Адвокатура и бесплатна правна помоћ

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 405-416

АУТОР(И): Урош Радуловић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.405R

САЖЕТАК:

С обзиром на то да је Република Србија усвојила Закон о бесплатној правној помоћи, по којем су као пружаоци бесплатне правне помоћи наведени адвокати и јединице аутономне покрајине и локале самоуправе. Адвокатура, као независна и самостална професија, учествоваће у заштити права и правних интереса најугроженијих грађана. Закон је определио три категорије грађана који имају право на бесплатног адвоката, а то су пре свега они који примају социјалну помоћ или дечији додатак. Као пружаоци услуга правне помоћи, адвокати ће за свој ангажман бити адекватно награђени у виду новчане накнаде коју је прописала Уредбом Влада РС. Установљавањем јединственог регистра пружаоца услуга у министарству али и у оквиру Адвокатске коморе Србије и осталих регионалних адвокатских комора, спречиће се евентуалне злоупотребе и омогућиће се равномерно распоређивање предмета адвокатима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

адвокатура, бесплатна правна помоћ, пружаоци и корисници правне помоћи, регистар пружаоца, јединица локалне самоуправе.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Батавељић, Д., Правна помоћ- значајан вид савременог начина пружања услуга,
 • Зборник радова: XXI век- век услуга и Услужног права, књ. 4, Крагујевац, 2013.
 • Водинелић, В., Правна помоћ ‒ у упоредном и нашем праву, сада и убудуће, Зборник радова: Бесплатна правна помоћ, Београд, 2007.
 • Вуковић, Д., Антонијевић, М., Голубовић, К., Миленковић, М., Вујић, К., Приступ правди и бесплатна правна помоћ у Србији ‒ изазови и реформе, Београд, 2017.
 • Кијевчанин, Р., Адвокатура као облик пружања правне помоћи, Зборник радова: Слобода пружања услуга и правна сигурност, Крагујевац, 2019.
 • Петров, В., Орловић, С., Станковић, М., Правна помоћ у уставном систему Републике Србије ‒ стручно мишљење, Београд, 2018.
 • Преложњак, Б., Шаго, Д., Правно уређење института бесплатне правне помоћи у Републици Хрватској с освртом на законска решења постјугословенских држава, Зборник Правног факултета у Загребу, вол. (3-4), бр. 6/2010.
 • Радојевић, М., Систем (бесплатне) правне помоћи у Републици Србији и примена међународних стандарда, Институт за политичке студије, СПМ, година XXV, 2018, бр. 4, св. 62.
 • Сибиновић, Ђ., Професија адвокат, Београд, 2012.
 • https://blog.aks.org.rs/sta-je-besplatna-pravna-pomoc/
 • https://www.mpravde.gov.rs/tekst/26370/spisak-registrovanih-pruzalaca-besplatne-pravne-pomoci-lokalne-samouprave-i-udruzenja.php
 • https://www.mpravde.gov.rs/files/Pravilnik%20o%20evidenciji%20organa%20uprave.pdf
 • https://www.mpravde.gov.rs/tekst/26351/spisak-pruzalaca-besplatne-pravne-pomoci-advokati.php.