О улогама „зелених“ пореза као економских инструмената за заштиту животне средине

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 715-725

АУТОР(И): Предраг Стојановић

Download Full Pdf

DOI: 10.46793/UPK20.715S

САЖЕТАК:

Деценијама уназад државе прихватају и у своје правне системе уводе различите пореске облике путем којих се тежи инсталирати концепт одрживог развоја. Корективна улога еколошких пореза, могла би се двојако посматрати. Посматрано са становишта економске парадигме – најзначајнија је улога интернализације екстерних трошкова. Посматрано са становишта еколошке парадигме – најзначајнијом се чини стимулативна улога са циљем константног подстицања рационалности у коришћењу оскудних природних ресурса. Фискална улога еколошких пореза требало би се чинити значајном само у оној мери у којој доприноси функцији додатног извора средстава за финансирање оних јавних расхода који су везани за заштиту животне средине.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

еколошки порези, зелено опорезивање, одрживи развој, животна средина, еколошке накнаде, акцизе, двострука дивиденда.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Baxter, B., A Theory of Ecological Justice, Routledge, London, New York, 2005.
 • Бејаковић, П., О увођењу еколошких пореза у одабраним развијеним земљама, Порезни вјесник, бр. 6/2016.
 • Беговић, Б., Лабус, М., Јовановић, А., Економија за правнике, Београд, 2008.
 • Dias Soares, C., The design features of environmental taxes: doctoral thesis, London School of Economics, London, 2011.
 • Garrett, H., The Tragedy of the Commons, Science, Vol. 162, 1968.
 • Илић-Попов, Г., Еколошки порези, Београд, 2000.
 • Илић-Попов, Г., Имплементација еколошких пореза у земљама у транзицији, Индустрија, бр. 3/2007.
 • Јелчић, Б., Јавне финанције: друго издање, Загреб, 2001.
 • Јелчић, Ба., Јелчић, Б., Порезни сустав и порезна политика, Загреб, 1998.
 • Persson, Å, Choosing environmental policy instruments: Case studies of municipal waste policy in Sweden and England: doctoral thesis, London School of Economics, London, 2007.
 • Попов, Ђ, Политике заштите животне средине: Економско-правни аспекти, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2011.
 • Перовић, Д., Решавање проблема еколошких екстерналија применом економских инструмената у области заштите животне средине: докторска дисертација, Универзитет у Нишу, 2019.
 • Перу, Ф., За филозофију новог развоја, Београд, 1986.
 • Пушић, Љ., Да ли је идеја о одрживом развоју одржива, Теме, год: XXXVI, бр. 2/2012. Schob, R., The Double Dividend Hypothesis of Environmental Taxes: A Survey, CESifo Working Paper, No. 946.
 • Smarzynska Javorcik, B., Wei, S., Pollution Havens and Foreign Direct Investment: Dirty Secret or Popular Myth?, Contributions to Economic Analysis & Policy, Volume 3, Issue 2, Article 8, 2004.
 • Стиглиц, Џ., Економија јавног сектора: друго издање, Београд, 2008.
 • Стојановић, М., Ефикасност пореза у решавању еколошких проблема: докторска дисертација, Универзитет у Нишу, 2016.
 • Зиндовић, И., Облици правне одговорности у контексту заштите животне средине, Европско законодавство, бр. 2/2012.
 • https://www.ifo.de/DocDL/cesifo_wp946.pdf (14.04.2020);
 • https://www.nber.org/papers/w8465.pdf (14.04.2020);
 • https://www.cleanenergywire.org/news/climate-after-corona-green-stimulus-package-could-boost-economic-recovery (14.04.2020).