Услуга високог образовања и проблем временског рока за завршетак докторских академских студија

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 611-620

АУТОР(И): Срђан Ђорђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.611DJ

САЖЕТАК:

Законска решења високог образовања у Србији носе са собом проблеме чија примена у пракси може изазивати проблеме. Сведоци смо у протеклим годинама да се, готово пред сваки почетак нове академске године, у студентској јавности појаве тензије поводом правила о временском року за завршетак студија оних студената који су уписали факултете по тзв. старом програму. У досадашњим истраживањима поводом временске димензије важења појединих одредби Закона о високом образовању, није била посвећивана нарочита пажња прописаном року за завршетак докторских академских студија. У овом раду се то чини на основу анализе релевантних одредби правних прописа, уз изношење закључног мишљења о потреби одговарајућих измена. Циљ таквог закључивања јесте обезбеђивање и заштита кредибилитета студијског програма докторских академских студија, али и заштита интереса студената докторских академских студија.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

време, важење права, Закон о високом образовању, докторске академске студије.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Васић, Р., Правна држава и владавина закона: шта правна наука „поручује“ номотехници, Номотехника и правничко расуђивање, Програм УН за развоју у Србији и Правни факултет Универзитета у Београду, 2018.
  • Ђорђевић, С., Ступање на снагу и примена закона, Правни живот, бр. 14/2009.
  • Матић, Д., Услуге високог образовања у Србији и разуман рок студирања, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 7, Крагујевац, 2016.
  • Петражицки, Л., Теорија права и морала, Нови Сад, 1999.
  • Извештај о самовредновању Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) 2012-2017, КАПК, Београд, 2017.
  • Закон о високом образовању, Сл. гласник РС, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16.
  • Закон о високом образовању, Сл. гласник РС, бр. 88/2017, 73/2018-др. закон и 67/2019.