Утицај директних страних инвестиција на привредни раст Србије у светлу легислативних реформи

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 837-849

АУТОР(И): Маријана Дукић Мијатовић, Надежда Љубојев

Download Full Pdf

DOI: 10.46793/UPK20.837DM

САЖЕТАК:

Ауторке су у истраживању изучавале легислативну базу за директна страна улагања код нас, а све у циљу утврђивања корелација између квалитета легислативе у овој области и утицаја на развој домаће економије. Имале су у фокусу напредак Србије на Doing business листи Светске банке за 2020. годину с обзиром да је Србија напредовала за четири места, да је заузела 44. позицију међу 190 рангираних земаља. Најзначајнији резултати спроведеног истраживања указују да је евидентан напредак наше привреде утемељен на свеобухватним правним и економским реформама, те да је утицај страних директних инвестиција на јачање домаће економије знатан, посматрано са аспекта извоза и раста бруто домаћег производа, те побољшања домаће макро и микро пословне климе. Закључиле су да ће све наведено бити од великог значаја у изазовима који су пред домаћом економијом, а изазвани су пандемијом COVID 19, јер само здрава економија каква је домаћа може да амортизује ударе глобалне кризе у најави.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

реформа законодавства, директне стране инвестиције, економски раст Србије.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Дукић Мијатовић, М., Веселиновић, Ј., Утицај система субвенција и подстицаја на стварање бољег инвестиционог амбијента у Републици Србији, Право – теорија и пракса, бр. 1/2015.
 • Дукић Мијатовић, М., Веселиновић, Ј., Реформа законодавства као condditiosine qua non стварања бољег инвестиционог амбијента у АП Војводини – привредноправни аспект, Зборник радова научног скупа Универзитета Привредна академија, Нови Сад, 2014.
 • Дукић Мијатовић, М., Гонгета, С., Модернизација политика државних подстицаја у Европској унији, Култура полиса, вол. 12, бр. 27/2015.
 • Дукић Мијатовић, М., Бабић, Н., Стране директне инвестиције као детерминанта развоја српске економије Зборник радова: Привредноправни оквир и економски развој држава Југоисточне Европе, Нови Сад, 2019.
 • Дукић Мијатовић, М., Узелац, О., Грујић, А., Економске реформе у функцији одрживог развоја Републике Србије, Опатија, 5th International Leadership Conference, Ријека, 2016.
 • Царић, С., Витез, М., Дукић Мијатовић, М., Веселиновић, Ј., Привредно право, Нови Сад, 2016.
 • https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/s/serbia/SRB.pdf, приступ 10.04. 2020.
 • https://www.nbs.rs/internet/latinica/80/platni_bilans.html, приступ 04.04. 2020.
 • Закон    о    банкама,    Сл.    гласник    РС,    бр.    107/2005    и    91/2010    и    14/2015. Закон о девизном пословању, Сл. гласник РС, бр. 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018. Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Сл. гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015 и 113/2017.
 • Закон о јавно приватном партнерству и концесијама, Сл. гласник РС, бр. 88/2001, 15/2016 и 104/2016.
 • Закон о јавно приватном партнерству и концесијама, Сл. гласник РС, бр. 88/2011, 15/2016.
 • Закон о јавном дугу РС, Сл. гласник РС, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 и 91/2019.
 • Закон о локалној самоуправи, Сл. гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018.
 • Закон о порезу на доходак грађана, Сл. гласник РС, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – испр., 31/2009, 44/2009,…., 91/2011 – одлука УС, 7/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 – одлука УС, 8/2013 – усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 – испр., 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 57/2014, …95/2018, 4/2019, 86/2019 и 5/2020.
 • Закон о привредним друштвима, Сл. гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 135/2004, 5/2015, 44/2018, 95/2018и 91/2019.
 • Закон о тржишту капитала, Сл. гласник РС, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020.
 • Закон о регионалном развоју, Сл. гласник РС, бр. 51/2009 и 30/2010 и 89/2015.
 • Закон о страним улагањима, Сл. лист СРЈ, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља.
 • Закон      о     улагањима,      Сл.      гласник      РС,      бр.      89/2015      и     95/2018. Закон о Фонду за развој Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 36/2009,.119/2012 и 5/2015 Закон о контроли државне помоћи, Сл. гласник РС“, бр. 73/2019/