts, Council of Europe, 2018.