Услуге стручног саветника у кривичном поступку

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 417-432

АУТОР(И): Марија Милојевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.417M

САЖЕТАК:

У овом раду аутор анализира појам стручног саветника који је у наше законодавство уведен новим Закоником о кривичном поступку из 2011. године. Пружање услуга у кривичном поступку од стране лица које поседује стручна знања из исте области из које је наређено вештачење у пракси је познато од раније, али је ова врста услуге добила своју званичну форму тек радикалном изменом кривичнопроцесног законодавства. Аутор у свом раду излаже лица законски овлашћена да користе услуге стручног саветника, ratio и процесни положај стручног саветника у кривичном поступку. Имајући у виду наведене чињенице, аутор излаже сличности и разлике између овог института и неких других. Анализирају се карактеристике услуга које пружа стручно лице и услуга које пружа вештак у кривичном поступку и упоређују се са улогом која је новим закоником поверена стручном саветнику. Аутор у својим разматрањима, на основу извршене анализе, даје предлоге законске регулативе de lege ferenda.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

стручни саветник, вештак, стручно лице, кривични поступак, оштећени, странке у поступку.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Аритоновић, Н., Никач, Ж., Status of experts in criminal proceedings in the Republic of Serbia,
 • Facta Universitatis series: Law and politics, вол. 14, бр. 3/2016.
 • Бајер, В., Југословенско кривично процесно право, књ. 2, Загреб, 1978.
 • Васиљевић, Т., Грубач, М., Коментар Законика о кривичном поступку, седмо измењено и допуњено издање, Београд, 2002.
 • Грубач, М., Кривично процесно право са текстом Законика о кривичном поступку, Београд, 2014.
 • Давидовић, М., Вештак и стручни саветник у кривичном поступку, Гласник Адвокатске коморе Војводине, часопис за правну теорију и праксу, вол. 86, бр. 2/2014.
 • Ђурђић, В., Кривично процесно право-општи део, Ниш, 2014.
 • Ђурђић, В., Перспектива новог модела кривичног поступка Србије, Наука, безбедност, полиција, год. 20, бр. 2/2015.
 • Мајић, М., Блог судије Мајића, (https://misamajic.com/Pitanje/strucni-savetnik-angazovanje-od- strane-tuzioca/), приступљено: 10. 04. 2020.
 • Милошевић, М., Даутбеговић, А., Кривично процесно право, Београд, 2014.
 • Милошевић, М., Остојић, М., Допринос стручног саветника доказивању у области информационих технологија, Зборник радова ЗИТЕХ-16 Регионално научно-стручно саветовање: Злоупотребе информационих технологија и заштита, Београд, 2016. (https://books.google.rs/books?id=bexODAAAQBAJ&pg=PA12-IA173&lpg=PA12-IA173& dq=pisani+nalaz+strucnog+savetnika&source=bl&ots=AqXhhhhASS&sig=ACfU3U1zs_rh1w 7VAGyolkU6SxgaM-8NZw&hl=sr&sa=X&ved=2ahUKEwihnbz9iNnoAhX8isMKHZj9ByE Q6AEwB3oECAoQKw#v=onepage&q=pisani%20nalaz%20strucnog%20savetnika&f=false), приступљено 09. 04. 2020.
 • Радосављевић, Д., Вештак и стручни саветник на главном претресу по новом Законику о кривичном поступку, XII симпозијум: Анализа сложених саобраћајних незгода и преваре у осигурању, 2013.
 • Радосављевић, Д., Саобраћајно-техничко вештачење, вештак и стручни саветник кроз нови закон о кривичном поступку у Републици Србији, XI симпозијум: Анализа сложених саобраћајних незгода и преваре у осигурању, Златибор, 2012. (http://tsgserbia.com/wp- content/uploads/2015/03/Saobracajno-tehnicko-vestacenje-vestak-i-strucni-savetnik-kroz-novi- zakon-o-krivicnom-postupku-u-Republici-Srbiji-1.pdf), приступљено 09. 04. 2020.
 • Соковић, С., Вештачење као доказ у кривичном поступку, Крагујевац, 1997.
 • Соковић, С., Вештачење у кривичном поступку: нова пракса у старим нормативним оквирима и други проблеми, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, бр. 1-2/2008.
 • Стевановић, Ч., Положај вештака у кривичном поступку, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 1974.
 • Стевановић, Ч., Положај стручног лица у кривичном поступку, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 1980.
 • Стојиљковић, И., (ур.), Доказна радња – вештачење у судским поступцима, Часопис удружења судијских и тужилачких помоћника Србије, Нови Сад, бр. 2/2018.
 • Шкулић, М., Коментар Законика о кривичном поступку, Београд, 2007.
Правни извори
 • Законик о кривичном поступку РС (Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 и 35/2019);
 • Законик о кривичном поступку (Сл. лист СРЈ, бр. 70/2001 и 68/2002 и Сл. гласник РС, бр. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005 – др. закон, 49/2007, 20/2009 – др. закон и 72/2009);
 • Закон о судским вештацима (Сл. гласник РС, бр. 44/2010);
 • Решење Апелационог суда у Новом Саду, посл. бр. КЖ 1 1267/16 од 25.10.2016. године
 • (https://www.ns.ap.sud.rs/index.php/srl/sudska-praksa/1329-1-1267-16), приступљено: 10. 04. 2020.
 • Решење Врховног суда Србије Кж. И. 1349/00 од 23. 11. 2000.