Облигационоправно дејство уговора о франшизи

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 117-130

АУТОР(И): Ана Човић, Оливер Николић, Александра Дариа Петровић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.117C

САЖЕТАК:

Уговор о франшизингу произилази из франшизног посла који су договориле заинтересоване стране, давалац франшизе и прималац франшизе. Он спада у неименоване уговоре, зато што га закон не препознаје као прописани уговор облигационог или пословног права. Уговор се мора заснивати на начелима уговорног права, уз постојање сагласности воља уговорних страна и поштовање принудних прописа. Франшизни уговор је по свом карактеру мешовити уговор, зато што садржи и елементе неких других уговора. Међународним и националним прописима у овој области утиче се на јачање права интелектуалне својине и франшизне делатности, чиме се убрзава глобални иновациони капацитет, унапређује техничко-технолошки развој и регулише и унапређује тржиште. Предмет овог рада је облигационоправни однос између даваоца и примаоца франшизе и садржина њихових међусобних права и обавезе, са освртом на настанак и значај уговора о франшизи.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

уговор, франшиза, облигациони односи, давалац франшизе, прималац франшизе.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Boroian, D. D., Boroian, P. J., The Franchise Advantage – Make it for you, Chicago Review Pr, 1987.
 • Justus, R, T., Gastrogiovanni, G. J, Franchising configurations and transitions, Journal of Consumer marketing, Vol. 15 (2), 1998.
 • Миленковић-Керковић, Т., Уговор о франшизингу – тајна успеха, Ниш, 1998.
 • Париводић, М., Право међународног франшизинга, Београд, 2003.
 • Поповић, Н, Ондреј, Н, Прокић, С, Менаџмент интерорганизационих односа, Српски економски центар, 2010.
 • Спасић, И., Франшизинг посао, Београд, 1996.
 • Fulop, C., History and Development, u Lashley, C, Мorrison, A, (eds.), Franchising Hospitality Services, Butterworth Heinemann, Oxford, 2000.
 • Christian, J., Contract and Status in Franchising Law, Franchising and the Law, Baden- Baden, 1991.
 • Ceruzzi, E. P., A., History of Modern Computing. MIT Press, 2003.
 • Eвропски етички кодекс франшизног пословања
 • Закон о облигационим односима, (Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93, Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља и Сл. гласник РС, бр. 18/2020).
 • UNIDROIT, UNIDROIT Franchising guide, 2nd edition, Rim, 2007.