Стварање етичких кодекса

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 911-921

АУТОР(И): 

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.911C

САЖЕТАК:

Стварање правних аката понекад је дуготрајан и мукотрпан процес. За приступање овом процесу, нормотворац је дужан да добро познаје право, али и друге друштвене науке, као што су политика, економија, социологија и лингвистика. Често је значајно познавање и психологије, због које психолошких ефеката које нека норма својом садржином има на адресате – да ли ће их мотивисати на поштовање или на непослушност. Сам процес стварања аката зато представља збир различитих акционих корака, почев од бројних припремних радњи и чак стицања нових знања да би се акт добро написао, све до финалног језичког уобличавања.

Као посебна врста аката, чијем стварању се придаје посебна пажња јесу етички кодекси професионалних, струковних удружења као и запослених у државним органима и институцијама.1 Њихова специфичност почива на претходном посебном препознавању и уобличавању вредности које та група професионалаца треба да следи. Поштовање ових правила треба да проистекне не само из страха од примене санкције, већ због препознавања тих вредности као сопствених, као јединог начина да се нека професија обавља. У нашем раду се бавимо процесом стварања ових кодекса, дефинисању вредности и постизању сагласности професионалаца да им баш те вредности буду пут и начин обављања професије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

етика, етички кодекс, вредност, професија

ЛИТЕРАТУРА:

 • A Guide To Developing Your Organization’s Code of Ethics, SHRM Toolkit, 2001, Ethics Resource Center, https://www.shrm.org/about-shrm/Documents/organization-coe.pdf
 • B Resource Guide:Creating a Code of Ethics, http://nbis.org/nbisresources/ human _resources/ howto_ create_employee_code_ethics_corp.pdf
 • Volokh, J. E., Tanfor, A., How to write good legal stuff, 2001, 2009, https://www.law.indiana.edu/ instruction/tanford/web/reference/how2writegood.pdf
 • Garner, A. B., Legal Writing in Plain English: A Text with Exercises, University Of Chicago Press, 2001.
 • Gilman, C. S., Ethics codes and codes of conduct as tools for promoting an ethical and professional public service: Comparative Successes and Lessons Prepared for the PREM, the World Bank Washington, DC,Winter 2005, thi: https://www.oecd.org/mena/governance/ 35521418.pdf
 • Developing a code of ethics, https://www.tei.org.za/index.php/resources/articles/business-ethics/ 2224-developing-a-code-of-ethics, према: Murphy, E. P., Eighty exemplary ethics statements, Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1998.
 • Donaldson, T., Values in Tension: Ethics Away from Home, Harvard Business Review, September– October 1996
 • Женевска декларација, из 1948. године, https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of- geneva/
 • Inazo Nitobe, Bušido, Inmedia, 2018.
 • Lichtenberg, J., What Codes of Ethics Are For? in Margaret Coady and Sidney Bloch (eds.), Codes of Ethics and the Professions, Melbourne: Melbourne University Press, 1996.
 • Principles of Stakeholder Management, The Clarkson Centre for Business Ethics, 1999
 • Suggested Guidelines for Writing a Code of Ethics/Conduct, Deloitte Development LLC, 2005, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/risk/CCG/other_comittees/932 s uggested_guidelines_writing_code_ethics_conduct0805.pdf
 • Ten Style Tips for Writing an Effective Code of Conduct, https://www.ethics.org/resources/free- toolkit/style-tips/.