Правни оквир електронске управе у Србији

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 523-551

АУТОР(И): Милан Палевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.523P

САЖЕТАК:

У раду се полази од основних питања у вези са електронском управом и указује на фазе у њеном развоју. Управа информатичких друштава је услужно оријентисана. У Србији ни данас то није свеприсутна реалност, али узимајући у обзир искуства индустријски најразвијенијих држава, правни оквир електронске управе у Србији може бити фундиран на неколико постулата. Као први принцип може се издвојити једноставност и доступност података и услуга свим грађанима од стране електронске управе. Други принцип односи се на професионализацију и стручно усавршавање државних службеника за свакодневно и успешно коришћење информационо-комуникационих технологија. Трећи принцип је у ствари више захтев за образовањем и поучавањем грађана и привредних субјеката о предностима и манама употребе електронске управе. Такође, државни органи на сопственом примеру треба да покажу значај употребе електронске управе. Поред осврта на Образложење Предлога Закона о електронској управи, централни део рада представља приказ и анализа решења овог најважнијег правног оквира за е- управу у Србији. Анализирана су начела на којима почива Закон о електронској управи; инфраструктура електронске управе; надзор над спровођењем Закона. На крају, аутор указује да електронска управа у интернет окружењу и са становишта међународних односа би требало да омогући комуникацију између српске електронске државне управе и електронских управа других земаља, па и међународних организација. Такође, аутор сматра да ће се стремити таквим јавним сервисима који су отворенији, ефикаснији, и у коначном, једноставни, да би управо због тога круг корисника био шири.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

е-управа,фазе развоја, правни оквир, Закон о електронској управи, начела Закона, инфраструктура у електронској управи, електронско управно поступање.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Дудаш, А., Развој правне регулативе принудне лиценце у међународним и домаћим изворима патентногправа, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 2/2013.
 • Кос, Е., Е-управа, Правник, часопис за правна и друштвена питања, бр.102/2017.
 • Крећа, М., Васковић, Ј., Анализа стања сервиса електронске управе у Србији, http://www.infotech.org.rs/blog/wp-content/uploads/radovi2013/024.pdf
 • Миљковић, Ј., Интероперабилност у електронском пословању статистичких система, Факултет организационих наука Универзитета у Београду, докторска дисертација, Београд, 2012.
 • Образложење Предлога Закона о електронској управи, www.parlament.gov.rs/upload/ archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/164-18.pdf,
 • Пличанић, С., Визија е-управе у Словенији (Требамо ли закон о е-управи), Хрватска јавна управа, бр. 2/2002.
 • Радивојевић, М., Е – управа: пут до задовољног корисника, Модерна управа, април 2009.
 • Рапајић, М., Електронска управа у интернет окружењу, Зборник радова: Интернет у едукационом и пословном окружењу, Ваљево, 2013.
 • Рапајић, М., Људски ресурси и развој јавне управе, Зборник радова: Синтеза 2014 – Утицај интернета на пословање у Србији и свету, Београд, 2014.
 • Закон о електронској управи (Сл. гласник РС, бр. 27/2018)
 • Законо о платним услугама  (Сл.  гласник РС,  бр.  139/2014,  бр.  44/2018) www.ite.gov.rs/tekst/130/zakon-o-elektronskoj-upravi-i-podzakonskaakta.php