Услуге без којих се не може – погребне услуге

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 347-365

АУТОР(И): Драган Батавељић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.347B

САЖЕТАК:

Аутор у раду указује на једну групу услуга, која је веома бројна и значајна, али недовољно истражена, јер се о њој мало писало на један систематски начин. Наиме, обично се сматра да у животу постоје неке важније услуге, које могу и треба да буду предмет нечијег интересовања или тема научног рада. Међутим, када се сагледа целина погребних услуга и изврши њихова свеобухватна анализа, долази се до сасвим других закључака. Наведене услуге су, за разлику од већине других, изворне (аутентичне, самоникле) и древне (старе, потичу из далеке прошлости). Поред тога, оне су трајне и постојаће док постоји човечанство. Наравно, током историје, оне су се мењале у зависности од народа који их је примењивао, њихове религије, схватања, убеђења, стандарда и друштвеног статуса. Општи је закључак да се број ових услуга, током свог историјског развоја, постепено умножавао и да је данас њихов корпус на завидном нивоу. Сигурно је да ће се, у будућности, број погребних услуга увећавати и да ће услужно право бити богатије за  једну тако значајну и неопходну делатност.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

погребне услуге, погребна предузећа, Република Србија, обичаји, религија, традиција, сахране.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Bartkusa, L., Amarasiriwardena, D., Arriaza, B., Bellis, D., Yañez, J., Exploring lead exposure in ancient Chilean mummies using a single strand of hair by laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry (LA-ICP-MS), Microchemical Journal, 98, бр. 2/2011.
  • Durkheim, E., Les Formes elementaries de la vie relgieuse, Felic Alcan, Paris, 1912.
  • Јиречек, К., Историја Срба – прва књига до 1537. године, Београд, 1952.
  • Svante, P., Neanderthal Man: In Search of Lost Genomes, Basic Books, New York, 2014.