Заштита права путника поводом уговора о организовању путовања

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 259-272

АУТОР(И): Андреј Мићовић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.259M

САЖЕТАК:

Предмет правне анализе у овом раду су правни механизми заштите путника пре закључења уговора (право на предуговорно обавештавање), пре отпочињања путовања (право на уступање уговора и право на одустанак) и права путника у случају неизвршења уговора о организовању путовања (право да захтева уредно испуњење, право на умањење цене, право на раскид уговора, а у вези с тим и право на накнаду штете). У раду је извршена упоредна анализа постојећих правила садржаних у Закону о заштити потрошача и новопредложених правила садржаних у Нацрту Закона о заштити потрошача, које су донете по узору на одредбе Директиве ЕУ 2015/2302.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

уговор, заштита, путник, организовање путовања, одустанак, обавештавање.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Вујисић, Д., Мићовић, А., Туристичко право, Врњачка Бања, 2017
 • Вујисић, Д., Мићовић, А., Пословање и услуге туристичко-угоститељских субјеката, Крагујевац, 2016
 • Вујисић Д,. Уговор о организовању путовања – посебна права уговорних страна, Зборник: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 3, Крагујевац, 2012
 • Grant, D., Mason, S., Bunce, S., Holiday Law – The Law Relating to Travel and Tourism, 6th Edition, 2018.
 • Мићовић, А., Обавезе организатора путовања, Зборник: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.
 • Ninane, Y., L’ étendue de l’ obligation de remplacement du vendeur en cas de défaut de conformité d’ un bien de consommation installé par le consommateur, DCCR, бр. 98/13.
 • Pisuliński, J., Zoll, F., Szpunar, M., Termination and Reduction of Performance, у: Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles), Contract II, General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and Payment Services, Sellier, European Law Publishers, Munich, 2009.
 • Prager, S., Liability for Improper Performance of the Holiday Contract: The New Regime, у: Franceschelli, V., Morandi, F., Torres, C., (ур.), The New Package Travel Directive, Estoril, Lisabon, 2017.
 • Радовић В., Предлог нове Директиве о пакет аранжманима и повезаним путничким аранжманима, у: Усклађивање пословног права Србије са правом ЕУ, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014.
 • Chapman, M., Prager, S., Harding, J., Saggerson on Travel Law and Litigation, Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 5th ed., London, 2013.

Правни извори

 • Директива ЕУ 2015/2302 о путовањима у пакет аранжманима и повезаним путним аранжманима, Сл. лист ЕУ, бр. Л 326 од 11.12.2015. године, стр. 1 – 33.
 • Закон о заштити потрошача, Сл. гласник РС, бр. 62/14, 6/16 – др. закон. Закон о заштити потрошача, Сл. гласник, бр. 73/2010.
 • Закон о облигационим односима, Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93, Сл. лист СЦГ, бр. 1/03 – Уставна повеља.
 • Закон о туризму, Сл. гласник РС, бр. 17/2019.
 • Нацрт Закона о заштити потрошача, доступно на: https://www.paragraf.rs/dnevne- vesti/081119/081119-vest16.html