Право корисника на приступачност услуга

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 3-20

АУТОР(И): Миодраг Мићовић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.003M

САЖЕТАК:

Право које је оспоравано, а данас привлачи посебну пажњу је право на задовољавање основних потреба. Од уопштене констатације, без конкретизације граница и садржине, дошло се до низа правила која су донета, а која показују да је ово право дводимензионално. Једна димензија је одређена правилима којима се дефинише право корисника на доступност одређених услуга, односно садржина тог права, а друга правилима којима се одређује право корисника на приступачност услуга, односно начин и средства која кориснику омогућавају приступ услузи. Поводом права на приступачност у основи се постављају три питања која су предмет анализе у чланку, и то: који је то оквир, субјективни и објективни, у чијим границама се реализује право на приступачност; који су то захтеви који морају да буду задовољени како би се остварила приступачност услуга; постоје ли корективни елементи који искључују, односно ограничавају примену захтева за приступачност и ако постоје, какво је њихово дејство у погледу обавезе пружалаца да осигурају приступачност одређених услуга.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

приступачност, услуга, корисник, захтев, доступност, право.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Bourgoignie, Т., Jovanić, T., Simpson, R., Заштита потрошача, укључујући угрожене потрошаче, у области услуга од општег економског интереса, www.google.rs/ webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=ZA%C5%A0TITA%20POTRO%C5%A0A%C4%8CA%2C%20UKLJU%C4%8CUJU%C4%86I%20UGRO%C5%BDENE%20POTRO%C5%A0A%C4%8CE%2C%20U%20OBLASTI%20USLUGA%20OD%20OP% C5% A0TEG %20 EKONOMSKOG%20INTERESA
 • Бошковић, Д., Заштита економских интереса и права потрошача у БиХ кроз закон и у пракси, Зборник радова: Нова законска решења у области заштите потрошача, Крагујевац, 2009.
 • Ђерђа, Д., Начело размјерности у доношењу управних одлука, Зборник Правног факултета Ријека, бр. 1/16.
 • Мићовић, М., Универзални сервис као основно људско право, Зборник радова: Услуге и услужна правила, Крагујевац, 2016
 • Серјевић, В., Заштита економских интереса потрошача – хармонизација прописа са правом ЕУ, Зборник радова ПФ у Нишу, бр. XLIX/07.
 • Симоновић, Д., Коментар Закона о заштити потрошача, Београд, 2006.
 • Стојичевић, Д., Nec scire fas est omnia, http://www.sk.co.rs/2011/10/skin02.html
 • Поповски, А., Улога начела размјерности у ограничавању темељних господарских слобода унутрашњег тржишта, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.
 • Табороши, С., Економско право, Београд, 2006.
 • Les micro-entreprises échappent à la mise aux normes, http://virginieroziere.eu/exigences-en- matiere-daccessibilite-applicables-aux-produits-et-services/
 • Proposition de directive relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, https://www.senat.fr/ ue/pac/EUR000001850.html
 • Смјерница о проведби чланка 9. Конвенције уједињених народа о правима особа с инвалидитетом, министарство рада и мировинског сустава, Загреб, 2016, http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Smjernica-o-primjeni-%C4%8Clanka-9.-Konvencije-UN-a-o-pravima-osoba-s-invaliditetom.pdf
 • Смернице за е-приступачност, https://www.google.com/ search?q=pristupa%C4%8 Dnost+ usluga&oq=pristu&aqs=chrome.0.69i59l2j69i57j0l5.2856j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
 • https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lunion-europeenne-droits-des-personnes- handicapees-et-accessibilite
 • https://www.google.com/search?q=pristupa%C4%8Dnost+usluga&oq=pristu&aqs=chrome.0. 69i59l2j69i57j0l5.2856j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8