Права корисника банкарских услуга у контексту мера за спречавање прања новца

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 181-195

АУТОР(И): Ратомир Антоновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.181A

САЖЕТАК:

Савремени банкарски системи послују по принципу пуне доступности корисницима и излажења у сусрет захтевима и очекивањима банкарског тржишта. Корисник услуга је стављен на централно место, што је довело до тога да се банке међусобно утркују у осмишљавању и стварању механизама олакшица крајњим корисницима њихових услуга. Овакву ситуацију најчешће искоришћавају и злоупотребљавају лица која се баве криминалом, те су често банкарске институције, што свесно, што нехотично, место на којем се, или помоћу којег се, олакшава извршење кривичних дела или дела у вези са прањем новца.

У већини савремених земаља су донесени механизми заштите прања новца и превенције ове појаве. Праћење клијената, њихова идентификација и надзор над њиховим пословањем, само су неки од ових механизама. Међутим, у одређеној врсти антагонизма се налазе мере спречавања прања новца и мере којим се банке боре за своју тржишну утакмицу и што бољу позицију. Зато је посебно значајно контролисати у којој мери банке спроводе мере спречавања прања новца и да ли долази до намерног избегавања примене тих мера.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

банка, спречавање, прање новца, кривично дело, клијент, рачун.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бејатовић, М, Бејатовић, Г., Прање новца као негативан феномен развоја привреде, Зборник радова: Правнички дани проф. др Славко Царић, Нови Сад, 2017.
 • Галијашевић, З., Хоџић, Х., Економска анализа бакарског механизма у сузбијању корупције, Зборник радова Факултета правних наука, Травник, бр. 5/2013.
 • Дракулић, М., Дракулић, Р., Европска директива о заштити података о личности и EDI окружење, 4. YU EDI конференција – Стање и тенденција развоја EDI технологија у свету и код нас, 1997.
 • Иванчевић, К., Правна заштита потрошача корисника услуга осигурања и банкарске услуге, Београд, 2010.
 • Јовашевић, Д., Прање новца у међународном и кривичном праву Србије, Зборник радова: Право под изазовима савременог доба, Ниш, 2018.
 • Милошевић, М., Цетковић, Д., Утицај финансијског криминалитета на политички амбијент, Српска политичка мисао, година 19, бр. 3/2012.
 • Пушара, М., Међународно банкарство, Бања Лука, 2012.
 • Cuellar, М. F., The Tenuous Relationship between the Fight against Money Laundering and the Disruption of Criminal Finance, Journal of Criminal law and Criminology, 93,(2-3/2003.

Нормативни извори

 • Закон о централној евиденцији стварних власника (Службени гласник РС, бр. 41/2018).
 • Закон о заштити корисника финансијских услуга (Службени гласник РС. бр. 36/2011 и 139/2014.
 • Закон о заштити података о личности (Службени гласник РС, бр. 87/2018.
 • Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма (Службеном гласнику РС бр. 89/2008.
 • Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма (Службеном гласнику РС, бр. 03/2015.