Правни положај јавног бележника

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 569-581

АУТОР(И): Тамара Ђурђић Милошевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.569DJ

САЖЕТАК:

Установа јавног бележништва представља један од најзначајнијих института савременог права који доприноси већем степену правне сигурности, превенцији спорова, растерећењу судова. Доношењем Закона о јавном бележништву 2011. године, установа јавног бележништва уводи се у српско право, и тим поводом се покрећу и бројна спорна питања, с обзиром да је реч о институционалној новини. Једно од тих питања односи се на правни положај јавних бележника као вршилаца нотарске делатности. Њихов правни положај зависи од типа нотаријата који је у усвојен у једном правном систему, а истовремено је условљен и специфичностима тог правног система, као и правном традицијом. У раду је дат компаративни преглед модалитета јавног бележништва који су заступљени у упоредним правним системима и указано је на њихову доминантну правну природу и социјалну функцију, која у значајној мери опредељује правни положај јавних бележника

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

јавни бележника (нотар), јавнобележничка делатност; јавна служба, слободна професија; латински тип нотаријата

ЛИТЕРАТУРА:

 • Аврамовић, С., Правноисторијски     аспекти    нотаријата, Зборник  радова: Јавнобележничко право, Београд, 2006.
 • Carlen, L., Notariat recht der Schweiz, Zürich, 1973.
 • Дика, М. Изванпарнична и концилијацијска функција јавних биљежника – de lege lata и de lege ferenda, Зборник Правног факултета у Загребу, вол. 59, бр. 6/2009.
 • Ђурђевић, Д., Јавнобележничка делатност, Београд, 2014.
 • Ђурђевић, Д., Правни положај нотара у европским правним порецима и у српском праву, Зборник радова: Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије, Београд, 2011.
 • Judges’ Committee on Notaries Public, Manual For Notaries Public, The Cincinnati Bar Association, USA, 2;
 • Кнежић-Поповић, Д., Дабић, Љ., Јавно бележништво у европским земљама, Зборник радова: О јавном бележнику – нотару, Београд, 2004.
 • Кнежић Поповић, Д., Ширење домашаја непристрасности јавних бележника у домену јавног права, Страни правни живот, бр. 3/2017.
 • Кнежић-Поповић, Д., Правна природа јавног бележништва, Правни записи, год. I, бр. 2/2010.
 • Кораћ, В., Концепција закона о нотарима Црне Горе, Harmonius, год. III, 2014.
 • Оруч, Е., Саврмене правне тенденције у развоју институције нотара, Анали Правног факултета у Зеници, 2011.
 • Повлакић, М., Основне значајке нотарске службе у БиХ, Правни савјетник, бр. 4/2003. Preuss, N., Zivilrechtspflege durch externe Funktionsträger, Tübingen, 2005.
 • Салма, Ј., Конвергенција европског нотарског парава, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 2/2012.
 • Хибер, Д., Појам бележника (нотара) и бележничког (нотаријалног) права, Зборник радова: Јавнобележничко право, Београд, 2006.