Мере борбе са covid – 19 у светлу српских прописа о сузбијању епидемија

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 797-817

АУТОР(И): Нина Планојевић

Download Full Pdf

DOI: 10.46793/UPK20.797P

САЖЕТАК:

Предмет ауторових разматрања су четири најважнија правна акта донета до средине априла 2020. и мере прописане њима за борбу са епидемијом COVID–19, које представљају задирање у Уставом зајемчена људска права. То су: Одлука о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу; Наредба о проглашењу епидемије заразне болести COVID- 19; Одлука о проглашењу ванредног стања и Уредба о мерама за време ванредног стања. Циљ ауторових разматрања је да утврди да ли су ови акти и мере у складу са Уставом, Законом о заштити становништва од заразних болести и другим законима који уређују сузбијање епидемија – па је анализи сваког од њих посвећен посебан део рада. У закључном делу рада аутор констатује да су начелно сви акти и мере које је Србија доносила у борби са COVID–19 правно засновани, уз констатацију да се само у погледу оправданости обима уведених ограничења правна струка не може изјаснити самостално, већ једино у сарадњи са медицинском струком

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

медицинске услуге; епидемија COVID–19; заштита становништва од заразних болести; ванредно стање; ванредна ситуација.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Аврамовић, Д, Млађан, Д., Ванредно стање и ванредна ситуација – компаративни, терминолошки и садржинси аспекти, Теме, бр. 2/2014.
 • Аврамовић, Д., Увођење ванредног стања према Уставу Републике Србије из 2006. године, НБП – Журнал за криминалистику и право, бр. 2/2010.
 • Гајин, С., Људска права: правно-системски оквир, Београд, 2011.
 • Илић, Г., Мајић, М., Бељански, С., Трешњев, А., Коментар Законика о кривичном поступку, Београд, 2013.
 • Јотановић, Р., Право на физички интегритет као основа других права личности, Бања Лука, 2016.
 • Кнежић, Б., Избегличко право на живот, Правни живот, бр. 9/2004.
 • Крштенић, Ј., Кривичноправна заштита здравља у оквирима хуманизације друштва, Правни живот, бр. 9/2006.
 • Малетић, Д., Медицински огледи на човеку, Правни живот, 9/2000.
 • Милићевић, Н., Људска права, Сарајево, 2007.
 • Мујовић Зорнић, Х., Регулисање пацијентових права у вези са коришћењем лекова, Правни живот, 9/2002.
 • Планојевић, Н., Предмет клиничког испитивања, Правни живот, бр. 9/2013.
 • Планојевић, Н., Анализа регулативе процеса настанка лека, Зборник радова: Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније, књ. 3, Крагујевац, 2015.
 • Планојевић, Н., Живојиновић, Д., Субјекти клиничких испитивања у српском праву, Крагујевац, 2017.
 • Сјеничић, М., Миљуш, Д., Миленковић, М., Национални правни оквир којим се уређује област заштите становништва од заразних болести, Правни живот, бр. 9/2016.
 • Чокић, В. П., Болест коронавируса 2019, https://akademska-masa.org/naučni-rad-vladana-čokića-sa-instituta Увид: 08. 04. 2020.