Услуге од општег (јавног) интереса – модел за унапређење њиховог пружања

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 329-345

АУТОР(И): Мирјана Кнежевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.329K

САЖЕТАК:

У раду се разматрају достигнути ниво, могућности и правци реформи у области вршења делатности од општег интереса, тј. пружања услуга од општег (јавног) интереса и њиховог значаја за привреду Србије. Циљ рада је усмерен на анализу и оцену законских решења правног положаја јавних предузећа и делатности од општег интереса. Јавна предузећа поред задовољења општег (јавног) интереса, имају и обавезу у тржишном пословању да задовоље критеријуме комерцијалног успеха. Кроз процесе реорганизације јавних предузећа и унапређење јавно-приватног партнерства допринело би се јачању ефикасности јавног сектора, и побољшању у пружању услуга од општег (јавног) интереса. Кроз либерализацију делатности од општег друштвеног значаја коју јавна предузећа обављају, и имплементацију јавно-приватног партнерства као модела за унапређење њиховог пружања, долази до повећања ефикасности не само јавног сектора, већ целе привреде Србије. Јавно-приватно партнерство представља дијалог приватног и јавног сектора у циљу стварања новог квалитета реализације јавног интереса, и пружања услуга од општег (јавног) интереса. Приватни и јавни интерес треба да се посматрају у контексту јавно-приватног партнерства као целине, где се јавни интерес остварује у једној новој, квалитетнијој димензији са аспекта крајњег потрошача.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

јавна предузећа, услуге од општег (јавног) интереса, јавно- приватно партнерство.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Андрић, М., Ревизија јавног сектора, Суботица 2012.
 • Вуковић, Б., Андрић, М., Анализа система интерне финансијске контроле јавног сектора у земљама Западног Балкана, Анали Економског факултета у Суботици, вол. 53, бр. 37/2017.
 • Дабић, Љ., Концесије у праву земаља Централне и Источне Европе, Београд, 2002.
 • Дабић, Љ., Концесије као посебна форма јавно-приватног партнерства, Правна ријеч, бр. 32/2012.
 • Дабић, Љ., Прилог за успостављање нове научне дисциплине: право ревизије јавног сектора, Анали Правног факултета у Београду, год. LXVI, бр. 3/2018.
 • Дабић, Љ., Хармонизација домаћих прописа о јавним предузећима са прописима Европске уније, Економски видици, бр. 4/ 2005.
 • Добарџић, А., Јавно – приватно партнерство: модел унапређења ефикасности јавног сектора у Републици Србији, научне публикације државног универзитета у Новом Пазару, бр. 2(2)/2019.
 • Закон о јавним предузећима, Службени гласник РС, бр. 15/2016 и 88/2019.
 • Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама, Службени гласник РС, бр. 88/2011, 1- 5/2016 и 104/2016.
 • Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре, Службени гласник РС, бр. 99/2011, 83/2014 и 31/2019.
 • Закон о привредним друштвима, Службени гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019)
 • Јовановић, А., Развојни потенцијал јавно-приватног партнерства у Републици Србији, Институт за економику и финансије, Ревизор, Часопис за теорију и праксу, бр. 78/2017.
 • Кнежевић М., Мићић В., Restructuring of Large Public Enterprises – The Condition of Efficient Economic Development of Serbia, Calitatea-acces la success, 2015, Vol. 16, no. 145/April.
 • Кнежевић, М., Further process of public – private partnership implementation (EU, Serbia and neighboring countries), Теме, бр. 39 (2)2015.
 • Кнежевић, М., Институционални оквир развоја партнерства јавног и приватног сектора у Србији, Зборник радова: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије, Крагујевац, 2013.
 • Кнежевић, М., Јовановић, З., Урдаревић, Б., Успостављање јавно-приватног партнерства у јавним предузећима, Теме, бр. 2/2012, TM G. XXXVI.
 • Савић Божић, Д., Јавно-приватно партнерство, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.
 • Тица, Д., Видовић, А., Куртовић, А., Optimal Number of Employees in Electric Power Distribution Companies, Serbian Journal of Engineering Management, Vol. 2, No. 1/2017.
 • Шћепановић, М., Позитивни и негативни ефекти изласка ЈП ЕПС на берзу, Право и привреда, број 1 – 3/2014.
 • Green paper on Public-Private partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions, COM (2004) 327 Доступно на: http://europa.eu/legislation_summaries/ internal_market/businesses/public_procurement/l22012_en.htm