Уједначавање положаја инсолвентних правних и физичких лица увођењем личног банкрота

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 851-873

АУТОР(И): Владимир Козар

Download Full Pdf

DOI: 10.46793/UPK20.851K

САЖЕТАК:

У раду су анализиране сличности и разлике између положаја инсолвентних привредних друштава и других правних лица, у односу на режим који се примењује на физичка лица, која нису у стању да плаћају своје обавезе. У нашем позитивном праву дозвољено је покретање и спровођење стечаја само над привредним друштвима и другим правним лицима, а није могуће спровођење личног банкрота над физичким лицем, предузетником или пољопривредником. Хуманизација положаја дужника физичких лица, изван стечајног поступка, остварује се прописивањем низа заштитних мера и механизама, као што је привремено одлагање извршења, или забраном извршења на јединој непокретности у власништву дужника физичког лица ради намирења несразмерно мањег износа потраживања. У раду је анализирана потреба додатне заштите ове категорије дужника, прописивањем института индивидуалног  стечаја, чија је суштина репрограм и делимичан отпуст дуга, као и избегавање пленидбе личне имовине у поступку принудног извршења. Идеја личног банкрота, који треба да буде морално и друштвено прихватљив, јесте да се презадуженом грађанину омогући нови финансијски почетак, тако што се, након окончања стечаја током којег под надзором повереника измирује део својих обавеза, ослобађа свих преосталих дугова. Аутор је упоредио положај инсолвентних правних лица са ситуацијом у којој се налазе презадужена физичка лица, закључивши да многи институти и правне последице стечајног поступка, као што је забрана индивидуалног извршења, престанак обрачунања камате и реорганизација, омогућавају бољи положај правним лицима, закључивши да би такве погодности требало омогућити и физичким лицима, увођењем личног банкрота.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

лични банкрот; хуманизација; дужник; индивидуални стечај; извршење; стечај потрошача; отпуст дуга; репрограм дуга.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Васиљевић, М., Пословно право, Београд, 1997.
 • Врховшек, В., Козар, В., Излучна тужба против стечајног дужника, Правни живот, том III, бр. 11/2019.
 • Гарашић, Ј., Како законски регулисати „особни стечај“ у Хрватској, Зборник радова Правног факултета у Загребу, вол. 61, бр. 5/2011. доступно на: https://hrcak.srce.hr/ 74386, 17.01.2019.
 • Дабетић Трогрлић, В., Тужбе из стечајног поступка, Билтен Привредног суда у Београду, бр. 1/2015, доступно на адреси: http://www.propisionline.com/Practice/ Decision/44474, 08.02.2020.
 • Дукић Мијатовић, М., Козар, В., Постулати корпоративног стечаја у Републици Србији, Нови Сад, 2019.
 • Дукић Мијатовић, М., Предлог плана реорганизације у светлу законских процедура стечајних закона у региону, Право и привреда, бр. 4-6/2011.
 • Дукић, М., Заштита поверилаца у стечају, докторска дисертација, Привредна академија, Нови Сад, 2008.
 • Ђорђевић, С., Држава припрема закон о стечају грађана, доступно на адреси: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3263241/drzava-priprema-zakon-o-stecaju-gradjana-licni- bankrot-spas-od-izvrsitelja, 6.06.2019.
 • Ђорђевић, Ж., Станковић, В., Облигационо право, Београд, 1987.
 • Јовановић – Zattila, М., Чоловић, В., Стечајно право, Београд, 2007.
 • Kозар, В. Лазаревић Д., Коментар Закона о извршењу и обезбеђењу са новелама из 2019. године, судском праксом и регистром појмова, друго измењено и допуњено издање, Београд, 2019
 • Козар, В., Ништавост валутне клаузуле – ограничење слободе пружања финансијских услуга и нарушавање правне сигурности, Зборник радова: Слобода пружања услуга и правна сигурност, Крагујевац, 2019.
 • Козар, В., Раскид уговора о кредиту са валутном клаузулом због промена курса швајцарског франка, Култура полиса, год.XV, бр. 36/2018.
 • Козар, В., Коментар стечајних закона, Београд, 2010.
 • Козар, В., Скраћени извршни поступак, Радно-правни саветник, бр. 12/2019.
 • Марковић, Н., Стечај потрошача у Републици Хрватској, Зборник радова: Актуелна питања из области грађанског права у Босни и Херцеговини – теорија и пракса, Бања Лука – Јахорина, 2018.
 • Мићовић, М., Привредно право, Крагујевац, 2010.
 • Обућина, Ј., Однос претходног стечајног поступка и поступка спровођења извршења ради намирења новчаног потраживања на непокретностима, Право и привреда, бр. 1-3/2017.
 • Опачић А., Козар, В., Утицај мас-медија на креирање потрошачког менталитета као узрока инсолвентности појединца, Култура полиса, Посебно издање 4 Утицај масовних медија на деградацију савременог друштва, год. XV, 2018.
 • Познић, Б., Грађанско процесно право, Београд, 1987.
 • Радованов, А., Грађанско процесно право, 4. измењено и допуњено издање, Нови Сад, 2014.
 • Riesenfeld, S. A., Bankruptcy, доступно на адреси: https://www.britannica.com/topic/bankruptcy #ref248841, 08.02.2020.
 • Телесковић, А., ММФ предлаже усвајање закона о личном банкроту, доступно на адреси: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/ekonomija/3544736/licni-bankrot-da-li- biste-svoj-novacanik-poverili-stecajnom-upravniku.html, 6.06.2019.
 • Трешњев, А., Нова економија, доступно на адреси: https://novaekonomija.rs/sr/vesti /vesti- iz-zemlje/javni-izvr%C5%A1itelji-u-2017-godini-prodali-3736-stanova-i-ku%C4%87a, 08.02.2020.
 • Закон о облигационим односима – ЗОО, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Службени лист СРЈ, бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99, 44/99.
 • Закон о заштити корисника финансијских услуга – ЗЗКФУ, Службени гласник РС, бр. 36/2011, 139/2014.
 • Закон о извршењу и обезбеђењу – ЗИО, Службени гласник РС, бр. 106/2015, 106/2016 (Аутентично тумачење), 113/2017 (Аутентично тумачење), 54/2019, 9/2020 (Аутентично тумачење).
 • Закон о привредним друштвима – ЗПД, Службени гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019.
 • Закон о стечају – ЗС, Службени гласник РС, бр. 104/2009, 99/2011, 71/2012 (Одлука Уставног суда), 83/2014, 113/2017, 44/2018, 95/2018.
 • Закон о стечајном поступку, Службени гласник РС, бр. 84/2004, 85/2005.
 • Закон о изменама и допунама Закона о облигационим односима, Службени лист СРЈ, бр. 31/93,
 • Закон о затезној камати – ЗЗК, Службени гласник РС, бр. 119/2012.
 • Закон о уређењу судова – ЗоУС, Службени гласник РС, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011 (други закон), 101/2011, 101/2013, 40/2015 (др. закон), 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 (ОУС), 87/2018, 88/2018 (ОУС).
 • Закон о стечају потрошача, Народне новине, бр. 100/15.
 • Стечајни закон, Народне новине, бр. 44/96.
 • Стечајни закон, бр. 71/15, 104/17
 • Одлука о управљању ризицима банке, Службени гласник РС, бр. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013, 43/2013, 92/2013, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017, 76/2018, 57/2019, 88/2019, тач. 40.
 • Одлука о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке, Службени гласник РС, бр. 94/2011, 57/2012, 123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016, 91/2016, 101/2017, 114/2017, 103/2018, 8/2019
 • Одлука о адекватности капитала банке, Службени гласник РС, бр. 103/2016, 103/2018, 88/2019
 • Стање ствари, доступно на адреси: https://sta njestvari.com/2018/12/29/u-2017-godini- prodali-3736-stanova, 08.02.2020.
 • Решење Привредног апелационог суда, Пж. 9298/2010 од 2.6.2010. године, доступно на адреси: http://www.propisionline.com/Practice/Decision/34897, 09.02.2020..
 • Образложење Предлога закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу – III. Објашњење основних правних института и појединачних решења, доступно на адреси: http://www.parlament.gov.rs/akti/zakoni-u-proceduri/zakoni-u- proceduri.1037.html, 17.06.2019.