ПОЈАМ И ОБЛИЦИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 247-266)

АУТОР(И): Аника Ковачевић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.247K

САЖЕТАК:

Сарадња градова и општина различитих држава представља област која није у потпуности истражена и која отвара бројна питања и недоумице. За разлику од строго формалних и унапред утврђених облика сарадње између држава, односи и сарадња између локалних нивоа подразумева већу флексибилност у успостављању, развоју, динамици и формама, што омогућава грађанима локалних заједница да на приступачнији начин развијају међусобне односе, неоптерећене „високом“ политиком. Успостављање сарадње између јединице локалне самоуправе Републике Србије и јединице локалне самоуправе из друге државе представља успостављање међусобне подршке на основу узајамности и равноправности, у сфери делатности које су од обостраног интереса, предузимањем разних заједничких активности. Уставом Републике Србије прописано је да јединице локалне самоуправе сарађују са јединицама локалне самоуправе из других држава, у оквиру спољне политике Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије. Слично подели на нивоу држава, и сарадња између градова и општина две или више земаља може се поделити на мултилатералну и билатералну сарадњу. Уз анализу најзначајнијих националних, регионалних и међународних документа, уз пример Стратегије за међународну сарадњу града Крагујевца – првог документа ове врсте у Србији, указујемо на улогу и значај међународне сарадње као инструмента за дискусију и решавање глобалних, регионалних или локалних питања од виталног значаја за остваривање права и слобода, и задовољење основних потреба грађана.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

јединице локалне самоуправе, Савет Европе, међународна сарадња, мултилатерална сарадња, билатерална сарадња, град Крагујевац

ЛИТЕРАТУРА:

 • Блажић, Ђ., Миловановић, Д., Димитријевић, П., Јовичић, Б., Локална самоуправа: реформа локалне самоуправе у Црној Гори, Подгорица, 2003.
 • Van der Pluijm R., Melissen J., City Diplomacy: The Expanding Role of Cities in International Politics, Netherland Institute of International Relations, Clingendael, 2007.
 • Van der Pluijm, R., City Diplomacy: The Expanding Role of Cities in International Politics, The Hague, Netherlands Institute of International Relations Clingendael, Clingendael Diplomacy Papers No. 10, 2007.
 • Вукмировић, А., Ћирић, М., Мије, Б., Веде, Ф., Приручник за успостваљање партнерства градова и општина Републике Србије са градовима и општинама других држава, Београд, 2020.
 • Голић, Д., Међуопштинска сарадња као облик децентрализованог вршења јавних послова, докторска дисертација, Правни факултет у Нишу, 2013.
 • Димитријевић, П., Вучетић, Д., Вучковић, Ј., Систем локалне самоуправе, Ниш, 2020. European Charter of Local Self-Government, https://rm.coe.int/european-charter-for-local-self-government-english-version-pdf-a6-59-p/16807198a3 , art. 10.
 • Закон о локалној самоуправи Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон).
 • Закон о локалној самоуправи Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21.
 • Закон о планском систему Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 30/2018.
 • Закон о ратификацији конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена, Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 11/81.
 • Крећа, М., Међународно јавно право – 9. издање, Београд, 2017.
 • Opinion 24 /2004 on the draft outlook report of the Committee of the Regions on „A new legal instrument for cross-border cooperation, усвојено од стране Сталног комитета Конгреса, 27. маја 2004. године.
 • Превенција и заштита деце од сексуалног злостављања и сексуалног искоришћавања, Изабране препоруке, мишљења и иницијативе Заштитника грађана са Конвенцијом Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања https://www.pravadeteta.com/attachments/394_publikacija%20Lanzarot%20pdf.pdf .
 • The Congress of local and regional Authorities, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommon SearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168071a5eb датум приступа: 25.08.2022.
 • Тhe European Commission’s Communication on “Empowering Local Authorities in partner countries for enhanced governance and more effective development outcomes”, Brussels, 15.5.2013. https://international-partnerships.ec.europa.eu/index_en.
 • Sizoo A. et all., City Diplomacy: the Role of local governments in conflict prevention, peacebuilding, post-conflict reconstruction, VNG International, June 2008 the Hague.
 • Уредба о методологији за израду средњорочних планова, Сл. гласник РС, бр. 8/ 2019.
 • United Nations Charter, Chapter V: The Security Council, art. 28, https://www.un.org/en/ about-us/un-charter/chapter-5.
 • Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98/2006, 115/2021.
 • Council of Europe, City to City Cooperation Toolkit, 2015, https://rm.coe.int/c2c-city-to-city- cooperation/1680747067.
 • Cоmmunication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions “Local authorities: Actors for Development”, Brussels, 8.10.2008.