Начело хуманости као основ будућности услужне економије

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 53-64

АУТОР(И): Јелена Јанковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.053J

САЖЕТАК:

Руководећи се ставом да експлoaтација савремених средстава дигиталне комуникације и електронске трговине, у великој мери, утиче на квалитет услужних активности, у раду је анализирано начело хуманости као једно од основних начела на којима треба да се заснива услужна економија. Захваљујући примени начела хуманости у услужним активностима, корисник услуге постаје активан члан услужног односа, особа са пуним капацитетом права и слобода, која у услужном односу учествује као субјекат, а не као објекат. На тај начин обезбеђује се очување самопоштовања корисника услуге који постаје активни учесник услужног односа, са сопственим мислима, понашањима, осећањима, потребама, и који је способан да заузме своје место у слагалици хумане услужне економије. У раду је дата, краћа, анализа стања у сектору услуга, као и могући правци јачања капацитета радне снаге, како би се направио корак ка будућности услужне економије. Коначно, у раду је дат предлог за нормирање начела хуманог поступања према кориснику услуге, чиме се обезбеђује хумани карактер услужне делатности и право корисника услуге на хумани третман. Наравно, сваки закључак треба узети са опрезом. Међутим, не сме се изгубити из вида значај начела хуманости.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

услуге, начело хуманости, услижна економија, корисник услуге, дигитална економија.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Adeyemo, S. A., Ogunleye, A. O., Oke, C. O., Adenle, S. O., A survey of Factors determining the employability od science and technology graduates of polytechnics and univesities in Nigerian labour market, Journal of science and Technology Education Research, Vol 1, No. 5/2010.
 • De la Happe, B., Radloff, A., Wyber, J., Quality ang Generic (Professional) Skills, Quality in Higher Educatin, Vol. 6, No. 3/2000.
 • De Stefano, V.,The rise of the „just-in-time workforce“: on-demand work, crowdwork and labour protection in the „gig-economy“, International labour Office, Inclusive Labour Markets, Labour Relations and Working Conditions Branch, Conditions of work and employment series, No. 71, Geneva, 2016.
 • Finck, M., Ranchordas, S., Sharing and the City, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 49, 2016.
 • Nazron, M. A., Lim, B., Nga, J. H., Soft Skills Attributes and Graduate Employability: A Case in University Malaysia Sabah, Malaysian Journal of Bussines and Economics, Vol. 4, No. 2/2017.
 • Policy Forum on the Future of Work, доступно на http://www.oecd.org/employment/ ministerial/policy-forum/, посећено: април 2016. године
 • Popa, I., Vlasceanu, C., Current trends in successful practices of fuman resource managenent, Cogito – Revista de Carcetare Stiintifica Pluridisciplinaria, Vol. 7, No. 1/2015.
 • Закон о правима пацијената (Сл. Гласник РС, бр. 45/13 и 25/19 – др. закон)
 • Закон о заштити корисника финансијских услуга (Сл. гласник РС, бр. 36/11 и 139/14)
 • Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 – др. закон)
 • Закон о социјалној заштити (Сл. Гласник РС, бр. 24/11)
 • OECD, OECD Skills outlook 2013: First results from the survey of adult skills, OECD Publishing, 2013.