Регулисање уговора о осигурању живота везаном уз инвестиционе фондове

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 225-235

АУТОР(И): Данијела Глушац

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.225G

САЖЕТАК:

Полазећи од чињенице да је у Републици Србији животно осигурање у фази развоја, аутор указује на значење животног осигурања у националном праву, као извора (додатне) социјалне сигурности грађана. Животно осигурање као један од главних стубова осигурања уопште је план заштите који осигурава кориснике у случају непредвиђених догађаја у облику осигураних ризика које покрива полиса животног осигурања. Рад садржајно одређује тематику животног осигурања, и то део који се односи на уговор о осигурању живота везаном уз инвестиционе фондове, врсти уговора о осигурању живота чија је важна карактеристика повезаност класичног уговора о осигурању живота и штедње у инвестиционим фондовима. У складу са актуелним тенденцијама у праву осигурања, поред анализе, правног оквира уговорa о осигурању живота везаном уз инвестиционе фондове, потом појединих питања везаних за ову проблематику, посвећена је пажња правној природи и врстама овог уговора. У даљем тексту, имајући у виду комплексност теме, а ограниченост обима рада, биће учињен осврт на главне специфичности истога.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

осигурању живота везаном уз инвестиционе фондове, инвестициони фонд, животно осигурање, уговор, закон.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Животна осигурања везана за инвестиционе јединице: другачија стратегија улагања, преузето са https://bif.rs/2016/07/zivotna-osiguranja-vezana-za-investicione-jedinice-drugacija- strategija-ulaganja
 • Његомир, В., Осигурање, Нови Сад, 2011.
 • Павловић, Б., Време је за Unit-link!, преузето са https://brankopavlovic.rs/documentation/ kolumnanov2015.pdf
 • Петровић – Томић, Н., Осигурање живота везано за инвестиционе фондове, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2013.
 • Петровић – Томић, Н., Право осигурања – систем, књ. I, Београд, 2019.
 • Преложњак, Б., Правна природа уговора о осигурању живота везаног уз инвестицијске фондове, Зборник Правног факултета у Загребу, бр. 3/2011.
 • Schalk, M., Die fondsgebundene Lebensversicherung, LexisNexis, Wien, 2009.
 • Тишма, Н., Фонд полица генератор раста премије животних осигурања, Свијет осигурања, бр. 10/2008.
 • Хусеинбеговић, А., Осигурање лица – Животно осигурање, осигурање од посљедица незгоде, Мостар, 2008.
 • Ћурак, М., Јакочевић, Д., Осигурање и ризик, Загреб, 2007.
 • Ћурковић, М., Уговор о осигурању особа – живот, незгода, здравствено, Загреб, 2009.

Прописи

 • Закон о осигурању (Службени гласник РС, бр. 139/2014.