DOI: 10.46793/UPSSX

Download full text in PDF  

Марко Павловић, ДЕФЕКТИ ПРЕТПОСТАВКЕ НЕВИНОСТИ

doi: 10.46793/UPSSX.003P

3-17

Биљана Гавриловић, ПРАВНОИСТОРИЈСКИ ОСВРТ НА ТЕЛЕСНЕ КАЗНЕ У СРПСКОМ ПРАВУ

doi: 10.46793/UPSSX.019G

19-28

Милица Маринковић, ЈЕДАН УПОРЕДНОПРАВНИ ПРИМЕР РЕЦЕПЦИЈЕ: КАЗНА ПОЛИЦИЈСКОГ НАДЗОРА У ФРАНЦУСКОМ, ПРУСКОМ И КАЗНИТЕЛНОМ ЗАКОНИКУ ЗА КЊАЖЕСТВО СРБИЈУ

doi: 10.46793/UPSSX.029M

29-45

Срђан Владетић, DONATIO ANTE (PROPTER) NUPTIAS

doi: 10.46793/UPSSX.049V

49-55

Милица Соврлић, ПРАВНИ ЗНАЧАЈ ОПАСНОСТИ ШТЕТЕ КОД LOCATIO CONDUCTIO REI

doi: 10.46793/UPSSX.057S

57-66

Саша Туцаковић, ПРАВО ЛОВА У РИМСКОМ ПРАВУ

doi: 10.46793/UPSSX.067T

67-74

Драган Батавељић, ПРОМЕНE УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРАВОСУЂА И РЕФЕРЕНДУМ ИЗ ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ

doi: 10.46793/UPSSX.077B

77-93

Срђан Ђорђевић, ЉУДСКА ПРАВА У ЕРИ COVID19 – РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ЕСЉП

doi: 10.46793/UPSSX.095D

95-103

Милан Палевић, САНКЦИЈЕ И ОБАВЕЗА ДРЖАВЕ КАНДИДАТА ДА УСКЛАДИ СПОЉНУ ПОЛИТИКУ СА ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ

doi: 10.46793/UPSSX.105P

105-122

Бојан Урдаревић, ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

doi: 10.46793/UPSSX.123U

123-134

Зоран Јовановић, ОСВРТ НА ИНСТИТУЦИЈУ ЛОКАЛНОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

doi: 10.46793/UPSSX.135J

135-149

Дејан Матић, ДРУШТВЕНИ МЕДИЈИ И ПОПУЛИСТИЧКЕ ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

doi: 10.46793/UPSSX.151M

151-159

Јелена Вучковић, УСТАВНА НАЧЕЛА

doi: 10.46793/UPSSX.161V

161-184

Милан Рапајић, ПОЛОЖАЈ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА

doi: 10.46793/UPSSX.185R

185-206

Александар Антић, РАДНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПРИПРАВНИКА

doi: 10.46793/UPSSX.207A

207-223

Драган Дакић, РУДАРЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА: МЕЂУСОБНИ ОДНОС ПРАВА НА ДИГИТАЛНУ ПИСМЕНОСТ И РЕПРОДУКТИВНЕ АУТОНОМИЈЕ

doi: 10.46793/UPSSX.225D

225-236

Никола Ивковић, ЉУДСКО ПРАВО НА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

doi: 10.46793/UPSSX.237I

237-246

Аника Ковачевић, ПОЈАМ И ОБЛИЦИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

doi: 10.46793/UPSSX.247K

247-266

Дејан Вучинић, КОНЦЕПТ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА ОСТВРТОМ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

doi: 10.46793/UPSSX.267V

267-279

Ружица Кијевчанин, ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА УСТАВНИХ СУДОВА У АУСТРИЈИ И ИТАЛИЈИ

doi: 10.46793/UPSSX.281K

281-289

Снежана Соковић, ЕУ СТАНДАРДИ КРИВИЧНО-ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ У ДОМЕНУ ФАЛСИФИКОВЊА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ ПРОИЗВОДА И ДОМАЋЕ МАТЕРИЈАЛНО КРИВИЧНО ЗАКОНОДАВСТВО

doi: 10.46793/UPSSX.293S

293-308

Бранислав Симоновић, КОНВЕНЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И УЛОГА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

doi: 10.46793/UPSSX.309S

309-335

Вељко Турањанин, ЗАШТИТА СВЕДОКА У ПРЕДМЕТИМА ПОЛНИХ ЗЛОУПОТРЕБА У КОНТЕКСТУ ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА

doi: 10.46793/UPSSX.337T

337-367

Вишња Ранђеловић, ИЗАЗОВИ У ДЕФИНИСАЊУ ЕКОЦИДА У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

doi: 10.46793/UPSSX.369R

369-380

Владимир Шебек, ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА НАСТАНАК КОРУПЦИЈЕ У ПРОПИСИМА КАО КРИТЕРИЈУМ УСКЛАЂЕНОСТИ СА ПРОПИСИМА ЕУ

doi: 10.46793/UPSSX.381S

381-400

Драгана Видосављевић, ДИРЕКТИВА EВРОПСКЕ УНИЈЕ О СУЗБИЈАЊУ ПРАЊА НОВЦА ПУТЕМ КРИВИЧНОГ ПРАВА

doi: 10.46793/UPSSX.401V

401-410

Јелена Станисављевић, УСКЛАЂИВАЊЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ИСТАНБУЛСКОМ КОНВЕНЦИЈОМ

doi: 10.46793/UPSSX.411S

411-425

Драгица Живојиновић, ПИСМЕНО ЗАВЕШТАЊЕ ПРЕД СВЕДОЦИМА У СРПСКОМ ПРАВУ И ПРАВИМА ДРЖАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

doi: 10.46793/UPSSX.429Z

429-446

Нина Планојевић, САДРЖИНА ЕТАЖНЕ СВОЈИНЕ У НОВИМ СРПСКИМ ПРОПИСИМА И ДРЖАВАМА ЕУ НАШЕГ РЕГИОНА

doi: 10.46793/UPSSX.447P

447-464

Славко Ђорђевић, КРАТАК ОСВРТ НА ПРЕДЛОГ УРЕДБЕ О ОДГОВОРНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ СИСТЕМА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ ОД 20. ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ

doi: 10.46793/UPSSX.465DJ

465-477

Вељко Влашковић, ОСВРТ НА ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ КОМИТЕТА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА

doi: 10.46793/UPSSX.479V

479-494

Тамара Ђурђић Милошевић, ОГРАНИЧАВАЈУЋЕ ДЕЈСТВО ТУМАЧЕЊА ЗАВЕШТАЊА НА СЛОБОДУ ЗАВЕШТАЊА

doi: 10.46793/UPSSX.495DM

495-505

Александра Павићевић, ВРСТЕ И САДРЖИНА ФИДУЦИЈАРНОГ ПРЕНОСА СВОЈИНЕ ПРЕМА НАЦРТУ ЗАКОНИКА О СВОЈИНИ И ДРУГИМ СТВАРНИМ ПРАВИМА СРБИЈЕ

doi: 10.46793/UPSSX.507P

507-523

Зоран Вуковић, ПРАВНА ЗАШТИТА МАЛОЛЕТНИХ СПОРТИСТА У ДОМЕНУ УГОВОРА О ПРЕДСТАВЉАЊУ У СПОРТУ

doi: 10.46793/UPSSX.525V

525-539

Санда Ћорац, ВРАЋАЊЕ У ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ У ПАРНИЧНОМ ПРОЦЕСНОM ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

doi: 10.46793/UPSSX.541C

541-554

Мина Павловић, НЕКИ АСПЕКТИ СПОРАЗУМА ПОСТИГНУТОГ У ПОСТУПКУ МЕДИЈАЦИЈЕ

doi: 10.46793/UPSSX.555P

555-573

Тамара Младеновић, СКАНДИНАВСКИ МОДЕЛ ПРАВНОГ УРЕЂЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ ПАРТНЕРСТВА

doi: 10.46793/UPSSX.575M

575-594

Јелена Чановић, СРАЗМЕРНОСТ И ПРАВО НА ПОШТОВАЊЕ ДОМА – АНАЛИЗА ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

doi: 10.46793/UPSSX.595C

595-612

Љубица Вујновић, РАЗВОЈ ПОЛОЖАЈА ИСТОПОЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА КРОЗ ПРАКСУ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

doi: 10.46793/UPSSX.613V

613-623

Јанко Муњић, НЕКА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

doi: 10.46793/UPSSX.625M

625-645

Зоран Миладиновић, ПРАВА ПУТНИКА ИЗ УГОВОРА О ПРЕВОЗУ У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ ПРЕМА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ПРОПИСИМА СРБИЈЕ

doi: 10.46793/UPSSX.649M

649-676

Драган Вујисић, ЗАШТИТА ТУРИСТЕ КАО ПОТРОШАЧА У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ПРАВДЕ

doi: 10.46793/UPSSX.677V

677-692

Соња Лучић, ТРЕТМАН ПАРОДИЈЕ У ПРАВУ ЖИГА

doi: 10.46793/UPSSX.693L

693-706

Борко Михајловић, ПОСТУПЦИ ПРЕВЕНТИВНОГ РЕСТРУКТУРИРАЊА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРПСКОМ ПРАВУ

doi: 10.46793/UPSSX.707M

707-726

Јован Вујичић, ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ ДИРЕКТИВЕ О ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДЕ: СЛУЧАЈ KRONE – VERLAG

doi: 10.46793/UPSSX.727V

727-738

Никола Милосављевић, УВОЂЕЊЕ ОПОЗИЦИОНОГ ПОСТУПКА У ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ЖИГА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

doi: 10.46793/UPSSX.739M

739-757

Предраг Стојановић, О КОНЦЕПТУ ЈАВНИХ ДОБАРА И ЕКОЛОШКИМ ЕКСТЕРНАЛИЈАМА – НЕКЕ ТЕОРИЈСКЕ НАПОМЕНЕ

doi: 10.46793/UPSSX.761S

761-770

Нада Тодоровић, ПРОМЕНЕ У КАПИТАЛИЗМУ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

doi: 10.46793/UPSSX.771T

771-781

Јасмина Лабудовић Станковић, АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ У ЕУ И ОСВРТ НА СТАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

doi: 10.46793/UPSSX.783LS

783-801

Миливоје Лапчевић, НАЧЕЛО ОДГОВОРНОСТИ У СИСТЕМУ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА

doi: 10.46793/UPSSX.803L

803-813

Јована Брашић Стојановић, УТИЦАЈ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ ПОСЛОВАЊА СТРАНИХ УЛАГАЧА НА БЛАГОСТАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

doi: 10.46793/UPSSX.815BS

815-828

Војислав Бачанин, О ФИНАНСИЈСКОЈ АУТОНОМИЈИ НИЖИХ ТЕРИТОРИЈАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНИХ ЈЕДИНИЦА У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ – ПРИЛОГ РАСПРАВАМА О РАЗВИТКУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

doi: 10.46793/UPSSX.829B

829-843