Правно адекватна узрочност у случајевима грађанскоправне одговорности због повреде медицинског стандарда (укључујући информирани пристанак на темељу података добивених од робота)

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 633-662

АУТОР(И): Бланка Качер, Хрвоје Војковић

Download Full Pdf

DOI: 10.46793/UPK20.633K

САЖЕТАК:

У оквиру грађанскоправне одговорности за лијечничку погрешку, концепција правно адекватне узрочности у хрватској, српској и словенској пракси представља синтезу више правно теоријских приступа те укључује елементе теорије природне (фактичне) узрочности и теорије заштитног циља норме. У том смислу теорија правно адекватне узрочности се појављује као оптимални правни конструкт утврђења правно релевантног каузалитета, будући да примјена сваког од наведених теоријских модела засебно не омогућује у највећој могућој мјери утврђење најближег могућег узрока – causa proxima. Тек интерполацијом концепата фактичне узрочности и заштитног циља норме, а унутар правне конструкције адекватне узрочности, стварају се реалне претпоставке за утврђење правно релевантног узрока са својством квалифицираног ступња вјеројатности, односно вјеројатности изван разумне сумње. Теорија правно адекватне узрочности представља усавршену теорију природне узрочности која комбинира битне елементе других каузалних модела, те тако омогућује учинковиту и вјеродостојну идентификацију најближег и адекватног узрока, чијем редовитом учинку се приписује одређена штетна посљедица. На крају рада су истакнуте двојбе гледе (не)примјењивости закључака (свих или дијела) на одговорност без кривње, код које је каузални нексус друкчије прописан, те на улогу робота код информираног пристанка

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

правно адекватна узрочност, природна (фактична) узрочност, претпоставке грађанскоправне одговорности, лијечничка грешка, повреда медицинског стандарда, робот, информирани пристанак.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Arlen, J., Economic Analysis of Medical Malpractice Liabilityand its Reform, New York University Public Law and Legal Theory Working Papers, Paper 398/2013.
 • Arlen, J., Contracting over Liability: Medical Malpractice and the Cost of Choice, University of Pennsilvania Law Review, vol. 158, No. 4/2010.
 • Војковић, Х., Грађанскоправна одговорност за лијечничку погрешку, докторска дисертација, Правни факултет Свеучилишта у Загребу, 2013.
 • Giesen,    D.,     Arzthaftung:    die    zivilrechtliche    Verantwortlichkeit    des     Arztes    in rechtsvergleichender Sicht, Gieseking, Bielefeld, 1981.
 • Giesen, D., International Medical Malpractice Law: A Comparative Law Study of Civil Liability Arising from Medical Care, Mohr, Nijhoff, Tübingen – Dordrecht, 1988.
 • Glaser, J., Abhandlungen aus dem österreichischen Strafrecht, Bd. 1, Tendler, Wien, 1858.
 • Горенц, В. et alt., Коментар Закона о обвезним односима, Загреб, 2014.
 • Grubb, A. (ur.), Principles of medical law, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford – New York, 2004.
 • Deutsch, E., Unerlaubte Handlungen, Schadensersatz und Schmerzensgeld, 3. Auflage, Köln, 1995.
 • Domenici, R., Methods of Ascertainment of Personal Damage in Italy, у: Ferrara, S. D.; Boscolo-Berto, R.; Viel, G. (ur.), Personal Injury and Damage Ascertainment under Civil Law, Springer, Cham, 2016.
 • Качер, Б., Proved or presumed culpability, Правни живот, тематски број „Право и снага умности“,   посвећено   оснивачу   Копаоничке   школе   природног    права   академику проф. др Слободану Перовићу, том II, бр. 10/2019.
 • Kačer, H., Kačer, B., Robotika in umetna inteligenca v medicini civilnopravni vidiki odgovornosti za škodo, u: Medicina, pravo & družba, Globalizacija medicine u 21.  stoletju, Posvetovanje 28-30. marec 2019, zbornik konferencije, Maribor, Slovenija, marec 2019
 • Констатиновић М., Облигације и уговори – Скица за законик о облигацијама и уговорима, Београд, 1996.
 • Kries, J. von, Die Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Mohr, Freiburg i. Br., 1886. Medicus, D., Schuldrecht I: Allgemeiner Teil, 13. neubearb. Aufl., C. H. Beck, München, 2002.
 • Nuotio, K., Some Remarks on the General Philosophy of Causality and its Relation to Causation in the Law, u: Tichý, L. (ur.), Causation in Law, E. Rozkotova, Praha, 2007.
 • Oliphant, K., Uncertain Factual Causation in the Third Restatement: Some Comparative Notes, William Mitchell Law Review, vol. 37, бр. 3/2011, Article 2.
 • Петрић, С., Грађанскоправна одговорност здравствених дјелатника, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, вол. 26, бр. 1/2005.
 • Радишић, Ј., Одговорност због штете изазване лекарском грешком у лечењу и у обавештавању пацијента, Београд, 2007.
 • Stauch, M., The Law of Medical Negligence in England and Germany: A Comparative Analysis, Hart, Oxford – Portland, 2008.
 • Stauch, M. S., Medical Malpractice and Compensation in Germany, Chicago-Kent Law Review, vol. 86, No. 3/2011.
 • Steele, J., Tort law: text, cases and materials, Oxford University Press, New York, 2007.
 • Sterzik, V., Muttray, A., Weis, P., Mutzel, E., Methods of Ascertainment of Personal Damage in Germany, у: Ferrara, S. D., Boscolo-Berto, R., Viel, G. (ur.), Personal Injury and Damage Ascertainment under Civil Law, Springer, Cham, 2016.
 • Tarantino, U., Via Gia, A., Macri, E., Eramo, A., Marino, V., Marsella, L. T., Profesional Liability in Orthopaedics and Traumatology in Italy, Clinical Orthopaedics and Related Research, 2013.
 • Traeger, L., Der Kausalbegriff im Straf- und Zivilrecht, Elwert, Marburg, 1904.
 • Traina, F., Medical Malpractice: Experience in Italy, Clinical Orthopaedics and Related Research, 2008.
 • Ferrara, S. D., Casual Value and Casual Link, u: Ferrara, S. D.; Boscolo-Berto, R.; Viel, G. (ur.), Personal Injury and Damage Ascertainment under Civil Law, Springer, Cham, 2016. Hart, H. L. A.; Honoré, T., Causation in the Law, 2nd edition, Clarendon Press, Oxford, 1985.
 • Herman, P., European Commitee on Legal Co-operation, Report on medical liability in Council of Europe member states, Strasbourg, 2005.
 • Hyslop, E., European Causation in Tort Law: a Comparative Study with emphasis on Medical Law in the United Kingdom, Germany and France and Luxemburg, University of Luxembourg, 2015.
 • Црнић, И., Закон о обвезним односима, шесто измијењено и допуњено издање, Загреб, 2016.
 • Watson, K., Kottenhagen, R., Patients’ Rights, Medical Error and Harmonisation of Compensation Mechanisms in Europe, European Journal of Health Law, vol. 25, бр. 1/2018.

Internetski izvor

 • vsrh.hr