Приговор у управном поступку и заштита права корисника јавних услуга

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 683-701

АУТОР(И): Милан Рапајић

Download Full Pdf

DOI: 10.46793/UPK20.683R

САЖЕТАК:

Закон о општем управном поступку из 2016. године је истински нов закон који је увео низ новина како у систем правних средстава, тако и неке нове видове управних поступања, као што су доношење гарантних аката, закључење управних уговора, пружање јавних услуга (додуше то нису једине новине, а и од ових наведених аутор обраћа само пажњу на неке узимајући у обзир тему насловљеног рада). У чланку аутор се дотиче новог по законској дикцији правног средства – приговора. Поставља се питање да ли је уопште суштински реч о правном средству или иницијалном акту за покретање управног поступка. Може се довести и у питање да ли је приговор оправдан вид заштите корисника јавних услуга.

Када је реч о пружању јавних услуга аутор указује да се оне не врше у управном поступку, и ако би мање детаљна анализа могла да доведе до закључка да је управо о томе реч. Између управног поступка и пружања јавних услуга постоје разлике. Пружање јавних услуга не би требало да буде регулисано процесним законом коме је циљ доношење одлуке – управног акта у овом случају. У управном поступку се добија правна заштита корисника јавних услуга. У то да ли ће она бити ефикасна, а управо због свих карактеристика приговора аутор изражава сумњу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Закон о општем управном поступку из 2016. годне; приговор; правна природа; управно поступање; пружање јавних услуга; заштита корисника.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Блажић, Ђ., Приручник за примјену Закона о управном поступку, 2015.
 • Вучетић, Д., О глобалним трендовима у кодификовању управног поступања, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 78/2018.
 • Димитријевић, П., Управно право, Ниш, 2016.
 • Димитријевић,П., Реформа управног поступка, Зборник радова: Владавина права и правна држава у региону, Источно Сарајево, 2014.
 • Ђерђа, Д., Реформа сустава правних лијекова према Новом Закону о опћем управном поступку, Зборник радова: Модернизација опћег управног поступка и јавне управе у Хрватској, Загреб, 2009.
 • Ивановић, С., Нови Закон о управном поступку – Коментар, Подгорица, 2015.
 • Лилић, С., Закон о општем управном поступку, Анатомија законског пројекта са моделом за генералну реконструкцију ЗУП-а, Београд, 2019.
 • Лончар, З., О Нацрту Закона о општем управном поступку, Правна ријеч, бр. 35/2013.
 • Лончар, З., Правна средства у Новом Закону о општем управном поступку, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2017.
 • Марковић, Р., Управно право – општи део, Београд, 2002.
 • Милков, Д., Поводом Нацрта Закона о општем управном поступку, Корак напред или десет у страну, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2012.
 • Милков, Д., Радошевић, Р., Неке новине у Закону о општем управном поступку –
 • „управно поступање“,Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2016.
 • Милков, Д., Управно право II – управна делатност, Нови Сад, 2017.
 • Милков, Д., Радошевић, Р., Приговор у управном поступку, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2018.
 • Миловановић, Д., Цуцић, В., Нова решења Нацрта Закона о општем управном поступку у контексту реформе јавне управе у Србији, Правни живот, бр. 10/2015.
 • Пајванчић, М., Коментар Устава Републике Србије, Београд, 2009.
 • Радошевић, Р., Пружање јавних услуга у области биомедицине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2018.
 • Цуцић, В., Фино подешавање Закона о општем управном поступку, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2018.
 • Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) https://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/VwGO.pdf.
 • Prijedlog Zakona o općem upravnom postupku, https://sabor.hr/sites/default/files/uploads/ sabor/2019-01-18/075817/PZE_168.pdf.