Значај отварања поглавља о финансијским услугама у циљу приступања Eвропској унији

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 165-180

АУТОР(И): Јована Брашић Стојановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.165BS

САЖЕТАК:

Усклађивање законодавства са правним тековинама Европске уније омогућава постизање финансијске стабилности, већи степен интегрисаности у европске економске токове и самим тим виши ниво заштите корисника услуга, што потврђује значај који има отварање Преговарачког поглавља 9 о финансијским услугама за Републику Србију. Област финансијских услуга је свеобухватна и укључује правна правила о читавом низу питања од значаја за функционисање финансијског тржишта, што указује на сложеност и могућност појављивања бројних изазова током преговора. Република Србије је велики део свог законодавства из области финансијских услуга ускладила са регулативом Европске уније усвајањем бројних реформских закона и имплементирањем директива, те се по отварању овог поглавља очекује, пре свега, интезивирање процеса њихове примене, али и доградња постојећих правних прописа и усвајање нових. У раду ће се указати на значај стабилног финансијског окружења, заштите корисника услуга и јачање поверења инвеститора, као и све предности које доноси стварање предуслова за укључивање на јединствено тржиште Европске уније.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

финансијске услуге, финансијско тржиште, јединствено тржиште, правне тековине, законодавство

ЛИТЕРАТУРА:

 • Вукадиновић, Р., Увод у институције и право ЕУ, Крагујевац, 2014.
 • Вукадиновић, Р., Употреба и злоупотреба хармонизације домаћег права са правом ЕУ, Зборник радова: Право Републике Србије и право Европске уније – стање и перспективе = The Law of the Republic of Serbia and the EU Law – Current State of Affairs and Perspectives, Св. 1 = Vol. 1, Ниш, 2009.
 • Дугалић, Верољуб, Поглавље 9 – финансијске услуге, Банкарство, вол. 47, бр. 1/2018.
 • Завишић, А., У сусрет јединственом финансијском тржишту Европске уније, Банкарство, 1-2/2009.
 • Јемовић, М., Крстић, Б., Компаративна анализа политике финансијске стабилности Народне банке Србије и Европске централне банке, Економске теме, 53 (2)/2015.
 • Јовановић, Н., Право Европске уније о инвестиционим услугама, Право и привреда, бр. 5-8/2006.
 • Krawczyk-Sawicha, A., Integration of the Financial market EU after the Financial crisis, Central European Review of Economics & Finance, Vol. 27, No. 5/2018.
 • Лабудовић Станковић, Ј., Потреба и разлози регулисања финансијског сектора, Зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 10, Крагујевац, 2013.
 • Лабудовић Станковић, Ј., Финансијска тржишта Европе: преглед и анализа, Крагујевац, 2012.
 • Micossi, S., 30 Years of the Single European Market, Bruges European Economic Policy Briefings 41 / 2016, Department Of European Economic Studies, College of Europe.
 • Мирковић, В., Лукић, Ј., Мобилно банкарство као иновација у сектору финансијских услуга, Економски видици, год. XX, бр. 2-3/2015.
 • Медовић, В., Споразум о стабилизацији и придруживању са праксом Суда правде ЕУ,
 • Службени гласник, Београд, 2011.
 • Раденковић Јоцић, Д., Станковић, Ј., Анђелковић Пешић, М., Хармонизација регулативе о управљању ризиком у банкарском сектору Србије, Теме, год, 36, бр. 3/2012.
 • Review of the Balance of Competences between the United Kingdom and the European Union, The Single Market, HM Government, 2013.
 • Randzio-Plath, Ch., Challenges and Perspectives for a Single Market for Financial Services in Europe, INTERECONOMICS, Vol. 35, No. 4, July/August 2000.
 • Симовић, М., Усклађивање права Републике Србије са правом Европске уније, Зборник радова: Право Републике Србије и право Европске уније – стање и перспективе = The Law of the Republic of Serbia and the EU Law – Current State of Affairs and, Св. 1 = Vol. 1, Ниш, 2009.
 • Тасић, З., Карактеристична обележја и значај финансијског тржишта, Правно- економски погледи, бр. 3/2012.
 • Teixeira, P. G., The Regulation of the European Financial Market after the Crisis, P. Della Posta et al. (eds.), Europe and the Financial Crisis, Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited, 2011.
 • Шошкић, Д., Живковић, Б., Финансијска тржишта и институције, Београд, 2009.
 • Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU.
 • Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC.
 • Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC.
 • Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse).
 • Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems.
 • Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије (http://europa.rs/upload/ssp_prevod_sa_anexima.pdf).
 • Закон о тржишту капитала, Службени гласник РС, бр. бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020, чл. 1.
 • Закон о јавном дугу, Службени гласник РС, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 и 91/2019.
 • Закон о банкама, Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015. Закон о финансијском обезбеђењу, Службени гласник РС, бр. 44/2018. Закон о платним услугама, Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018.
 • Закон заштити корисника финансијских услуга, Службени гласник РС, бр. 36/2011 и 139/2014.
 • Закон о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину, Службени гласник РС, бр. 44/2018.
 • Закон о осигурању, Службени гласник РС, бр. 139/2014.
 • Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, Службени гласник РС, бр. 85/2005 и 31/2011.
 • Закон о инвестиционим фондовима, Службени гласник РС, бр. 46/2006, 51/2009 и 31/2011.
 • Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, Службени гласник РС, бр. 73/2019.
 • Закон о алтернативним инвестиционим фондовима, Службени гласник РС, бр. 73/2019.