САДРЖИНА ЕТАЖНЕ СВОЈИНЕ У НОВИМ СРПСКИМ ПРОПИСИМА И ДРЖАВАМА ЕУ НАШЕГ РЕГИОНА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 447-464)

АУТОР(И): Нина Планојевић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.447P

САЖЕТАК:

Једна од обавеза коју је Србија, као кандидат за чланство у Европској унији (ЕУ) преузела, је и усклађивање свог правног система са правним системом ЕУ. Једна од области права у којима се у том смислу најмање постигло је грађанскоправна област, а посебно стварно право, као њен део. Разлог за то је што ни сама ЕУ није много урадила у правцу јединственог, обавезног регулисања стварноправних односа наднационалним прописима, пре свега због великих разлика у националним регулативама. Од уједначавања националних прописа се ипак није одустало, а најприхватљивијим методом за то се сматра постепена добровољна хармонизација стварноправних норми, најпре између држава региона са сличном правном традицијом, а затим и шире. Пошто су у нашем региону републике Словенија и Хрватска једине чланице ЕУ, ауторка је у раду извршила анализу и компарацију решења о садржини етажне својине у српском, словеначком и хрватском праву. Њен циљ је био да у закључном делу рада направи процену да ли је могућа и у ком смеру би требало да се креће хармонизација прописа о овом стварноправном институту у правним системима Србије; и Словеније и Хрватске, као држава ЕУ из нашег региона.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

садржина етажне својине, етажна својина у српском праву, етажна својина у хрватском праву, етажна својина у словеначком праву.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Berden, A. i dr., Novo stvarno pravo, Maribor, 2002.
 • Бабић, И., Јотановић, Р., Грађанско право, књ. 2, Стварно право, Бања Лука, 2020.
 • Босиљчић, М., Право заједничке својине, Правни живот, бр. 11/1980.
 • Босиљчић, М., Заједничка својина, докторска дисертација одбрањена на Правном факултету Универзитета у Београду, 1965.
 • Вукадиновић, Р., Увод у институције и право Европске уније, Крагујевац, 2008.
 • Ведриш, М., Кларић, П., Грађанско право, Опћи део, стварно право, обвезно и насљедно право, Загреб, 2004.
 • Gavella, N. и др., Стварно право, Загреб, 1998.
 • Ђурђић, Т., Предуговорна одговорност према ЗОО и Правилима европског уговорног права, Зборник радова: Правни систем Србије и стандарди ЕУ и Савета Европе, књ. IV, Крагујевац, 2009.
 • Јанковић, Д., Претварање заједничких просторија у станове, Зборник радова: Правни односи у стамбеној области, Ниш, 1995.
 • Крнета, С., Правна природа етажног власништва, посебан отисак из Годишњака Правног факултета у Сарајеву, 1991.
 • Ковачевић Куштримовић, Р., Лазић, М., Стварно право, Ниш, 2004.
 • Медић, Д., Стварно право Републике Српске, Бања Лука, 2019.
 • Николић, Д., Хармонизација и унификација грађанског права – елементи за стратегију развоја правне регулативе, Нови Сад, 2004.
 • Николић, Д., Уједначавање стварног права – путеви и странпутице, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, бр. 3/2003.
 • Планојевић, Н., Стварно право у пракси, Крагујевац, 2012.
 • Планојевић, Н., Концепт етажне својине из нацрта Закона о стварним правима Федереације БИХ и РС и концепти других држава, Правна ријеч, бр. 8/2006.
 • Планојевић, Н., Модел етажне својине за будући грађански законик, Зборник радова: Грађанска кодификација – Civil Codification, св. 2, Ниш, 2003.
 • Планојевић, Н., Правна природа етажне својине, Правни живот, бр. 10/1995.
 • Планојевић, Н., Предмет етажне својине, Правни живот, бр. 10/1996.
 • Планојевић, Н., Одржавање стамбених зграда: концепт, циљеви и објекат (I део), Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 1, Крагујевац, 2011.
 • Планојевић, Н., Субјекти и садржина услуге одржавања стамбених зграда (II део), Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 2, Крагујевац, 2011.
 • Планојевић, Н., Расподела трошкова одржавања стамбених зграда (III део), Зборник радова: Право и услуге, Крагујевац, 2012.
 • Планојевић, Н., Санкционисање неодржавања стамбених зграда (IV део), Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 3, Крагујевац, 2012.
 • Планојевић, Н., Изабрани управник стамбене зграде у новим српским прописима,
 • Зборник радова: Слобода пружања услуга и правна сигурност, Крагујевац, 2019.
 • Планојевић, Н., Професионално управљање стамбеном зградом, Зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 11, Крагујевац, 2020.
 • Планојевић, Н., Принудно управљање стамбеним зградама у позитивном праву Србије, Зборник радова: Услуге и владавина права, Крагујевац, 2021.
 • Планојевић, Н., Реализација права надзиђивања и адаптације зграде: пут ка стицању својине, Правни живот, бр. 10/1997.
 • Планојевић, Н., Надзиђивање зграда у новим српским прописима, Зборник радова: Актуелна питања савременог законодавства, Београд, 2018.
 • Планојевић, Н., Акт о међусобним односима чланова стамбене заједнице у новим српским прописима, Гласник права, бр. 2/2017.
 • Планојевић, Н., Одржавање стамбених зграда у Преднацрту Грађанског законика Републике Србије, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 7, Крагујевац, 2016.
 • Planojević, N., The concept of condominium in the preliminary Draft of the Civil code of the Republic of Serbia, Law in the process of globalisation – collection of papers contributed on the occasion of 40th anniversary of the Faculty of Law of the University of Kragujevac, 2018.
 • Ристов, А., Етажна сопственост – сопственост на посебни делови од зграда, Скопје, 2020.
 • Станковић, О., Орлић, М., Стварно право, Београд, 1996.
 • Стојановић, Д., Стварно право, Београд, 1980.
 • Стефановић, З., Правна природа етажне својине, Анали Правног факултета у Београду, бр. 6/1992.
 • Цветић, Р., Право етажних власника на заједничким деловима зграде, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2017.